Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

1 Makolonika 1:1-54

LITABA ZE MWAHALI

  • Kuzwa ku Adama kuisa ku Abrahama (1-27)

  • Babasimuluha ku Abrahama (28-37)

  • Maedomo, malena ni manduna babona (38-54)

1  Adama,Seta,+Enoshi,  Kenani,Mahalalele,+Jaredi,+  Enoke,+Metusela,+Lameke,  Nuwe,+Sema,+ Kama, ni Jafeta.+  Bana ba Jafeta babashimani neli Gomere, Magogo, Madai, Javani, Tubali,+ Mesheki,+ ni Tirasi.+  Bana ba Gomere babashimani neli Ashikenazi, Rifati, ni Togarima.+  Bana ba Javani babashimani neli Elisha, Tareshishi, Kitimi, ni Rodanimi.  Bana ba Kama babashimani neli Kushi,+ Miziraimi, Puti, ni Kanana.+  Bana ba Kushi babashimani neli Seba,+ Havila, Sabita, Raama,+ ni Sabiteka. Bana ba Raama babashimani neli Sheba ni Dedani.+ 10  Kushi apepa Nimirodi.+ Yo neli yena wapili kuba yamaata mwa lifasi. 11  Miziraimi apepa Ludimi,+ Anamimi, Lehabimi, Nafutuhimi,+ 12  Paturusimi,+ Kasuluhimi (kokusimuluhile Mafilisita+), ni Kafetorimi.+ 13  Kanana apepa Sidoni,+ yena mweli wahae, ni Heti,+ 14  ni Majebusi,+ Maamori,+ Magirigashi,+ 15  Mahivi,+ Maariki, Masini, 16  Maarivadi,+ Mazemari, ni Mahamati. 17  Bana ba Sema babashimani neli Elami,+ Ashuri,+ Aripakasadi, Ludi, ni Arami, ni* Uzi, Huli, Geteri, ni Masha.+ 18  Aripakasadi apepa Shela,+ mi Shela apepa Ebere. 19  Ebere apepa bana bababeli babashimani. Libizo la yomuñwi neli Pelegi,*+ kakuli mwa mazazi a bupilo bwahae kaufela, lifasi* nelialuhani. Libizo la mwanahabo yena neli Joketani. 20  Joketani apepa Alimodadi, Shelefe, Hazaramaveti, Jera,+ 21  Hadorami, Uzali, Dikila, 22  Obali, Abimaele, Sheba, 23  Ofiri,+ Havila,+ ni Jobabi; bao kaufela neli bana ba Joketani babashimani. 24  Sema,Aripakasadi,Shela, 25  Ebere,Pelegi,+Reu,+ 26  Serugi,+Nakori,+Tera,+ 27  Abrame, fo kikuli, Abrahama.+ 28  Bana ba Abrahama neli Isaka+ ni Ishimaele.+ 29  A ki ona masika abona: Nebayoti+ mwanaa Ishimaele wa mweli, kihona kupepwa Kedare,+ Adibeele, Mibisami,+ 30  Mishima, Duma, Masa, Hadadi, Tema, 31  Jeturi, Nafishi, ni Kedema. Bao neli bona bana ba Ishimaele. 32  Bana banaapepile Ketura,+ siendi sa Abrahama, neli Zimirani, Jokeshani, Medani, Midiani,+ Ishibaki, ni Shua.+ Bana ba Jokeshani neli Sheba ni Dedani.+ 33  Bana ba Midiani neli Efa,+ Efere, Hanoki, Abida, ni Elidaa. Bao kaufela neli bana ba Ketura. 34  Abrahama apepa Isaka.+ Bana ba Isaka neli Isau+ ni Isilaele.+ 35  Bana ba Isau neli Elifazi, Reuele, Jeushu, Jalamu, ni Kora.+ 36  Bana ba Elifazi neli Temani,+ Omare, Zefo, Gatama, Kenazi, Timina, ni Amaleke.+ 37  Bana ba Reuele neli Nahati, Zera, Shamaha, ni Miza.+ 38  Bana ba Seiri+ neli Lotani, Shobali, Zibioni, Ana, Dishoni, Ezeri, ni Dishani.+ 39  Bana ba Lotani neli Hori ni Homami. Kaizelaa Lotani neli Timina.+ 40  Bana ba Shobali neli Alevani, Manahati, Ebali, Shefo, ni Onami. Bana ba Zibioni neli Aiya ni Ana.+ 41  Mwanaa* Ana neli Dishoni. Bana ba Dishoni neli Hemedani, Eshibani, Itirani, ni Kerani.+ 42  Bana ba Ezeri+ neli Bilihani, Zaavani, ni Akana. Bana ba Dishani neli Uzi ni Arani.+ 43  Ba ki bona malena bane babusize mwa naha ya Edomo+ pili Maisilaele*+ basika busiwa kale ki mulena ufi kamba ufi: Bela mwanaa Beori; libizo la muleneñi wahae neli Dinaba. 44  Bela hashwa, Jobabi mwanaa Zera wa kwa Bozira+ amuyola fa bulena. 45  Jobabi hashwa, Hushamu wa kwa naha ya Matemani amuyola fa bulena. 46  Hushamu hashwa, Hadadi mwanaa Bedadi, yanaatuzi Mamidiani mwa naha* ya Moabi, amuyola fa bulena. Libizo la muleneñi wahae neli Aviti. 47  Hadadi hashwa, Samila wa kwa Masareka amuyola fa bulena. 48  Samila hashwa, Shaule wa kwa Rehoboto, muleneñi o kwatuko ni Nuka, amuyola fa bulena. 49  Shaule hashwa, Baale-hanani mwanaa Akibori amuyola fa bulena. 50  Baale-hanani hashwa, Hadadi amuyola fa bulena. Libizo la muleneñi wahae neli Pau, mi libizo la musalaa hae neli Mehetabele mwanaa Mataredi, mwanaa Mezahabi wamusizana. 51  Mi Hadadi ashwa. Manduna* ba Edomo neli Induna Timina, Induna Aleya, Induna Jetete,+ 52  Induna Oholibama, Induna Ela, Induna Pinoni, 53  Induna Kenazi, Induna Temani, Induna Mibizari, 54  Induna Magadiele, Induna Irami. Bao neli bona manduna ba Edomo.

Litaluso ze kwatasi

Mabizo alatelela ki a bana ba Arami. Mubone Gen 10:23.
Lelitalusa “Kualuhana.”
Kamba “batu mwa lifasi.”
Linzwi ka linzwi, “Bana babashimani.”
Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Linzwi ka linzwi, “simu.”
Induna neli nduna wa lusika.