Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Joani 2:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu, sitabelo sesi lukutiseza ku Mulimu (1, 2)

  • Kumamela milao ya Mulimu (3-11)

    • Mulao wakale ni omunca (7, 8)

  • Mabaka hanaañozi (12-14)

  • Musike mwalata lifasi (15-17)

  • Temuso ka za yalwanisa Kreste (18-29)

2  Bana baka babanyinyani, nimiñolela litaba ze kuli musike mwaeza sibi. Kono nihakulicwalo, haiba mutu aeza sibi, lunani mutusi* yali ku Ndate, yena Jesu Kreste, yalukile.  Mi ki yena sitabelo+ sa swalelo ya libi zaluna sesi lukutiseza ku Mulimu,* niteñi isiñi libi zaluna feela kono ni za lifasi kaufela.  Mi lulemuha kuli lufitile fa kumuziba, haiba luzwelapili kumamela milao yahae.  Mutu yabulela kuli: “Nifitile fa kumuziba,” kono asamameli milao yahae, yo ki lihata, mi niti haiyo ku yena.  Kono mutu kaufela yamamela linzwi lahae, lilato la Mulimu lipetehile luli ku mutu yo. Ka seo, luziba kuli luswalisana ni yena.+  Mutu yabulela kuli uswalisana ni yena utamehile kuzamaya sina mwanaazamaezi yo.  Balatiwa, seni miñolela, haki mulao omunca, kono ki mulao wakale omubile ni ona kuzwa kwa makalelo. Mulao wakale wo ki linzwi lemuutwile.  Hape, nimiñolela mulao omunca, ili wa niti ku yena ni ku mina, kakuli lififi lafela mi liseli la niti likalisize kale kubenya.  Mutu yabulela kuli u mwa liseli kono utoile muzwale wahae, usali mwa lififi. 10  Yalata muzwale wahae uzwelapili kuba mwa liseli,+ mi ku yena hakuna sesikona kusitatalisa mutu. 11  Kono yatoile muzwale wahae u mwa lififi mi uzamaya mwa lififi, mi hazibi kwaya,+ kakuli lififi likwahezi meeto ahae. 12  Namiñolela mina bana babanyinyani, kakuli muswalezwi libi bakeñisa libizo lahae.+ 13  Namiñolela mina bo ndate-bana, kakuli mufitile fa kuziba yena yanzaali teñi kuzwa kwa makalelo. Namiñolela mina mitangana, kakuli mutuzi yamaswe. Niñolela mina bana babanyinyani, kakuli mufitile fa kuziba Ndate.+ 14  Niñolela mina bo ndate-bana, kakuli mufitile fa kuziba yena yanzaali teñi kuzwa kwa makalelo. Niñolela mina mitangana, kakuli mutiile+ mi linzwi la Mulimu liinzi ku mina mi mutuzi yamaswe.+ 15  Musike mwalata lifasi kamba lika ze mwa lifasi.+ Haiba mutu alata lifasi, lilato la Ndate haliyo ku yena; 16  kakuli lika kaufela ze mwa lifasi—takazo ya nama+ ni takazo ya meeto+ ni moya wa kuiponahaliseza zanani zona mutu* mwa bupilo—halizwi ku Ndate, kono lizwa mwa lifasi. 17  Mi lifasi lafela ni takazo yalona, kono yaeza tato ya Mulimu uina kuya kuile. 18  Bana babanyinyani, ye ki hora ya mafelelezo, mi sina hamuutwile kuli yalwanisa Kreste wataha,+ nihaiba cwale babalwanisa Kreste babañata sebabonahezi, mi ka lona libaka leo lwaziba kuli ye ki hora ya mafelelezo. 19  Nebazwile ku luna, kono nesi babañwi baluna;+ kakuli kambe neli babañwi baluna, nebakabe bazwezipili ni luna. Kono nebazwile ku luna kuli kubonahale kuli haki kaufela babali ba sitopa saluna.+ 20  Mi kutoziwa kwamina, kuzwa ku yakenile, mi kaufelaa mina munani zibo. 21  Nimiñolela isiñi kabakala kuli hamuzibi niti, kono kabakala kuli mwaiziba, ni kabakala kuli hakuna buhata bobuzwa kwa niti. 22  Ki mañi lihata kwandaa yalatula kuli Jesu haki yena Kreste? Yo ki yena yalwanisa Kreste,+ yalatula Ndate ni Mwana. 23  Mutu kaufela yalatula Mwana, haswalisani ni Ndate. Kono mutu kaufela yaamuhela Mwana+ uswalisana ni Ndate. 24  Haili mina, zemuutwile kuzwa kwa makalelo lilukela kusiyala ku mina. Haiba zemuutwile kuzwa kwa makalelo lisiyala ku mina, mukazwelapili hape kuswalisana ni Mwana ni kuswalisana ni Ndate. 25  Hape se ki sona sanaa lusepisize yena kasibili—ili bupilo bobusa feli.+ 26  Nimiñolela litaba ze za babalika kumikelusa. 27  Mi haili mina, kutoziwa kone muamuhezi kuzwa ku yena, kusiyala cwalo ku mina, mi hamutokwi kulutiwa ki mutu ufi kamba ufi; kono kutoziwa kokuzwa ku yena kumiluta lika kaufela,+ mi ki kwa niti, haki kwa buhata. Sina hamulutilwe ki kutoziwa ko, muzwelepili kuswalisana ni yena.+ 28  Cwale mina bana babanyinyani, muzwelepili kuswalisana ni yena, kuli hakabonahala lukone kuba ni tukuluho ya kubulela mi lusike lwasaba ku yena ka maswabi ka nako ya kubateñi kwahae. 29  Haiba mwaziba kuli ki yalukile, fohe mwaziba kuli mutu kaufela yaeza zelukile upepilwe ku yena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “muyemeli.”
Kamba “sitabelo sesikwahela libi zaluna.”
Kamba “kuikutwisisa ka zaluwile mutu.”