Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Liñolo Labubeli Makorinte 1:1-31

LITABA ZE MWAHALI

  • Litumeliso (1-3)

  • Paulusi uitumela ku Mulimu kabakala batu ba mwa Korinte (4-9)

  • Kelezo yeama kuswalisana (10-17)

  • Kreste ki maata ni butali bwa Mulimu (18-25)

  • Kuitumba feela ka Jehova (26-31)

1  Na Paulusi, yabizizwe kuba muapositola+ wa Kreste Jesu ka kuya ka tato ya Mulimu, ni Sostene muzwale waluna,  niñolela puteho ya Mulimu ye mwa Korinte,+ ku mina babakenisizwe ka Kreste Jesu,+ bababizizwe kuba babakenile, hamoho ni batu kaufela mwa libaka kaufela bababiza fa libizo la Mulenaa luna Jesu Kreste,+ yena Mulenaa bona ni luna, nili:  Haike sishemo ni kozo yezwa ku Mulimu Ndataa luna ni Mulena Jesu Kreste libe ni mina.  Niitumelanga ku Mulimu kamita kabakala mina ka sishemo sa Mulimu semufilwe ka Kreste Jesu;  kakuli mwa lika kaufela mufumisizwe ka yena, mwa kukona kubulela kaufela ni mwa zibo kaufela,+  sina bupaki bwa za Kreste+ habutiisizwe mwahalaa mina,  kuli musike mwatokwa mpo niyekana, hamunze mulibelela ka kunyolelwa kupatululwa kwa Mulenaa luna Jesu Kreste.+  Hape uka mitiisa kuisa kwa mafelelezo, kuli musike mwaba ni sesinyazahala mwa lizazi la Mulenaa luna Jesu Kreste.+  Mulimu wasepahala,+ yena yamibizize kuli muto swalisana* ni Mwanaa hae, yena Jesu Kreste Mulenaa luna. 10  Cwale namikupa mizwale, ka libizo la Mulenaa luna Jesu Kreste, kuli kaufelaa mina mubulele ka kulumelelana, ni kuli kusike kwaba ni likauhano mwahalaa mina,+ kono kuli muswalisane hande hamoho ka munahano ulimuñwi ni ka muhupulo ulimuñwi.+ 11  Kakuli babañwi ba ndu ya Kloe banitaluselize zamina mizwale baka, kuli kunani kusalumelelana mwahalaa mina. 12  Senitalusa ki se, kuli yomuñwi ni yomuñwi ku mina uli: “Na ni wa Paulusi,” “Kono na ni wa Apolosi,”+ “Kono na ni wa Kefasi,”* “Kono na ni wa Kreste.” 13  Kana Kreste ukauhani? Kana Paulusi naabulaezwi fa kota kabakala mina? Kamba kana nemukolobelizwe ka libizo la Paulusi? 14  Niitumela ku Mulimu kuli nenisika kolobeza yomuñwi ku mina kwandaa Krispo+ ni Gayusi,+ 15  kuli kusike kwaba ni mutu yakabulela kuli naakolobelizwe ka libizo laka. 16  Ki niti, nenikolobelize ni ba ndu ya Setefanasi.+ Haili babañwi kaufela, hanihupuli kuli kunani yene nikolobelize. 17  Kakuli Kreste naasika niluma kuli nikolobeze, kono naanilumile kuli nito shaela taba yende;+ mi isiñi ka butali bwa manzwi,* kuli kota ya linyando* ya Kreste isike yafetuha yesina tuso. 18  Kakuli lushango lwa za kota ya linyando* ki butoto ku babashwa,+ kono ku luna babapiliswa ki maata a Mulimu.+ 19  Kakuli kuñozwi kuli: “Nikafeza butali bwa batu bababutali, mi nikahana* kutwisiso ya babaitutile.”+ 20  Yabutali ukai? Muñoli* ukai? Ukai yakananisa babañwi mwa lifasi le?* Kana Mulimu hasika fetula butali bwa lifasi kubueza butoto? 21  Kakuli bakeñisa kuli lifasi ka butali bwalona nelisika ziba butali bwa Mulimu,+ Mulimu naatabezi kuitusisa butoto+ bwa lushango lolukutazwa kuli apilise babalumela. 22  Kakuli Majuda bakupa limakazo+ mi Magerike babata butali; 23  kono luna lukutaza Kreste yabulaezwi fa kota, ili taba yesitatalisa Majuda kono yeengiwa sina butoto kwa macaba.+ 24  Kono ku bababizizwe, Majuda hamoho ni Magerike, Kreste ki maata a Mulimu ni butali bwa Mulimu.+ 25  Kakuli nto ya Mulimu yebaanga batu kuli ki butoto ibutali kufita batu, mi nto ya Mulimu yebaanga batu kuli yafokola, imaata kufita batu.+ 26  Kakuli mwabona mwanaa mibizelize mizwale, kuli haki babañata bababutali ka mukwa wa batu,+ haki babañata babamaata, haki babañata ba lusika lwa bulena,*+ 27  kono Mulimu naaketile lika za lifasi zeengiwa kuli ki butoto kuli aswabise bababutali; mi Mulimu naaketile lika za lifasi zeengiwa kuba zefokola kuli aswabise lika zemaata;+ 28  mi Mulimu naaketile zesina tuso za lifasi ni lika zenyazisezwa, lika zesiyo kuli afelise zeliteñi,+ 29  kuli kusike kwaba ni mutu yakaitumba fapilaa Mulimu. 30  Kono ki ka yena hamuswalisana ni Kreste Jesu, yabile ku luna sina butali bobuzwa ku Mulimu, ni kuluka,+ ni kukeniswa,+ ni kulukululwa ka tiululo,+ 31  kuli kube sina mokuñolezwi kuli: “Yaitumba, aitumbe ka Jehova.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “abana.”
Hape ubizwa Pitrosi.
Kamba “manzwi a butali.”
Kamba “nikakasheza kwatuko.”
Fo kikuli, caziba wa Mulao.
Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “mabasi a butokwa.”