Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 12:1-40

LITABA ZE MWAHALI

  • Bane bayemela bulena bwa Davida (1-40)

12  Ba ki bona baana bane baile ku Davida kwa Zikilagi,+ hanaasa koni kuizamaela ka tukuluho kabakala Saule+ mwanaa Kishi, mi neli babañwi ba lindwalume zemaata zenee mutusize mwa ndwa.+  Nebalwana ka buta, mi nebakona kuitusisa lizoho la bulyo ni lizoho la nzohoto+ kuposa macwe+ ka tufwililo kamba kukunupa masho ka buta. Neli banabahabo Saule, ba lusika lwa Benjamine.+  Akiezere neli yena toho yabona, hamoho ni Joasi, ili bana ba Shemaa wa kwa Gibea;+ Jeziele ni Peleti, bona bana ba Azimaveti,+ Beraka, Jehu wa kwa Anatota,  Ishimaya wa kwa Gibioni,+ yena ndwalume yamaata mwahalaa ba 30+ ili muzamaisi wa ba 30 bao; kubeya ni Jeremia, Jahaziele, Johanani, Jozabadi wa kwa Gedera,  Eluzai, Jerimoti, Bealia, Shemaria, Shefatia wa Muharifi,  Elikana, Ishia, Azarele, Joezeri, ni Jashobeami, babasimuluha ku Kora;+  ni Joela ni Zebadia bana ba Jerohami wa kwa Gedori.  Babañwi ba lusika lwa Gadi baya ku Davida mwa sibaka sa silelezo mwa lihalaupa;+ neli lindwalume zemaata, ili masole babalutilwe ndwa, bane baitukiselize kulwana ka litebe zetuna ni malumo; lipata zabona neliswana inge lipata za litau mi kwa lubilo nebaswana inge tumunda fa malundu.  Ezeri neli yena toho, wabubeli neli Obadia, wabulaalu neli Eliabi, 10  wabune neli Mishimana, wabuketalizoho neli Jeremia, 11  wabu 6 neli Atai, wabu 7 neli Eliele, 12  wabu 8 neli Johanani, wabu 9 neli Elizabadi, 13  wabulishumi neli Jeremia, wabu 11 neli Makabanai. 14  Bao neli ba lusika lwa Gadi,+ ili litoho za mpi. Yomunyinyani ku bona naakona kulwanisa baana ba 100, mi yomutuna naakona kulwanisa ba 1,000.+ 15  Bao ki bona baana bane basilile Jordani mwa kweli yapili nuka hane ibayuzi, mi balelekisa batu kaufela bane bapila mwa misindi, kwa neku la upa ni kwa neku la wiko. 16  Baana babañwi ba lusika lwa Benjamine ni lwa Juda ni bona bataha ku Davida mwa sibaka sahae sa silelezo.+ 17  Cwale Davida azwela kwande ku bona mi ali: “Haiba mutile ku na ka kozo kuto nitusa, pilu yaka ikaswalisana ni mina. Kono haiba mutilo nibeteka kuli muniswalisise kwa lila zaka, hailifo mazoho aka haasika eza sesimaswe, Mulimu wa bo kuku waluna abone mi aatule.”+ 18  Cwale moya wataha ku* Amasai,+ yena toho wa ba 30, mi ali: “Lu batu bahao, wena Davida, mi luinzi ni wena, wena mwanaa Jese.+ Kozo, kozo ibe ni wena, mi kozo ibe ni yakutusa,Kakuli Mulimu wahao wakutusa.”+ Davida kihaa baamuhela mi abaketa kuba babañwi ba bazamaisi ba masole. 19  Babañwi ba lusika lwa Manase ni bona bashimbulukela ku Davida hanaatile ni Mafilisita kuto lwanisa Saule; kono naasika tusa Mafilisita,+ kakuli malena ba Mafilisita neba mukutisize hase balelisani, bali: “Akasuhana ashimbulukela ku Saule mulenaa hae, mi fohe lukapumiwa litoho.”+ 20  Hanaaile kwa Zikilagi,+ batu ba, ba lusika lwa Manase, bashimbulukela ku yena: Adana, Jozabadi, Jediaele, Mikaele, Jozabadi, Elihu, ni Ziletai, ili bazamaisi ba litopa za batu ba 1,000 ba lusika lwa Manase.+ 21  Nebatusize Davida kulwanisa bahapi, kakuli kaufelaa bona neli baana babamaata, bababundume,+ mi baba bazamaisi mwa mpi. 22  Zazi ni zazi batu nebanze bataha ku Davida+ kuto mutusa kufitela baba mpi yetuna sina mpi ya Mulimu.+ 23  Ki ye palo ya bazamaisi ba baana babaitukiselize ndwa bane batile ku Davida mwa Hebroni+ kuto muyolisa fa bulena bwa Saule kulikana ni taelo ya Jehova.+ 24  Baana ba Juda bane basweli litebe zetuna ni malumo neli ba 6,800, babaitukiselize ndwa. 25  Ku ba lusika lwa Simioni, nekuzwile baana ba ndwa babamaata, bababundume ba 7,100. 26  Ku ba lusika lwa Livi, nekuzwile ba 4,600. 27  Jehoyada+ neli mueteleli wa bana ba Aruni,+ mi naali ni baana ba 3,700, 28  ni Zadoki+ mutangana yamaata, yabundume, ni manduna ba 22 ba lubasi lwa bahandatahe. 29  Ku ba lusika lwa Benjamine, bona banabahabo Saule,+ nekuzwile baana ba 3,000, kakuli sapili babañata ku bona nebayemela ba ndu ya Saule. 30  Ku ba lusika lwa Efraimi, nekuzwile baana babamaata, bababundume ba 20,800, bane baile kabubo mwahalaa ba mabasi a bahandataa bona. 31  Ku ba kalulo yeñwi ya lusika lwa Manase, nekuzwile baana ba 18,000 bane baketilwe ka mabizo kuli bato beya Davida fa bulena. 32  Bane bazwile ku ba lusika lwa Isakare, bane bautwisisa linako ni kuziba sene baswanela kueza Maisilaele, neli manduna ba 200, mi banabahabo bona kaufela nebazamaiswa ki bona. 33  Ku ba lusika lwa Zabuloni, nekuzwile baana ba 50,000 bane bakona ku ba mwa mpi, bane baitukiselize ndwa, mi nebanani lilwaniso za mifuta kaufela; kaufelaa bona bato swalisana ni Davida inze basepahala hahulu ku yena.* 34  Ku ba lusika lwa Nafetali, nekuzwile bazamaisi ba 1,000, bane bali ni baana ba 37,000 bane basweli litebe zetuna ni malumo. 35  Ku ba lusika lwa Dani, nekuzwile baana ba 28,600 babaitukiselize ndwa. 36  Mi ku ba lusika lwa Asere, nekuzwile baana ba 40,000 bane bakona kuba mwa mpi ili bane baitukiselize ndwa. 37  Ku bane bali mwabuse bwa Jordani,+ bona ba lusika lwa Rubeni, ni ba lusika lwa Gadi, ni hafu yeñwi ya lusika lwa Manase, nekuzwile masole ba 120,000 bane banani lilwaniso za mifuta kaufela. 38  Kaufelaa bona neli baana ba ndwa bane bakona kulwana; bataha mwa Hebroni ka lipilu zabona kaufela kuto beya Davida fa bulena bwa Isilaele kaufela, mi ni Maisilaele babañwi kaufela nebanani mulelo ulimuñwi wa kubata* kubeya Davida fa bulena.+ 39  Mi baina ni Davida mwa sibaka seo ka mazazi amalaalu, banze baca ni kunwa, kakuli banabahabo bona neba balukiselize lico. 40  Batu bane bapila bukaufi ni bona, nihaiba bane bapila kwahule inge cwalo kwa libaka za Isakare, Zabuloni, ni Nafetali, ni bona batisa lico fa limbongolo, likamele, mufuta omuñwi wa limbongolo,* ni likomu—batisa fulaulo, mañende a lifeiga ni a veine yeomile, waine, oli, ni likomu ni lingu; balitisa ka buñata luli, kakuli mwa Isilaele nekuwabile.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “waapesa.”
Kamba “kaufela bane bato swalisana ni Davida neba saezi cwalo ka lipilu zepeli.”
Linzwi ka linzwi, “nebanani pilu iliñwi ya.”
Fo kikuli, mambema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.