Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

1 Makolonika 16:1-43

LITABA ZE MWAHALI

  • Aleka ibeiwa mwa tende (1-6)

  • Pina ya Davida ya buitumelo (7-36)

    • “Jehova seli Mulena!” (31)

  • Sebelezo ya fapilaa Aleka (37-43)

16  Kiha batisa Aleka ya Mulimu wa niti mi baibeya mwa tende yanaa itomezi Davida;+ mi baeza linubu za kucisa ni matabelo a kuikabela fapilaa Mulimu wa niti.+  Davida hafeza kufa linubu za kucisa+ ni matabelo a kuikabela,+ afuyola batu ka libizo la Jehova.  Kuzwa fo, aabela Maisilaele kaufela, ili muuna ni musali kaufela, sinkwa sa laundi, liñende leliezizwe fa miselo ya nzalu, ni liñende leliezizwe fa miselo ya veine yeomile.  Mi aketa babañwi kwa Malivi kuli baeze sebelezo fapilaa Aleka ya Jehova,+ kuli bakuteke* Jehova Mulimu wa Isilaele, ni kuitumela ku yena, ni kumulumbeka.  Asafi+ neli yena toho yabona, mi yanaa mutatama neli Zakaria; mi Jeiele, Shemiramoti, Jehiele,+ Matitia, Eliabi, Benaya, Obedi-edomo, ni Jeiele nebaliza zelizwa za mihala ni liharepa;+ mi Asafi naaliza likambeliso,+  mi baprisita bo Benaya ni Jahaziele nebaliza litolombita ka nako kaufela fapilaa aleka ya tumelelano ya Mulimu wa niti.  Ka lona lizazi leo, Davida añola lwapili pina ya kuitumela ku Jehova, ka kuitusisa Asafi+ ni banabahabo yena:  “Hamuitumele ku Jehova,+ mubize libizo lahae,Muzibahaze misebezi yahae mwahalaa macaba!+  Mumuopelele, mumuopelele milumbeko,+Munahanisise* misebezi yahae kaufela yemakaza.+ 10  Muitumbe ka libizo lahae lelikenile.+ Lipilu za bababata Jehova litabe.+ 11  Mubate Jehova+ ni maata ahae. Mubate pata yahae* ka nako kaufela.+ 12  Muhupule misebezi yekomokisa yaezize,+Limakazo zahae ni likatulo zabulezi, 13  Mina bana* ba Isilaele, mutangaa hae,+Mina bana ba Jakobo, baketiwa bahae.+ 14  Ki yena Jehova Mulimu waluna.+ Likatulo zahae li mwa lifasi kaufela.+ 15  Muhupule tumelelano yahae kuya kuile,Yona sepiso yanaafile,* kuisa kwa masika aeza 1,000,+ 16  Tumelelano yanaaezize ni Abrahama,+Ni buitamo bwanaaezize ka kukonka ku Isaka,+ 17  Bwanaatiisize ka kubueza taelo ku Jakobo+Ni kubueza tumelalano yesafeli ku Isilaele, 18  Ali: ‘Nika kufa naha ya Kanana+Kuli ibe saanda samina semufilwe.’+ 19  Ka nako yeo, palo yamina neli yenyinyani,Ki cwalo, nemuli babanyinyani hahulu, mi nemuli bazwahule mwa naha.+ 20  Nebayambaezi kuzwa mwa sicaba sesiñwi kuya ku sesiñwi,Kuzwa mwa mubuso omuñwi kuya ku omuñwi.+ 21  Naasika lumeleza mutu ufi kamba ufi kubahatelela,+Kono naakalimezi malena kabakala bona,+ 22  Ali: ‘Musike mwaswala batoziwa baka,Mi musike mwaeza maswe bapolofita baka.’+ 23  Muopelele Jehova, mina lifasi kaufela! Muzibahaze kupilisa kwahae zazi ni zazi!+ 24  Muzibahaze kanya yahae mwahalaa macaba,Misebezi yahae yekomokisa mwahalaa batu kaufela. 25  Kakuli Jehova ki yomutuna mi uswanela hahulu kulumbekwa. Usabisa hahulu kufita milimu yemiñwi kaufela.+ 26  Milimu kaufela ya macaba ki milimu yesina tuso,+Kono Jehova ki yena yaezize mahalimu.+ 27  Likute ni kanya li fapilaa hae;+Maata ni tabo li mwa sibaka sapila ku sona.+ 28  Mufe Jehova sesi muswanela kabakala kanya ni maata ahae.+ 29  Mufe Jehova kanya yeswanela libizo lahae;+Mutise mpo mi mutahe fapilaa hae.+ Mukubamele* Jehova inze mukabile zekenile.*+ 30  Mungangame fapilaa hae, mina lifasi kaufela! Lifasi litiisizwe;* halikoni kusutiswa.*+ 31  Mahalimu awabelwe, mi lifasi litabe;+Muzibahaze mwahalaa macaba, muli: ‘Jehova seli Mulena!’+ 32  Liwate lilume ni zetezi ku lona kaufela;Masimu ni ze mwateñi kaufela liwabelwe. 33  Likota za mwa mushitu ni zona lihuweleze ka tabo fapilaa Jehova,Kakuli wataha* kuto atula lifasi. 34  Muitumele ku Jehova, kakuli ki yomunde;+Lilato lahae lelisa feli liina kuya kuile.+ 35  Mi mubulele kuli: ‘Haku lupilise, wena Mulimu yalupilisa,+Haku lukopanye mi ululamulele kwa macaba,Kuli luitumele kwa libizo lahao lelikenile+Ni kukulumbeka ka nyakalalo.*+ 36  Haike Jehova, yena Mulimu wa Isilaele, alumbekweKamita ni kuya kuile.’”* Mi batu kaufela bali: “Ameni!”* mi balumbeka Jehova. 37  Cwale Davida asiya Asafi+ ni banabahabo yena fapilaa aleka ya tumelelano ya Jehova kuli bazwelepili kueza sebelezo fapilaa Aleka,+ kulikana ni mukwa wa ka zazi.+ 38  Obedi-edomo ni banabahabo yena, ba 68, ni Obedi-edomo mwanaa Jedutuni, ni Hosa neli balibeleli ba minyako; 39  mi muprisita Zadoki+ ni baprisita babañwi nebali fapilaa tabernakele ya Jehova mwa sibaka sesilumbile kwa Gibioni+ 40  kuli baezezange Jehova kamita linubu za kucisa fa aletare ya linubu za kucisa, kakusasana ni manzibwana, ni kueza lika kaufela zeñozwi mwa Mulao wa Jehova wanaalaezi Maisilaele.+ 41  Nebali hamoho ni Hemani ni Jedutuni+ ni baana babañwi kaufela bane baketilwe ka kuya ka mabizo abona kuli bafitise buitumelo ku Jehova,+ kabakala kuli “lilato lahae lelisa feli liina kuya kuile”;+ 42  mi nebali hamoho ni Hemani+ ni Jedutuni bane baliza litolombita, likambeliso, ni zelizwa zeitusiswa kwa kulumbeka* Mulimu wa niti; mi bana ba Jedutuni+ nebali kwa munyako. 43  Mi batu kaufela baya kwa mandu abona, mi Davida aya kuyo fuyola ba ndu yahae.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bahupule.”
Kamba mwendi, “Mubulele za.”
Kamba “Mube fapilaa hae.”
Kamba “babasimuluha.” Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “Lona linzwi lanaalaezi.”
Kamba “Mulapele.”
Kamba mwendi, “kabakala kanya ya bukeni bwahae.”
Kamba “Mubu utiisizwe.”
Kunganyiswa; kuzikinyeha.”
Kamba “utile.”
Kamba “kunyakalala kabakala kukulumbeka.”
Kamba “Kuzwa kokusina makalelo kuya kokusina mafelelezo.”
Kamba “Kube cwalo!”
Kamba “zelizwa za pina ya.”