ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ຕຸລາ 2016

ຫໍສັງເກດການສະບັບນີ້ມີບົດຄວາມສຶກສາສຳລັບວັນທີ 28 ພະຈິກ -25 ຕຸລາ 2016.

ສະແດງຄວາມກະລຸນາຕໍ່ຄົນແປກໜ້າ

ພະເຈົ້າມີທັດສະນະແນວໃດຕໍ່ຄົນແປກໜ້າ? ໃນປະຊາຄົມ ເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອຊ່ວຍຄົນທີ່ມາຈາກປະເທດອື່ນໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຄືຢູ່ບ້ານຂອງຕົນເອງ?

ຮັກສາສາຍສຳພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບພະເຢໂຫວາເມື່ອຮັບໃຊ້ໃນເຂດທີ່ໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດ

ການປົກປ້ອງຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າແລະຂອງຄອບຄົວຄວນເປັນສິ່ງສຳຄັນອັນດັບທຳອິດສຳລັບຄລິດສະຕຽນທຸກຄົນ. ແຕ່ຖ້າເຈົ້າກຳລັງຮັບໃຊ້ໃນເຂດທີ່ໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດ ເຈົ້າກໍມີຂໍ້ທ້າທາຍສະເພາະ.

ເສີມຄວາມເຊື່ອໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຫວັງໄວ້

ເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຫຼາຍໆຕົວຢ່າງທີ່ດີເລີດກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອທັງໃນອະດີດແລະປັດຈຸບັນ. ເຈົ້າຈະຮັກສາຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໄດ້ແນວໃດ?

ສະແດງຄວາມເຊື່ອໃນຄຳສັນຍາຂອງພະເຢໂຫວາ

ແທ້ຈິງແລ້ວຄວາມເຊື່ອແມ່ນຫຍັງ? ແລະສຳຄັນກວ່ານັ້ນ ເຈົ້າຈະສະແດງຄວາມເຊື່ອໂດຍວິທີໃດ?

ເລື່ອງຊີວິດຈິງ

ພະຍາຍາມສະທ້ອນເຖິງຕົວຢ່າງທີ່ດີ

ກຳລັງໃຈຈາກຄລິດສະຕຽນທີ່ອາວຸໂສສາມາດຊ່ວຍຄົນອື່ນໃຫ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍນັ້ນ. ໂທມັດ ແມັກເຄນເວົ້າເຖິງວິທີທີ່ຄົນອື່ນວາງຕົວຢ່າງທີ່ດີສຳລັບລາວ ແລະເວົ້າເຖິງວິທີທີ່ລາວເອງໄດ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍຄົນອື່ນ.

ເຈົ້າຮູ້ບໍ?

ໃນສະໄໝບູຮານ ມີການເຊື່ອວ່າບາງຄົນຈະຫວ່ານເຂົ້ານົກໃນນາຂອງຄົນອື່ນແທ້ໆ?