Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 11:1-47

LITABA ZE MWAHALI

  • Davida utoziwa ki Maisilaele kaufela kuli abe mulena (1-3)

  • Davida uhapa Sione (4-9)

  • Lindwalume zemaa­ta za Davida (10-47)

11  Hamulaho wa nako, Maisilaele kaufela bakopanela ku Davida mwa Hebroni,+ bali: “Bona! Luna ni wena lu lisapo lililiñwi ni nama iliñwi.*+  Mwa nako ya kwamulaho, Saule hanaali mulena, ki wena yanaaetelela Maisilaele mwa lindwa zabona.*+ Mi Jehova Mulimu wahao naaize ku wena: ‘Ukalisa sicaba saka sa Isilaele, mi ukaba mueteleli wa sicaba saka sa Isilaele.’”+  Ka mukwa ocwalo, baana-bahulu kaufela ba Isilaele bataha ku mulena mwa Hebroni, mi Davida aeza tumelelano ni bona mwa Hebroni fapilaa Jehova. Mi batoza Davida kuli abe mulena wa Isilaele,+ kulikana ni linzwi lanaabulezi Jehova ka Samuele.+  Hasamulaho, Davida ni Maisilaele kaufela baya kwa Jerusalema, ili Jebusi,+ yona naha mone kupila Majebusi.+  Batu ba mwa Jebusi basheununa Davida, bali: “Hauna kukena mo!”+ Nihakulicwalo, Davida ahapa sibaka sa silelezo sa Sione,+ sesibizwa Muleneñi wa Davida cwale.+  Davida kihaa li: “Mutu kaufela yakakala kulwanisa Majebusi ukaba muzamaisi* ni nduna.” Mi Joabi+ mwanaa Zeruya akambama pili, mi aba yena muzamaisi.  Cwale Davida ayaha mwa sibaka sa silelezo seo. Kabakaleo, basibiza kuli Muleneñi wa Davida.  Akala kuyaha mamota a muleneñi ni miyaho yemiñwi mwa matuko a muleneñi, kukalela fa Mulunda* kuyo fita mwa libaka za mwa matuko aona, mi Joabi ayaha sinca libaka zeñwi za muleneñi.  Davida azwelapili kuba ni maata,+ mi Jehova wa limpi naali ni yena. 10  Cwale ba ki bona litoho za lindwalume zemaata za Davida, bane bamuyemezi hahulu hamoho ni Maisilaele kaufela kuli abe mulenaa bona. Kaufelaa bona neba mutusize kuli abe mulena, ka kuya ka linzwi lanaabulezi Jehova ka za Isilaele.+ 11  Ki wo mukoloko wa lindwalume zemaata za Davida: Jashobeami+ mwanaa Muhakamoni, yanaali nduna kwa lindwalume zetaalu.+ Naaitusisize lilumo lahae kubulaya batu babafitelela 300 ka nako iliñwi.+ 12  Yanaa mutatama neli Eliazare+ mwanaa Dodo wa Muakoka.+ Neli yomuñwi wa lindwalume zemaata zetaalu. 13  Naali ni Davida kwa Pasa-damimi,+ kone bakopanezi Mafilisita kuli balwanise Maisilaele. Nekunani simu ya mabele amañata, mi batu babaleha kusaba Mafilisita. 14  Kono yena ayo yema fahalaa simu mi aisileleza ni kuzwelapili kubulaya Mafilisita, mi Jehova atahiseza batu bahae tulo* yetuna.+ 15  Babalaalu kwa manduna ba 30 bashetumukela kwa licwe, bashetumukela ku Davida kwa mukoti wa Adulami,+ mpi ya Mafilisita inze itibelezi mwa Musindi* wa Refaimi.+ 16  Ka nako yeo, Davida naali mwa sibaka sa silelezo, mi sitopa sa masole ba Mafilisita nesili mwa Betelehema. 17  Cwale Davida abulela nto yanaashukelwa, ali: “Ninyolezwi hahulu kunwa mezi a mwa lisima le li kwatuko ni munyako wa Betelehema!”+ 18  Honafo babalaalu bao bayo kena mwa mafulo a Mafilisita ni kuyo ka mezi mwa lisima leli kwatuko ni munyako wa Betelehema mi baatiseza Davida; kono Davida ahana kuanwa mi aasululela fafasi fapilaa Jehova. 19  Abulela, ali: “Hakusika luka mwa meeto a Mulimu waka kuli nieze cwalo! Kana naswanela kunwa mali a baana ba, babatobohile bupilo bwabona?+ Kakuli nebatobohile bupilo bwabona kuli batise mezi a.” Kabakaleo, ahana kuanwa. Zeo ki zona zene liezize lindwalume zahae zetaalu zemaata. 20  Abishai+ mwanahabo Joabi+ aba muzamaisi wa lindwalume zeñwi zetaalu; naabulaile batu babafitelela 300 ka mukwale wahae, mi naatumile sina lindwalume zetaalu zeo.+ 21  Ku babalaalu babañwi bao, ki yena yanaakutekeha hahulu kufita bababeli babañwi, mi neli yena nduna wabona; kono naasika fita fa situlo sa lindwalume zetaalu zapili. 22  Benaya+ mwanaa Jehoyada neli muuna yabundume* yanaaezize zetuna zeñata mwa Kabizeele.+ Naabulaile bana bababeli ba Ariele wa Mumoabi, mi zazi leliñwi hane kunela litwa, naakeni mwa mukoti wa mezi mwanaaizo bulaya tau.+ 23  Hape naabulaile singangalume sa Muegepita, sene sieza liñokolwa zeketalizoho* kwa butelele.+ Nihaike kuli Muegepita yo naasweli lilumo lelilikana ni musumo wa baluki,+ Benaya amulwanisa ka mulamu, amuamuha lilumo lahae ni kumubulaya ka lona.+ 24  Zeo ki zona zanaaezize Benaya mwanaa Jehoyada, mi ni yena naatumile sina mone litumezi lindwalume zetaalu zemaata. 25  Nihaike kuli naakutekeha hahulu kufita nihaiba manduna ba 30, naasika fita fa situlo sa lindwalume zetaalu zemaata.+ Kono Davida amuketa kuzamaisa balibeleli bahae. 26  Lindwalume zemaata za limpi neli Azaele+ mwanahabo Joabi, Elikanani mwanaa Dodo wa kwa Betelehema,+ 27  Shamota wa kwa Harori, Helezi wa Mupeloni, 28  Ira+ mwanaa Ikeshi wa kwa Tekoa, Abi-ezere+ wa kwa Anatota, 29  Sibekai+ wa Muhusha, Ilai wa Muakoka, 30  Maharai+ wa Munetofa, Heledi+ mwanaa Baana wa Munetofa, 31  Itai mwanaa Ribai wa kwa Gibea wa Mabenjamine,+ Benaya wa kwa Piratoni, 32  Hurai wa mwa mulapo* wa Gaashi,+ Abiele wa kwa Arabati, 33  Azimaveti wa kwa Baharumi, Eliaba wa kwa Shaalabimi, 34  bana ba Hashemi wa Mugizoni, Jonatani mwanaa Shage wa Muharari, 35  Akiami mwanaa Sakari wa Muharari, Elifali mwanaa Ure, 36  Heferi wa Mumekera, Akija wa Mupeloni, 37  Heziro wa kwa Karmele, Naarai mwanaa Ezibai, 38  Joele mwanahabo Natani, Mibihari mwanaa Hagiri, 39  Zeleki wa Muamoni, Naharai wa kwa Beroti, yena mulwali wa lilwaniso za Joabi mwanaa Zeruya; 40  Ira wa Muitiri, Garebi wa Muitiri, 41  Uria+ wa Muhiti, Zabadi mwanaa Akalai, 42  Adina mwanaa Shiza wa Murubeni, yena toho ya Marubeni, ni batu ba 30 bane bali ni yena; 43  Hanani mwanaa Maaka, Joshafati wa Mumitini, 44  Oziasi wa kwa Ashitaroti, Sama ni Jeiele bana ba Hotami wa kwa Aroere; 45  Jediaele mwanaa Shimiri, ni Joha mwanahabo yena wa kwa Tizi; 46  Eliele wa Mumahavimi, Jeribai ni Joshavia bana ba Elinaama, ni Itima wa Mumoabi; 47  Eliele, Obedi, ni Jaasiele wa kwa Mezobai.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Lu banabahabo wena ka sipepo.”
Linzwi ka linzwi, “yanaazwisa ni yanaatisa Isilaele.”
Linzwi ka linzwi, “toho.”
Kamba “Milo.” Leo ki linzwi la Siheberu lelitalusa “kuubela.”
Kamba “puluso.”
Kamba “Libala.”
Linzwi ka linzwi, “mwanaa muuna yabundume.”
Naali wa butelele bobu bato eza limita ze 2.23. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.