Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

1 Makolonika 17:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida utalusezwa kuli haa­na kuyaha tempele (1-6)

  • Tumelelano ni Davida ya mubuso (7-15)

  • Tapelo ya Davida ya buitumelo (16-27)

17  Davida hasaakalile kupila mwa ndu* yahae, abulelela mupolofita Natani,+ ali: “Na nipila mwa ndu ya likota za sidare+ kono aleka ya tumelelano ya Jehova i mwa tende ya masila.”+  Natani aalaba Davida, ali: “Ueze kaufela sesi mwa pilu yahao, kakuli Mulimu wa niti uinzi ni wena.”  Ka bona busihu bo, linzwi la Mulimu lataha ku Natani, lali:  “Zamaya, uyo bulelela mutangaaka Davida kuli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Haki wena yaka niyahela ndu monika ina.+  Kakuli hanisika ina mwa ndu kuzwa lizazi lenizwisa Maisilaele mwa Egepita kufitela cwale, kono neniina mwa tende yeñwi kuya ku yeñwi ni mwa tabernakele yeñwi kuya ku yeñwi.*+  Mwahalaa nako kaufela yene nizamaile ni Maisilaele kaufela, kana nikile nabulela nihaiba linzwi lililiñwi ku yomuñwi wa baatuli ba Isilaele bane niketile kulisa sicaba saka, nali: ‘Ki kabakalañi hamusika niyahela ndu ya likota za sidare?’”’  “Cwale uyo bulelela mutangaaka Davida kuli: ‘Jehova wa limpi sabulela, ki se, uli: “Nikuungile kwa milaka, kone ulisa lingu, kuli ube mueteleli wa sicaba saka sa Isilaele.+  Mi nikaba ni wena kouka ya kaufela,+ nikayundisa lila zahao kaufela fapilaa hao;+ mi nika kuezeza libizo leliswana ni libizo la batu babatuna mwa lifasi.+  Nikalukiseza sicaba saka sa Isilaele sibaka mobaka yaha, bakapila mwateñi kusina mutu yabafilikanya; mi batu babamaswe habana kubahatelela* hape mobakile baezeza kwamulaho,+ 10  mwahalaa nako yene niketile baatuli kuli bazamaise sicaba saka sa Isilaele.+ Mi nikatula lila zahao kaufela.+ Hape nikubulelela kuli: ‘Jehova uka kuyahela ndu.’* 11  “‘“Mazazi ahao hasaafelile mi wayo itobalela ni bo kuku wahao, nikatahisa mwanaa* hao yakapepwa mwamulaho wahao, yomuñwi wa bana bahao babashimani,+ mi nikatiisa bulena bwahae.+ 12  Ki yena yaka niyahela ndu,+ mi nikatiisa lubona lwahae kuya kuile.+ 13  Nikaba ndatahe, mi yena abe mwanaka.+ Hanina kuzwisa ku yena lilato laka lelisa feli+ sina mone nilizwiselize ku yanaa liteñi pili ku wena.+ 14  Nika muketa kuzamaisa ndu yaka ni kumubeya fa bulena bwaka, kuya kuile,+ mi lubona lwahae lukaina kuya kuile.”’”+ 15  Natani abulelela Davida manzwi ao kaufela ni pono yeo kaufela. 16  Cwale Mulena Davida ataha kuto ina fapilaa Jehova mi ali: “Wena Jehova Mulimu, na ki na mañi? Mi ba ndu yaka ki bo mañi kuli unieze cwana?+ 17  Mi hape wena Mulimu, hausika feleza feela fo, usa nibulelela ni za ndu ya mutangaa hao mwa nako ya kwapili,+ mi wena Jehova Mulimu, unitalimile sina mutu yaswanela kububekwa hahulu nikufita.* 18  Ki lika mañi hape zakona kukubulelela mutangaa hao Davida ka za likute leu nikutekile ka lona, hailifo uziba hande mutangaa hao?+ 19  Wena Jehova, kabakala mutangaa hao ni ka kulumelelana ni pilu yahao,* uezize lika zetuna ze kaufela ka kupatulula butuna bwahao.+ 20  Jehova, hakuna yaswana ni wena,+ mi hakuna Mulimu yomuñwi kwandaa hao; zeluutwile kaufela ka mazebe aluna lipaka cwalo.+ 21  Mi ki sifi sicaba mwa lifasi sesiswana ni sicaba sahao sa Isilaele?+ Mulimu wa niti naaile kuyo baliulula kuli babe sicaba sahae.+ Neuikezelize libizo ka likezo zahao zetuna ni zesabisa,+ ka kuleleka macaba fapilaa sicaba sahao,+ sene uliuluzi ka kusizwisa mwa Egepita. 22  Uezize sicaba sahao sa Isilaele kuba sicaba sahao kamita;+ mi ubile Mulimu wabona, wena Jehova.+ 23  Cwale, wena Jehova, haike sepiso yahao yeufile mutangaa hao ni ndu yahae, isepahale kamita, mi ueze ka mousepiselize.+ 24  Haike libizo lahao litiye* mi libubekwe+ kuya kuile, kuli batu babulele kuli: ‘Jehova wa limpi, Mulimu wa Isilaele, ki yena Mulimu wa Isilaele,’ mi ba ndu ya mutangaa hao Davida batiiswe fapilaa hao.+ 25  Kakuli wena Mulimu waka, upatululezi mutangaa hao mulelo wahao wa kumuyahela ndu.* Ki lona libaka mutangaa hao hakona kulapela cwana ku wena. 26  Mi cwale wena Jehova, ki wena Mulimu wa niti, mi usepisize mutangaa hao lika zende ze. 27  Ka mukwa ocwalo, haike ufuyole ba ndu ya mutangaa hao, mi haike ba ndu yahae bazwelepili fapilaa hao kuya kuile, kakuli wena Jehova, ufuyozi, mi ndu yeo ifuyozwi kuya kuile.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ndu ya bulena.”
Mwendi ili kutalusa “kuzwa sibaka ni sibaka fone kutomiwa tende kuya ku sesiñwi ni kuzwa mwa sibaka sesiñwi kuya ku sesiñwi.”
Linzwi ka linzwi, “kubaswenya.”
Kamba “lusika lwa silena.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “mutu wa mayemo apahami.”
Kamba “ka kuya ka tato yahao.”
Kamba “lisepahale.”
Kamba “lusika lwa silena.”