Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 9:1-44

LITABA ZE MWAHALI

  • Masika a Maisilaele hamulaho wa kuzwa mwa buhapiwa (1-34)

  • Lusika mwasimuluha Saule lwataluswa hape (35-44)

9  Maisilaele kaufela nebañozwi ka kuya ka masika abona, mi nebañozwi mwa Buka ya Malena ba Isilaele. Mi Juda naaisizwe mwa buhapiwa kwa Babilona kabakala kusasepahala kwahae.+  Bapili kukutela mwa libaka zabona mwa mileneñi yabona neli babañwi ba Maisilaele, baprisita, Malivi, ni batanga ba kwa tempele.*+  Babañwi ku babasimuluha ku Juda,+ ku Benjamine,+ ku Efraimi, ni ku Manase bayaha mwa Jerusalema, ili:  Utai mwanaa Amihudi mwanaa Omiri mwanaa Imiri mwanaa Bani, bona babasimuluha ku Perezi+ mwanaa Juda.  Mi ku babasimuluha ku Shilo neli Asaya, yena mweli, ni bana bahae.  Mi ku babasimuluha kwa bana ba Zera+ neli Jeuele ni banabahabo bona ba 690.  Mi ku babasimuluha ku Benjamine neli Salu mwanaa Meshulami mwanaa Hodavia mwanaa Hasenua,  Ibineya mwanaa Jerohami, Ela mwanaa Uzi mwanaa Mikiri, ni Meshulami mwanaa Shefatia mwanaa Reuele mwanaa Ibinija.  Mi banabahabo bona ka kuya ka simuluho yabona neli ba 956. Baana bao kaufela neli litoho za mabasi a bahandataa bona.* 10  Kwa baprisita nekunani Jedaya, Jehoyaribi, Jakini,+ 11  Azaria mwanaa Hilikia mwanaa Meshulami mwanaa Zadoki mwanaa Merayoti mwanaa Akitubu, muzamaisi wa ndu* ya Mulimu wa niti, 12  Adaya mwanaa Jerohami mwanaa Pashuri mwanaa Malikija, Maasai mwanaa Adiele mwanaa Jahazera mwanaa Meshulami mwanaa Meshilemiti mwanaa Imeri, 13  ni banabahabo bona, bona litoho za mabasi a bahandataa bona, ba 1,760, ili baana babamaata, bane bakona kueza sebelezo kwa ndu ya Mulimu wa niti. 14  Ku babasimuluha kwa Malivi nekunani Shemaya+ mwanaa Hashubi mwanaa Azirikami mwanaa Hashabia yasimuluha ku Merari; 15  ni Bakabakari, Hereshi, Galali, Matania mwanaa Mika mwanaa Zikiri mwanaa Asafi, 16  Obadia mwanaa Shemaya mwanaa Galali mwanaa Jedutuni, ni Berekia mwanaa Asa mwanaa Elikana, yanaapila mwa minzi ya Manetofa.+ 17  Balibeleli ba kwa minyako+ neli Shalume, Akubu, Talumoni, Akimani, mi Shalume mwanahabo bona ki yena yanaali toho yabona, 18  mi kufitela nako yeo naabanga kwa munyako wa mulena kwa upa.+ Bao ki bona bane bali balibeleli ba minyako ya mafulo a Malivi. 19  Mi Shalume mwanaa Kore mwanaa Ebiasafi mwanaa Kora, ni banabahabo yena ba lubasi lwa bahandatahe, ba lubasi lwa Kora, ki bona bane bazamaisa musebezi, neli bona balibeleli ba munyako wa tende, mi bo ndataa bona nebazamaisa mafulo a Jehova sina balibeleli ba kwa makenelo. 20  Finehasi+ mwanaa Eliazare+ ki yena yanaali mueteleli wabona kwamulaho; Jehova naali ni yena. 21  Zakaria+ mwanaa Meshelemia neli yena mulibeleli wa munyako wa tende ya makopanelo. 22  Palo ya batu kaufela bane baketilwe kuba balibeleli ba minyako neli 212. Nebapila mwa minzi yabona ka kuya ka mone bañoliselizwe mwa mukoloko wa mabizo a masika.+ Davida ni muboni Samuele+ baketa batu bao kuli baeze musebezi ofiwa ku yasepahala. 23  Bona ni bana babona nebazamaisa musebezi wa bulibeleli kwa minyako ya ndu ya Jehova,+ yona ndu ya tende. 24  Balibeleli ba minyako nebali kwa maneku amane—kwa upa, kwa wiko, kwa mutulo, ni kwa mboela.+ 25  Ka linako zeñwi, banabahabo bona nebanani kuzwanga mwa minzi yabona ni kuto sebeza ni bona ka mazazi a 7. 26  Nekunani manduna* ba balibeleli ba minyako babane bane baeza musebezi ofiwa ku yasepahala. Neli Malivi, mi nebatokomela mizuzu* ni mabulukelo a bufumu a ndu ya Mulimu wa niti.+ 27  Nebainanga mwa libaka zabona busihu kupotoloha ndu ya Mulimu wa niti, kakuli nebaeza musebezi wa bulibeleli mi ki bona bane babuluka sinotolo, mi nebakwalulanga likwalo za ndu zazi ni zazi kakusasana. 28  Babañwi ku bona nebatokomela lisebeliso zeneitusiswa+ mwa sebelezo; neba libalanga haba likenya mwahali ni kulibala haba lizwisa mwateñi. 29  Babañwi ku bona nebaketilwe kutokomela lisebeliso zeñwi, lisebeliso kaufela zekenile,+ ni fulaulo yenekile,+ waine,+ oli,+ insense yesweu,+ ni oli ya balusamu.+ 30  Babañwi kwa bana ba baprisita nebazwakanya mafula a oli ya balusamu. 31  Mi Matitia wa lusika lwa Malivi, yena mweli wa Shalume yasimuluha ku Kora, naaeza musebezi ofiwa ku yasepahala, ili kutokomela zebesiwa mwa lipani.+ 32  Babañwi kwa banabahabo bona ba Makohati nebatokomela linkwa zelundatami,*+ kulilukisa la sabata ni la sabata.+ 33  Bao neli bona baopeli, litoho za mabasi a bahandataa bona a Malivi bane bali mwa mizuzu,* bane balukuluzwi kwa misebezi yemiñwi, kakuli nebasebeza musihali ni busihu. 34  Bao neli litoho za mabasi a bahandataa bona a Malivi ka kuya ka simuluho yabona, ili manduna. Nebapila mwa Jerusalema. 35  Jeiele yanaatomile muleneñi wa Gibioni, naapila mwa Gibioni.+ Libizo la musalaa hae neli Maaka. 36  Mi mwanaa hae wa mweli neli Abidoni, kihona apepa Zuri, Kishi, Baale, Nere, Nadabi, 37  Gedori, Ahio, Zakaria, ni Mikuloti. 38  Mikuloti apepa Shimea. Mi kaufelaa bona nebapila bukaufi ni banabahabo bona mwa Jerusalema, hamoho ni banabahabo bona babañwi. 39  Nere+ apepa Kishi; Kishi apepa Saule;+ Saule apepa Jonatani,+ Maliki-shua,+ Abinadabi,+ ni Eshibaale. 40  Mi mwanaa Jonatani neli Meri-baale.+ Meri-baale apepa Mika.+ 41  Mi bana ba Mika neli Pitoni, Meleki, Tarea, ni Akazi. 42  Akazi apepa Jara; Jara apepa Alemeti, Azimaveti, ni Zimiri. Zimiri apepa Moza. 43  Moza apepa Binea, Binea apepa Rafa, Rafa apepa Eliasa, Eliasa apepa Azele. 44  Azele naanani bana ba 6, mi mabizo abona neli Azirikami, Bokeru, Ishimaele, Shearia, Obadia, ni Hanani. Bao neli bana ba Azele.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Linzwi ka linzwi, “litoho za bo ndate-bana za ba ndu ya bo ndataa bona.”
Kamba “tempele.”
Linzwi ka linzwi, “babamaata.”
Kamba “macelo.”
Fo kikuli, linkwa za poniso.
Kamba “macelo.”