Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Makolonika 1:1-54

LITABA ZE MWAHALI

  • Kuzwa ku Adama kuisa ku Abrahama (1-27)

  • Babasimuluha ku Abrahama (28-37)

  • Maedomo, malena ni manduna babona (38-54)

1  Adama, Seta,+ Enoshi,  Kenani, Mahalalele,+ Jaredi,+  Enoke,+ Metusela,+ Lameke,  Nuwe,+ Sema,+ Kama, ni Jafeta.+  Bana ba Jafeta babashimani neli Gomere, Magogo, Madai, Javani, Tubali,+ Mesheki,+ ni Tirasi.+  Bana ba Gomere babashimani neli Ashikenazi, Rifati, ni Togarima.+  Bana ba Javani babashimani neli Elisha, Tareshishi, Kitimi, ni Rodanimi.  Bana ba Kama babashimani neli Kushi,+ Miziraimi, Puti, ni Kanana.+  Bana ba Kushi babashimani neli Seba,+ Havila, Sabita, Raama,+ ni Sabiteka. Bana ba Raama babashimani neli Sheba ni Dedani.+ 10  Kushi apepa Nimirodi.+ Yo neli yena wapili kuba yamaata mwa lifasi. 11  Miziraimi apepa Ludimi,+ Anamimi, Lehabimi, Nafutuhimi,+ 12  Paturusimi,+ Kasuluhimi (kokusimuluhile Mafilisita+), ni Kafetorimi.+ 13  Kanana apepa Sidoni,+ yena mweli wahae, ni Heti,+ 14  ni Majebusi,+ Maamori,+ Magirigashi,+ 15  Mahivi,+ Maariki, Masini, 16  Maarivadi,+ Mazemari, ni Mahamati. 17  Bana ba Sema babashimani neli Elami,+ Ashuri,+ Aripakasadi, Ludi, ni Arami, ni* Uzi, Huli, Geteri, ni Masha.+ 18  Aripakasadi apepa Shela,+ mi Shela apepa Ebere. 19  Ebere apepa bana bababeli babashimani. Libizo la yomuñwi neli Pelegi,*+ kakuli mwa mazazi a bupilo bwahae kaufela, lifasi* nelialuhani. Libizo la mwanahabo yena neli Joketani. 20  Joketani apepa Alimodadi, Shelefe, Hazaramaveti, Jera,+ 21  Hadorami, Uzali, Dikila, 22  Obali, Abimaele, Sheba, 23  Ofiri,+ Havila,+ ni Jobabi; bao kaufela neli bana ba Joketani babashimani. 24  Sema, Aripakasadi, Shela, 25  Ebere, Pelegi,+ Reu,+ 26  Serugi,+ Nakori,+ Tera,+ 27  Abrame, fo kikuli, Abrahama.+ 28  Bana ba Abrahama neli Isaka+ ni Ishimaele.+ 29  A ki ona masika abona: Nebayoti+ mwanaa Ishimaele wa mweli, kihona kupepwa Kedare,+ Adibeele, Mibisami,+ 30  Mishima, Duma, Masa, Hadadi, Tema, 31  Jeturi, Nafishi, ni Kedema. Bao neli bona bana ba Ishimaele. 32  Bana banaapepile Ketura,+ siendi sa Abrahama, neli Zimirani, Jokeshani, Medani, Midiani,+ Ishibaki, ni Shua.+ Bana ba Jokeshani neli Sheba ni Dedani.+ 33  Bana ba Midiani neli Efa,+ Efere, Hanoki, Abida, ni Elidaa. Bao kaufela neli bana ba Ketura. 34  Abrahama apepa Isaka.+ Bana ba Isaka neli Isau+ ni Isilaele.+ 35  Bana ba Isau neli Elifazi, Reuele, Jeushu, Jalamu, ni Kora.+ 36  Bana ba Elifazi neli Temani,+ Omare, Zefo, Gatama, Kenazi, Timina, ni Amaleke.+ 37  Bana ba Reuele neli Nahati, Zera, Shamaha, ni Miza.+ 38  Bana ba Seiri+ neli Lotani, Shobali, Zibioni, Ana, Dishoni, Ezeri, ni Dishani.+ 39  Bana ba Lotani neli Hori ni Homami. Kaizelaa Lotani neli Timina.+ 40  Bana ba Shobali neli Alevani, Manahati, Ebali, Shefo, ni Onami. Bana ba Zibioni neli Aiya ni Ana.+ 41  Mwanaa* Ana neli Dishoni. Bana ba Dishoni neli Hemedani, Eshibani, Itirani, ni Kerani.+ 42  Bana ba Ezeri+ neli Bilihani, Zaavani, ni Akana. Bana ba Dishani neli Uzi ni Arani.+ 43  Ba ki bona malena bane babusize mwa naha ya Edomo+ pili Maisilaele*+ basika busiwa kale ki mulena ufi kamba ufi: Bela mwanaa Beori; libizo la muleneñi wahae neli Dinaba. 44  Bela hashwa, Jobabi mwanaa Zera wa kwa Bozira+ amuyola fa bulena. 45  Jobabi hashwa, Hushamu wa kwa naha ya Matemani amuyola fa bulena. 46  Hushamu hashwa, Hadadi mwanaa Bedadi, yanaatuzi Mamidiani mwa naha* ya Moabi, amuyola fa bulena. Libizo la muleneñi wahae neli Aviti. 47  Hadadi hashwa, Samila wa kwa Masareka amuyola fa bulena. 48  Samila hashwa, Shaule wa kwa Rehoboto, muleneñi o kwatuko ni Nuka, amuyola fa bulena. 49  Shaule hashwa, Baale-hanani mwanaa Akibori amuyola fa bulena. 50  Baale-hanani hashwa, Hadadi amuyola fa bulena. Libizo la muleneñi wahae neli Pau, mi libizo la musalaa hae neli Mehetabele mwanaa Mataredi, mwanaa Mezahabi wamusizana. 51  Mi Hadadi ashwa. Manduna* ba Edomo neli Induna Timina, Induna Aleya, Induna Jetete,+ 52  Induna Oholibama, Induna Ela, Induna Pinoni, 53  Induna Kenazi, Induna Temani, Induna Mibizari, 54  Induna Magadiele, Induna Irami. Bao neli bona manduna ba Edomo.

Litaluso ze kwatasi

Mabizo alatelela ki a bana ba Arami. Mubone Gen 10:23.
Lelitalusa “Kualuhana.”
Kamba “batu mwa lifasi.”
Linzwi ka linzwi, “Bana babashimani.”
Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Linzwi ka linzwi, “simu.”
Induna neli nduna wa lusika.