Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 21:1-30

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida waafosa ka kubala batu (1-6)

  • Koto yezwa ku Jehova (7-17)

  • Davida uyaha aletare (18-30)

21  Cwale Satani* alwanisa Isilaele mi asusueza Davida kuli abale Isilaele.+  Davida abulelela Joabi+ ni bazamaisi ba sicaba, ali: “Hamuye, muyo bala Isilaele kuzwa kwa Beere-sheba kuyo fita kwa Dani;+ kihona mukato nibihela, kuli nizibe palo yabona.”  Kono Joabi ali: “Haike Jehova aatise sicaba sahae ha 100! Muñaaka mulena, kana kaufelaa bona haki batanga ba muñaaka ni kale? Muñaaka ubatelañi kueza cwalo? Ki kabakalañi habata kutahiseza Isilaele mulatu?”  Kono manzwi a mulena akoma manzwi a Joabi. Joabi kihaa zwa mi azamaya mwa Isilaele kaufela, mi hamulaho akutela mwa Jerusalema.+  Cwale Joabi abulelela Davida palo ya batu bane babalilwe. Palo ya baana ba Isilaele kaufela babalwezi mikwale neli 1,100,000, mi palo ya baana ba Juda babalwezi mikwale neli 470,000.+  Kono Malivi ni Mabenjamine nebasika baliwa,+ kakuli linzwi la mulena nelisika tabisa Joabi.+  Taba yeo yaba yemaswe hahulu ku Mulimu wa niti, mi anata Isilaele koto.  Mi Davida ali ku Mulimu wa niti: “Niezize sibi+ sesituna ka kueza cwana. Cwale nakupa, hakuswalele mutangaa hao bufosi bwahae,+ kakuli niezize ka bukuba bobutuna.”+  Cwale Jehova abulelela Gadi,+ muboni wa lipono wa Davida, ali: 10  “Zamaya, uyo bulelela Davida kuli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Nikufa lika zetaalu. Kwa lika zeo, ukete fateñi silisiñwi seubata kuli nieze ku wena.”’” 11  Gadi kihaa taha ku Davida mi ato li ku yena: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Uiketele 12  nji ubata lilimo zetaalu za lukupwe,+ kamba likweli zetaalu za kumata kusaba mukwale wa lila zahao inze likutula,+ kamba mazazi amalaalu a mukwale wa Jehova, ili butuku bobuyambukela bobubulaya mwa naha,+ lingeloi la Jehova inze litahisa sinyeho+ mwa naha kaufela ya Isilaele.’ Cwale unahanisise senika yo alaba yanilumile.” 13  Mi Davida abulelela Gadi kuli: “Taba yeo iniziyelize hahulu. Ki hande kuli niwele mwa lizoho la Jehova, kakuli sishemo sahae ki sesituna hahulu;+ kono nisike nawela mwa lizoho la mutu.”+ 14  Cwale Jehova alumela Isilaele butuku bobuyambukela bobubulaya,+ mi kwashwa batu ba 70,000 mwa Isilaele.+ 15  Hape Mulimu wa niti alumela lingeloi kwa Jerusalema kuli liyundise muleneñi wo; kono lingeloi leo hane lituha lieza cwalo, Jehova abona taba yeo mi ainyaza* kabakala kozi yeo,+ mi abulelela lingeloi lene lito yundisa muleneñi, ali: “Kulikani!+ Wisa lizoho lahao.” Lingeloi la Jehova neliyemi bukaufi ni mapulelo a Orinani+ wa Mujebusi.+ 16  Davida hainula meeto ahae, abona lingeloi la Jehova liyemi mwahalaa lifasi ni lihalimu linze lisweli mukwale+ mwa lizoho liusupiselize kwa Jerusalema. Davida ni baana-bahulu, honafo bawiseza lipata zabona fafasi,+ inze baapezi masila a saka.+ 17  Davida abulelela Mulimu wa niti kuli: “Kana haki na yanaabulezi kuli batu babaliwe? Ki na yaezize sibi, mi ki na yafosize;+ kono lingu ze—zona liezizeñi? Wena Jehova Mulimu waka, lizoho lahao linate na ni ba ndu ya ndate; kono usike watahiseza sicaba sahao kozi ye.”+ 18  Cwale lingeloi la Jehova labulelela Gadi+ kuli abulelele Davida kuli azamaye ayo yahela Jehova aletare fa mapulelo a Orinani wa Mujebusi.+ 19  Davida akambama kulikana ni linzwi la Gadi lanaabulezi ka libizo la Jehova. 20  Zeo hane lili cwalo, Orinani afetuha mi abona lingeloi, mi bana bahae babashimani babane bane bali ni yena bayo ipata. Fo, Orinani naapula buloto. 21  Davida hataha ku yena, Orinani atalima mi abona Davida, mi kapili-pili azwa fa mapulelo ni kukubama fapilaa Davida inzaa wiselize pata yahae fafasi. 22  Davida ali ku Orinani: “Nilekise* mapulelo ahao, kuli niyahele Jehova aletare fateñi. Unilekise sona ka teko yekwanile, kuli kozi yetahezi sicaba ifele.”+ 23  Kono Orinani abulelela Davida kuli: “Ikungele sona, mi muñaaka mulena aeze sabona kuli silukile.* Bona, likomu za nubu ya kucisa ki ze, ni silei sa kupulisa ki se,+ usieze likota, mi buloto bwa nubu ya bubeke ki bo. Nikufa zona kaufela.” 24  Kono Mulena Davida ali ku Orinani: “Batili, nilukela kusileka ka teko yekwanile, kakuli hanina kuunga sahao ni kusifa Jehova kamba kufa matabelo a kucisa nisalifi sesiñwi.”+ 25  Davida kihaa leka sibaka seo ka kufa Orinani gauda ya bukiti bobueza lishekele* ze 600. 26  Mi Davida ayahela Jehova aletare+ fateñi mi afa matabelo a kucisa ni matabelo a kuikabela, mi alapela ku Jehova, mi amualaba ka mulilo+ ozwa kwa lihalimu onotile fa aletare ya linubu za kucisa. 27  Cwale Jehova alaela lingeloi+ kuli likutiseze mukwale walona mwa sipusu saona. 28  Ka nako yeo, Davida hanaaboni kuli Jehova naamualabile fa mapulelo a Orinani wa Mujebusi, azwelapili kuezezanga fateñi matabelo. 29  Kono tabernakele ya Jehova yeneezizwe ki Mushe mwa lihalaupa ni aletare ya linubu za kucisa nelili fa sibaka sesilumbile mwa Gibioni ka nako yeo.+ 30  Nihakulicwalo, Davida naasakoni kuya fapilaa yona kuyo buza Mulimu, kakuli naasabisizwe hahulu ki mukwale wa lingeloi la Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “muhanyezi.”
Kamba “aswaba.”
Linzwi ka linzwi, “Nife.”
Linzwi ka linzwi, “sesinde mwa meeto ahae.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.