Àma súrú wä́yi ásè, kara be andɨ-andɨ, mà dré ti twatwa tàá, dɨ tà ágogo àmakyá dhu àlo. Drìdrì dhɨ, mà dré rúku lògó Yehova dré, Tàledélépi ɨ̀ndɨ̀ Nzámbɨ́ Bibiliya àdhya. Mà dré ’òá rɨ̀nyɨ́ se adrézo Yesu Kristo nɨ tábhɨ ɨ̀ndɨ̀ àma kòlànyà ɨbe àmakɨ zìle Kristo nɨ móndyá ’ɨ dhɨ sè. Àmakɨ àloàlo adré lókyá fe da ro àmakɨ arupi kɨ ledézo tà nì Bibiliya dri ɨ̀ndɨ̀ Nzámbɨ́ nɨ Òpɨ̀ dri. Mà drézo tà tɨtɨ́ Nzámbɨ́ Yehova nɨ rú ti ɨ̀ndɨ̀ akódhɨ nɨ Òpɨ̀ dri dhɨ, àmakɨ rú Yehova nɨ Tɨmo ɨ.

Mɨ́ kònda àmakɨ site Internet na. Mɨ́ kònà Bibiliya Internet na. Mɨ kònìro àma àdhɨbhá ’ɨya ɨ̀ndɨ̀ àmakɨ tà ka’ìle ɨbe.