Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 7:1-40

LITABA ZE MWAHALI

  • Babasimuluha ku Isakare (1-5), ku Benjamine (6-12), ku Nafetali (13), ku Manase (14-19), ku Efraimi (20-29), ni ku Asere (30-40)

7  Cwale bana ba Isakare neli Tola, Pua, Jashubi, ni Shimironi+—babane.  Mi bana ba Tola neli Uzi, Refaya, Jeriele, Jakamai, Ibisami, ni Shemuele, bona litoho za mabasi a bahandataa bona. Ku Tola nekusimuluhile lindwalume zemaata, ili bao palo yabona mwa mazazi a Davida neli 22,600.  Babasimuluha ku* Uzi neli Izirahia ni bana ba Izirahia: Mikaele, Obadia, Joele, ni Ishia—kaufelaa bona baketalizoho neli manduna.*  Mi ku bane bali ni bona, ka kuya ka mabasi abona, ka mabasi a bahandataa bona, nekunani masole ba 36,000 mwa mpi yabona, bane bakona kuya kwa ndwa, kakuli nebanani basali babañata ni bana babañata.  Mi banabahabo bona ba mabasi kaufela a Isakare neli lindwalume zemaata, ze 87,000, kulikana ni mobañolezwi mwa mukoloko wa mabizo a masika.+  Bana ba Benjamine+ neli Bela,+ Bekeri,+ ni Jediaele+—babalaalu.  Mi bana ba Bela neli Eziboni, Uzi, Uziele, Jerimoti, ni Iri—baketalizoho—ili litoho za mabasi a bahandataa bona, mi neli lindwalume zemaata, mi mwa mukoloko wa mabizo a lusika lwabona nekuñozwi ba 22,034.+  Mi bana ba Bekeri neli Zemira, Joasi, Eliezere, Elioenai, Omiri, Jeremoti, Abija, Anatota, ni Alemeti—bao kaufela neli bana ba Bekeri.  Bane bañozwi mwa mukoloko wa mabizo a lusika lwabona, ka kuya ka simuluho yabona, ili litoho za mabasi a bahandataa bona, neli lindwalume zemaata ze 20,200. 10  Mi bana ba Jediaele+ neli Bilihani ni bana ba Bilihani: Jeushu, Benjamine, Ehudi, Kenaana, Zetani, Tareshishi, ni Ahishahari. 11  Bao kaufela neli bana ba Jediaele, ka kuya ka litoho za mandu a bo kuku wabona, ili lindwalume zemaata ze 17,200, zeitukiselize kuya ni mpi kuyo lwana. 12  Mashupimi ni Mahupimi* neli bana ba Iri;+ Mahushimi* neli bana ba Aheri. 13  Bana ba Nafetali+ neli Jaziele, Guni, Jezeri, ni Shalume—babasimuluha ku* Biliha.+ 14  Bana ba Manase+ neli ba: Asiriele, yanaapepilwe ki siendi sahae sa Musiria. (Siendi yo apepa Makiri+ ndatahe Giliadi. 15  Makiri aangela Hupimi ni Shupimi basali, mi libizo la kaizelaa hae neli Maaka.) Libizo la mwana wabubeli neli Zelofehadi,+ kono Zelofehadi naanani bana babasizana.+ 16  Maaka, musalaa Makiri, apepa mwana wamushimani mi amubeya libizo la Pereshi; libizo la munyanaa hae neli Shereshi; mi bana bahae neli Ulami ni Rekemi. 17  Mi mwanaa* Ulami neli Bedani. Bao ki bona bana ba Giliadi mwanaa Makiri mwanaa Manase. 18  Mi kaizelaa hae neli Hamoleketi. Hamoleketi apepa Ishodi, Abi-ezere, ni Mahala. 19  Mi bana ba Shemida neli Ahiani, Sikemi, Liki, ni Aniami. 20  Bana ba Efraimi+ neli Shutela,+ Shutela apepa Beredi, Beredi apepa Tahati, Tahati apepa Eliada, Eliada apepa Tahati, 21  Tahati apepa Zabadi, Zabadi apepa Shutela, mi bana babañwi ba Efraimi neli Ezeri ni Eleadi. Baana ba mwa Gati+ bane bapepilwe mwa naha bababulaya kakuli nebashetumukile kuyo nga limunanu zabona. 22  Efraimi ndataa bona abalila mazazi amañata, mi banabahabo yena nebatahanga kuto muomba-omba. 23  Hasamulaho, alobala ni musalaa hae, mi musalaa hae aitwala mi apepa mwana wamushimani. Kono Efraimi amubeya libizo la Beria,* kakuli naapepilwe ka nako yene kukeni ziyezi mwa ndu yahae. 24  Mi mwanaa hae wamusizana neli Sheera, yena yanaayahile+ Beti-horoni+ wa Kwatasi ni Beti-horoni wa Kwahalimu ni Uzeni-sheera. 25  Mi mwanaa hae neli Refa, hamoho ni Reshefa, mi Reshefa apepa Tela, Tela apepa Tahani, 26  Tahani apepa Ladani, Ladani apepa Amihudi, Amihudi apepa Elishama, 27  Elishama apepa Nuni, Nuni apepa Joshua.*+ 28  Naha yabona ni minzi yabona neli Betele+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, mi kwa upa neli Naarani, kwa wiko neli Gezeri ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, ni Sikemi ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, kuyo fita ni kwa Ayya* ni litoloponyana ze mwa matuko ayona; 29  mi kwatuko ni naha ya babasimuluha ku Manase neli Beti-sheani+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, Taanaki+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, Megido+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona, ni Doro+ ni litoloponyana ze mwa matuko ayona. Mwa libaka zeo ki mona mone bapila babasimuluha ku Josefa mwanaa Isilaele. 30  Bana ba Asere neli Imina, Ishiva, Ishivi, ni Beria,+ mi kaizelaa bona neli Sera.+ 31  Bana ba Beria neli Hebere ni Malikiele, yena ndatahe Birizaiti. 32  Hebere apepa Jafileti, Shomere, ni Hotami, hamoho ni Shua kaizelaa bona. 33  Bana ba Jafileti neli Pasaki, Bimihali, ni Ashibati. Bao neli bona bana ba Jafileti. 34  Bana ba Shemere* neli Ahi, Roga, Jehuba, ni Arami. 35  Bana ba Helemi* mwanahabo yena neli Zofa, Imina, Shelesha, ni Amali. 36  Bana ba Zofa neli Sua, Harineferi, Shuali, Beri, Imira, 37  Bezeri, Hoda, Shama, Shilisha, Itirani, ni Beera. 38  Bana ba Jeteri neli Jefune, Pizipa, ni Ara. 39  Bana ba Ula neli Ara, Haniele, ni Rizia. 40  Bao kaufela neli bana ba Asere, bona litoho za mabasi a bahandataa bona, lindwalume zemaata, zezwile mubano, ili litoho za manduna; mi palo+ yabona yeñozwi mwa mukoloko wa mabizo a masika neli 26,000, ili baana+ ba mwa mpi bane bakona kuya kwa ndwa.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Bana babashimani ba.”
Linzwi ka linzwi, “litoho.”
Kamba “Shupimi ni Hupimi.”
Kamba “Hushimi.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani ba.”
Linzwi ka linzwi, “bana babashimani.”
Lelitalusa “Ka Nako ya Ziyezi.”
Kamba “Jehoshua,” lelitalusa “Jehova ki Yena Yapilisa.”
Kamba mwendi, “Gaza,” kono isiñi Gaza yefumaneha mwa naha ya Filisita.
Hape ubizwa Shomere mwa timana 32.
Mwendi yo ki “Hotami” yabulezwi mwa timana 32.