Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 29:1-30

LITABA ZE MWAHALI

  • Linubu za kuitusisa kwa kuyaha tempele (1-9)

  • Tapelo ya Davida (10-19)

  • Batu baba ni tabo yetuna; bulena bwa Salumoni (20-25)

  • Lifu la Davida (26-30)

29  Cwale Mulena Davida abulelela puteho kaufela, ali: “Mwanaka Salumoni, yena yaketilwe ki Mulimu,+ usali mwanana mi usatokwa zibo,*+ mi musebezi ki omutuna, kakuli haki tempele* ya mutu kono ki ya Jehova Mulimu.+  Mi nilikile mone nikonela kaufela kulukisa za ndu ya Mulimu waka, ka kufa gauda ya kuezisa lika za gauda, silivera ya kuezisa lika za silivera, kopa ya kuezisa lika za kopa, sipi ya kuezisa lika za sipi,+ likota za kuezisa lika za kota,+ macwe a onikisi, macwe akayahiswa ka daka, macwe a mibala-bala a kukabisa, mifuta kaufela ya macwe a butokwa, ni macwe a alabastera amañata hahulu.  Mi hape, bakeñisa kuli nilata ndu ya Mulimu waka,+ nizwiseza ndu ya Mulimu waka gauda ni silivera yezwa mwa liluwo laka tota,+ kuekeza kwa lika kaufela zenilukiselize ndu yekenile,  ni litalenta* ze 3,000 za gauda ya kwa Ofiri+ ni litalenta ze 7,000 za silivera yekenisizwe, za kuapesa ka zona mamota a mandu,  gauda ya kuezisa lika za gauda ni silivera ya kuezisa lika za silivera, ni ya kuezisa misebezi kaufela yekaeziwa ki likwala za misebezi ya mazoho. Cwale ki mañi yaitatela kutiseza Jehova mpo kacenu?”+  Litoho za mabasi a bahandataa bona, litoho za masika a Isilaele, bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000 ni ba litopa za masole ba 100,+ ni bazamaisi ba misebezi ya mulena+ kiha batisa limpo ka kuitatela.  Bazwisa litalenta za gauda ze 5,000, madariki* a 10,000, litalenta za silivera ze 10,000, litalenta za kopa ze 18,000, ni litalenta za sipi ze 100,000 kuli liitusiswe mwa sebelezo ya ndu ya Mulimu wa niti.  Mutu kaufela yanaanani macwe a butokwa aafa kwa sibulukelo sa bufumu bwa ndu ya Jehova, sene sibabalelwa ki Jehiele+ wa Mugerishoni.+  Sicaba sataba kabakala kuzwisa linubu zeo za kuitatela, kakuli nebafile Jehova linubu za kuitatela ka lipilu zabona kaufela,+ mi Mulena Davida ni yena ataba hahulu. 10  Cwale Davida alumbeka Jehova fapilaa meeto a puteho kamukana. Davida ali: “Wena Jehova Mulimu wa Isilaele ndataa luna, ulumbekwe kamita ni kuya kuile.* 11  Butuna+ ni maata+ ni bunde ni kanya ni bulena*+ ki zahao, wena Jehova, kakuli lika kaufela mwa mahalimu ni mwa lifasi ki zahao.+ Mubuso ki wahao, wena Jehova.+ Ki wena yaipahamisa kuba toho ya batu kaufela. 12  Bufumu ni kanya lizwa ku wena,+ mi ubusa lika kaufela,+ mi maata a mwa lizoho lahao,+ mi lizoho lahao lakona kupahamisa mutu+ ni kutiisa batu kaufela.+ 13  Mi cwale wena Mulimu waluna, lwaitumela ku wena ni kulumbeka libizo lahao lelinde. 14  “Kono cwale, na ki na mañi mi sicaba saka ki bo mañi, kuli lukone kufa linubu za kuitatela sina cwana? Kakuli lika kaufela lizwa ku wena, mi zelu kufile lizwa mwa lizoho lahao tota. 15  Kakuli lu bazwahule fapilaa hao mi lu baenyi, sina mone bainezi bo kuku waluna kaufelaa bona.+ Kakuli mazazi aluna mwa lifasi aswana inge muluti+—haluna sepo. 16  Wena Jehova Mulimu waluna, bufumu bo kaufela bolulukisize kuli buitusiswe kwa kukuyahela ndu, ili ndu ya libizo lahao lelikenile, buzwa mwa lizoho lahao tota, mi kaufelaa bona ki bwahao. 17  Wena Mulimu waka, naizibela hande kuli utatuba lipilu+ ni kuli utabela busepahali.*+ Niitatezi kufa lika ze kaufela ka niti* ye mwa pilu yaka, mi nitabile hahulu ku bona sicaba sahao sesili teñi fa, hasi kufa linubu za kuitatela. 18  Wena Jehova, Mulimu wa bo kuku waluna bo Abrahama, Isaka, ni Isilaele, utuse sicaba sahao kuba ni takazo yecwalo ni mihupulo yecwalo mwa lipilu zabona kuya kuile, mi usikululele lipilu zabona ku wena.+ 19  Mi utuse mwanaka Salumoni kuli amamele milao yahao, likupuliso zahao, ni litaelo zahao ka pilu yahae kaufela,*+ ni kuli aeze lika ze kaufela+ ni kuyaha tempele* yeniezelize litukiso.”+ 20  Davida kihaa bulelela puteho kaufela, ali: “Cwale mulumbeke Jehova Mulimu wamina.” Mi puteho kaufela yalumbeka Jehova Mulimu wa bo kuku wabona mi bakubama ni kuwiseza lipata fafasi fapilaa Jehova ni fapilaa mulena. 21  Mi ka lizazi lelitatama bazwelapili kuezeza Jehova matabelo ni kuezeza Jehova linubu za kucisa,+ ili lipohwana ze 1,000, lingu zabaana ze 1,000, lingunyana zabaana ze 1,000, ni linubu zazona za zenwiwa;+ baeza matabelo amañata hahulu a Isilaele kaufela.+ 22  Bazwelapili kuca ni kunwa fapilaa Jehova ka lizazi leo inze batabile hahulu,+ mi bayolisa Salumoni mwanaa Davida lwabubeli fa bulena ni kumutoza sina mueteleli, fapilaa Jehova,+ mi babeya cwalo ni Zadoki fa buprisita.+ 23  Mi Salumoni aina mwa lubona lwa Jehova+ sina mulena mwa sibaka sa Davida ndatahe, mi akondisa puso yahae, mi naautwiwa ki Maisilaele kaufela. 24  Manduna kaufela,+ lindwalume zemaata kaufela,+ ni bana kaufela ba Mulena Davida,+ baipeya kwatasaa Mulena Salumoni. 25  Mi Jehova apahamisa hahulu Salumoni mwa meeto a Isilaele kaufela mi atumisa hahulu bulena bwahae kufita malena kaufela ba Isilaele bane babusize pili ku yena.+ 26  Davida mwanaa Jese abusa cwalo Isilaele kaufela, 27  mi nako* yanaabusize Isilaele neli lilimo ze 40. Abusa lilimo ze 7 inzaa li mwa Hebroni,+ ni lilimo ze 33 inzaa li mwa Jerusalema.+ 28  Mi ashwa hamulaho wa kupila nako yetelele,+ hasaaikozi bupilo,* ni bufumu, ni kanya; mi Salumoni mwanaa hae amuyola fa bulena.+ 29  Haili litaba za Mulena Davida, kuzwa kwa makalelo kuisa kwa mafelelezo, liñozwi mwa litaba za muboni Samuele, mupolofita Natani,+ ni Gadi+ muboni wa lipono, 30  hamohocwalo ni litaba kaufela za bulena bwahae, ni maata ahae, ni zeneezahezi ku yena ni kwa Isilaele ni kwa mibuso kaufela ye mwa matuko.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “usafokola.”
Kamba “sibaka sesisilelelizwe; ndu ya bulena.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Dariki neli sheleñi ya muwayawaya wa gauda wa kwa Peresia. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “kuzwa kokusina makalelo kuya kokusina mafelelezo.”
Kamba “kukutekeha.”
Kamba “kuluka; kuba ni niti.”
Kamba “busepahali.”
Kamba “ka pilu yeineezi ka kutala.”
Kamba “sibaka sesisilelelizwe; ndu ya bulena.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi.”