Liñolo Labulaalu la Joani 4:1-21

  • Kulika lipulelo za moya (1-6)

  • Kuziba ni kulata Mulimu (7-21)

    • “Mulimu ki lilato” (8, 16)

    • Hakuna sabo mwa lilato (18)

4  Balatiwa, musike mwalumela pulelo kaufela ya moya,*+ kono mulike lipulelo za moya* kuli mubone haiba lizwa ku Mulimu,+ kakuli bapolofita ba buhata babañata bakeni mwa lifasi.+  Wo ki ona mukwa omukona kuziba ka ona kuli pulelo ya moya izwa ku Mulimu: Pulelo kaufela ya moya yepaka kuli Jesu Kreste naatile ka mubili wa nama izwa ku Mulimu.+  Kono pulelo kaufela ya moya yesapaki Jesu haizwi ku Mulimu.+ Mi yeo ki pulelo ya moya ya yalwanisa Kreste yemuutwile kuli yataha,+ mi cwale ki kale itaha kale mwa lifasi.+  Mina bana babanyinyani, muzwa ku Mulimu, mi mutuzi batu bao,+ kakuli yaswalisana ni mina+ ki yomutuna kufita yaswalisana ni lifasi.+  Bona bazwa mwa lifasi;+ ki lona libaka hababulela zezwa mwa lifasi mi lifasi labautwa.+  Luna luzwa ku Mulimu. Mutu kaufela yafitile fa kuziba Mulimu waluutwa;+ mutu kaufela yasazwi ku Mulimu haluutwi.+ Ka mukwa ocwalo, lwaziba shutano ye mwahalaa pulelo ya moya ya niti ni pulelo ya moya ya buhata.+  Balatiwa, luzwelepili kulatana,+ kakuli lilato lizwa ku Mulimu, mi mutu kaufela yabonisa lilato upepilwe ku Mulimu mi uziba Mulimu.+  Mutu kaufela yasabonisi lilato hasika ziba Mulimu, kakuli Mulimu ki lilato.+  Lilato la Mulimu nelipatuluzwi cwana ku luna: Mulimu naalumile Mwanaa hae wa libanda+ mwa lifasi kuli lukone kufumana bupilo ka yena.+ 10  Lilato leo libonisizwe cwana, isiñi kuli ki luna babalatile Mulimu, kono ki yena yanaa lulatile mi naalumile Mwanaa hae kuli abe sitabelo+ sa swalelo ya libi*+ zaluna sesi lukutiseza ku yena. 11  Balatiwa, haiba ki mona mwalulatezi Mulimu cwalo, uzibe ni luna luswanela kulatana.+ 12  Hakuna mutu yaboni Mulimu ka nako ifi kamba ifi.+ Haiba luzwelapili kulatana, Mulimu uzwelapili kuba ku luna mi lilato lahae liba lelipetehile ku luna.+ 13  Lwaziba kuli luzwelapili kuswalisana ni yena mi yena uzwelapili kuswalisana ni luna, kakuli ulufile moya wahae. 14  Kuzwa fo, luna kasibili luiponezi ni kupaka kuli Ndate ulumile Mwanaa hae kuli abe Mupilisi wa lifasi.+ 15  Mutu kaufela yalumela kuli Jesu ki Mwanaa Mulimu,+ Mulimu uzwelapili kuswalisana ni yena mi yena uzwelapili kuswalisana ni Mulimu.+ 16  Mi lufitile fa kuziba ni kukolwa lilato leo Mulimu anani lona ku luna.+ Mulimu ki lilato,+ mi yazwelapili mwa lilato uswalisana ni Mulimu mi Mulimu uzwelapili kuswalisana ni yena.+ 17  Ka mukwa wo, lilato lipetehile ku luna, kuli lukone kuba ni tukuluho ya kubulela*+ mwa lizazi la katulo, kakuli mona mwainezi yo, ki mona moluinezi ni luna mwa lifasi le. 18  Hakuna sabo mwa lilato,+ kono lilato lelipetehile lileleka sabo, kakuli sabo yalupalelwisa. Kaniti, yanani sabo hasika petahala mwa lilato.+ 19  Lubonisa lilato, kakuli naalulatile pili.+ 20  Haiba mutu ali, “nilata Mulimu,” kono utoile muzwale wahae, ki lihata.+ Kakuli yasalati muzwale wahae,+ yaboni, hakoni kulata Mulimu, yasika bona.+ 21  Mi ulufile taelo ye, kuli mutu kaufela yalata Mulimu ulukela kulata ni muzwale wahae.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “moya kaufela.”
Linzwi ka linzwi, “mulike mioya.”
Kamba “sitabelo sesikwahela libi.”
Kamba “lube ni buikolwiso.”