Liñolo Labulaalu la Joani 3:1-24

  • Lu bana ba Mulimu (1-3)

  • Shutano ye mwahalaa bana ba Mulimu ni bana ba Diabulosi (4-12)

    • Jesu ukasinya misebezi ya Diabulosi (8)

  • Mulatane (13-18)

  • Mulimu ki yomutuna kufita lipilu zaluna (19-24)

3  Hamunahane lilato leo Ndate alulatile ka lona,+ kuli lubizwe bana ba Mulimu!+ Mi luli lu bana bahae. Ki lona libaka lifasi halisa luzibi,+ kakuli halisika fita fa kumuziba.+  Balatiwa, cwale lu bana ba Mulimu,+ kono halusika boniswa kale seluka ba sona.+ Lwaziba kuli nako yakabonahala lukaba sina yena, kakuli luka mubona ka mwainezi luli.  Mi mutu kaufela yanani sepo yeo ku yena, uikenisa+ sina yo hali yakenile.  Mutu kaufela yaswalelela kueza sibi hape uswalelela ni kutula mulao, mi sibi ki kutula mulao.  Hape mwaziba kuli naabonahezi kuli azwise libi zaluna,+ mi hakuna sibi ku yena.  Mutu kaufela yazwelapili kuswalisana ni yena haswaleleli kueza sibi;+ hakuna yaswalelela kueza sibi yamuboni kamba yafitile fa kumuziba.  Bana babanyinyani, musike mwakeluswa ki mutu; yaswalelela kueza sesilukile ki mutu yalukile, sina yo hali yalukile.  Yaswalelela kueza sibi uzwa ku Diabulosi, kakuli Diabulosi uzwezipili kueza sibi kuzwa kwa makalelo.+ Le ki lona libaka Mwanaa Mulimu hanaabonahezi, kuli asinye misebezi ya Diabulosi.+  Mutu kaufela yapepilwe ku Mulimu haezi sibi kuswalelela,+ kakuli peu* ya Mulimu isiyala ku mutu yacwalo, mi hakoni kuswalelela kueza sibi, kabakala kuli upepilwe ku Mulimu.+ 10  Bana ba Mulimu ni bana ba Diabulosi bazibahala ka taba ye: Mutu kaufela yasazwelipili kueza sesilukile hazwi ku Mulimu, nihaiba yena yasalati muzwale wahae haki wa Mulimu.+ 11  Kakuli ye ki yona taba yemuutwile kuzwa kwa makalelo, kuli luswanela kulatana;+ 12  isiñi sina Kaine, yanaazwa ku yamaswe mi abulaya munyanaa hae.+ Mi ki sifi sanaa mubulaezi? Kabakala kuli misebezi yahae neli yemaswe,+ kono ya munyanaa hae neli yelukile.+ 13  Musike mwakomoka mizwale kuli lifasi limitoile.+ 14  Lwaziba kuli luzwile kwa lifu ni kutaha kwa bupilo,+ kakuli lulata mizwale baluna.+ Yasina lilato usiyala mwa lifu.+ 15  Mutu kaufela yatoile muzwale wahae ki mubulai,+ mi mwaziba kuli hakuna mubulai yanani bupilo bobusa feli.+ 16  Lwaziba lilato bakeñisa kuli yo naatobohile bupilo* bwahae kabakala luna,+ mi ni luna luswanela kutoboha bupilo* bwaluna kabakala mizwale baluna.+ 17  Kono mutu kaufela yanani maluwo a lifasi le, mi abona muzwale wahae ali mwa butokwi kono ahana kumueza ka sishemo, lilato la Mulimu lisiyala cwañi ku yena?+ 18  Bana babanyinyani, haluswaneli feela kulata ka linzwi kamba ka lulimi,+ kono lulate ka likezo+ ni ka niti.+ 19  Ka mukwa ocwalo, lukaziba kuli lunani niti, mi lukaba ni buikolwiso mwa lipilu zaluna fapilaa hae 20  mwa litaba kaufela zelukona kunyazwa ki lipilu zaluna, kakuli Mulimu ki yomutuna kufita lipilu zaluna mi uziba lika kaufela.+ 21  Balatiwa, haiba lipilu zaluna hali lunyazi, lunani tukuluho ya kubulela fapilaa Mulimu;+ 22  mi zelukupa kaufela luliamuhela ku yena,+ kakuli lumamela milao yahae mi lueza lika zetabisa mwa meeto ahae. 23  Kaniti, ye ki yona taelo yahae: kuli lube ni tumelo mwa libizo la Mwanaa hae Jesu Kreste+ ni kuli lulatane,+ sina mwanaa lulaelezi. 24  Hape mutu yamamela milao yahae uzwelapili kuswalisana ni yena, mi yena ukazwelapili kuswalisana ni mutu yo.+ Mi ka moya wanaa lufile, lwaziba kuli uzwelapili kuswalisana ni luna.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, peu yekona kubeya muselo.
Kamba “moyo.”
Kamba “mioyo.”