Wuito Gala Ma È Yɛ Ŋetea Wɔlɔ-wɔlɔ Ta Wɔlɔ-wɔlɔ

De ɓɛtɛ Ɣalagi wõini è pele lɛ ga diɛ, é ɓaa de maazu, é tuuyiɛ ʋe de ya.

Faa Wɛ̃ɛ É Vile Kɔlɔi Nii Va

Tei Gala wõini ga diɛ, na ɣa é kɛɛ é ŋetea ɣɛɛ vele vagɔi lɛɛ ga diɛ.

Gala Ka Yɛpɛ De Wɔ Ɣɛ Le?

Maa nɛɛ de kwɛ̃ɛ nii pagɛi de kɛ ta nui ya ɓɔ de va ga de kɛ.

Zɛɓɛi É Ga Gaamai É Vile Gala Ba?

Na daa-zeigi wɛ̃ɛ, è faa wɛ̃ɛ é vile tuo veleitiɛ va.

Ŋeteai Lɔɔ-zeizuvɛ Ɣɛni Ɣɛ Le?

Baaboi lɔɔ-zeizuvɛ kavele zuwulovɛ.

Tei Ziɛ-ʋe Gwalai Ɣɛni Vaazu, Ɓɛɛni Ka Te Wuitoni Gala Ma?

Numaitiɛ ta ɣi-gaa-ziɛ wuloni kɛnɛ ma ɣale?

Ɓɛɛ Ɣa É Ɣɛni Ga Ziizɛ?

Zɛɓɛi é kɛɛ maa nɛɛ è faa wɛ̃ɛ é vile Ziizɛ va?

Ziizɛ Zaa-ʋai Mawulo-nu-mai Ɣa Ga Zɛɓɛ È Ʋaa Ma?

Towa é kɛɛ faa vagɔ lamaa vaazu vaazu de wɔ.

Siɛ Sɛɓɛi Zui Nii Vaazu Ɣɛɛzu La Ga Paleda?

Baaboi zɛni na luo é faitiɛ lɛ te vaazu ɣɛɛzu ŋetea ɣaa ɓela foloi.

Yà Wuitona Gala Ma, Zɛɓɛi É Ga Mawulo-nu-mai?

Ŋaniitiɛ ya ɣɛ wõini è te zolowo ŋinaa ŋetea zu.

Ani Da Jehova Ʋelina, Towaa Gaa Wote?

Faa mazii zɛbɛi ya Gala feli ma?

Yà Leve Ɣɛ Le Zii-lai Ɣɛ Ya Vɛlɛi Wu?

Galagi nii é kaalai ɓɛtɛɛ towa ya tɛnɛ pagɔ ʋe é vile kaalai va.

Da Leve Ɣɛ Le De Gala Zii La?

Faa ʋikaa ta na Gala ziliai la, fikaa te na é wõini da.

Ya Dɛ Ɣɛ Le Ga È Ɣatagɛ Jehova Wulu?

Ya leʋeitiɛ ta dɛ ga è wõini è ɣata Gala pulu.