ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຄຳພີໄບເບິນ—ບອກເລື່ອງຫຍັງ?

 ໝວດ 2

ອຸທິຍານໄດ້ສູນເສຍໄປ

ອຸທິຍານໄດ້ສູນເສຍໄປ

ທູດສະຫວັນທີ່ຂືນອຳນາດຕົນໜຶ່ງຊັກຈູງມະນຸດຊາຍຍິງຄູ່ທຳອິດອາດາມແລະເອວາໃຫ້ປະຕິເສດການປົກຄອງຂອງພະເຈົ້າ. ຜົນກໍຄືຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກ

ດົນນານກ່ອນພະເຈົ້າສ້າງມະນຸດ ພະອົງໄດ້ສ້າງພວກທູດສະຫວັນເຊິ່ງເປັນກາຍວິນຍານທີ່ເຫັນບໍ່ໄດ້. ໃນສວນເອເດນມີທູດສະຫວັນຕົນໜຶ່ງໄດ້ຂືນອຳນາດ ມັນກໍຄືຊາຕານພະຍາມານ ກາຍວິນຍານຕົນນີ້ໃຊ້ເລ່ຫຼ່ຽມພະຍາຍາມລໍ້ລວງໃຫ້ເອວາກິນໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນທີ່ພະເຈົ້າຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນ.

ໂດຍໃຊ້ງູເປັນກະບອກສຽງຂອງມັນ ຊາຕານມັນສະແດງວ່າພະເຈົ້າກີດກັນສິ່ງເພິ່ງປາຖະໜາຈາກຍິງນັ້ນແລະຜົວຂອງລາວ. ທູດສະຫວັນຕົນນັ້ນບອກເອວາວ່າຫາກລາວແລະຜົວກິນໝາກໄມ້ທີ່ພະເຈົ້າຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ ຕາຍດອກ. ຊາຕານກ່າວຫາວ່າພະເຈົ້າຕົວະມະນຸດ. ຜູ້ຫຼອກລວງສະເໜີໃຫ້ການບໍ່ເຊື່ອຟັງພະເຈົ້າເປັນຕາດຶງດູດໃຈເຊິ່ງຈະຮູ້ແຈ້ງແລະໄດ້ເສລີພາບ. ແຕ່ນັ້ນໃນຕົວຈິງເປັນການຕົວະ ທີ່ຈິງເປັນຄຳຕົວະທຳອິດຢູ່ແຜ່ນດິນໂລກ. ແຕ່ເນື້ອແທ້ຂອງປະເດັນຕ່າງໆແມ່ນເລື່ອງສິດທິສູງສຸດໃນການປົກຄອງຂອງພະເຈົ້າ ໝາຍຄວາມວ່າພະເຈົ້າມີສິດຈະປົກຄອງບໍ ຫຼືພະອົງດຳເນີນການປົກຄອງຢ່າງຊອບທຳແລະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງປະຊາຊົນບໍ.

ເອວາເຊື່ອຄຳຕົວະຂອງຊາຕານ. ລາວເລີ່ມເຫັນວ່າໝາກໄມ້ນັ້ນເປັນຕາກິນຈຶ່ງຈັບໝາກໄມ້ນັ້ນມາກິນແລ້ວຍື່ນໃຫ້ຜົວ ແລ້ວຜົວໄດ້ກິນ. ດັ່ງນັ້ນເຂົາທັງສອງຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນຜິດບາບ. ການກະທຳນັ້ນເບິ່ງຄືບໍ່ຮ້າຍແຮງຈັກໜ້ອຍ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວເປັນການຂືນອຳນາດ. ໂດຍການຈົງໃຈຝ່າຝືນພະບັນຊາຂອງພະເຈົ້າ ອາດາມແລະເອວາປະຕິເສດການປົກຄອງຂອງພະຜູ້ສ້າງທີ່ໃຫ້ທຸກສິ່ງແກ່ເຂົາເຈົ້າລວມທັງຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບ.

ເຊື້ອສາຍ “ຈະຢຽບຫົວເຈົ້າໃຫ້ແຕກ ແລະເຈົ້າຈະທຳໃຫ້ສົ້ນຕີນເພິ່ນບວມຊໍ້າໄປ.”ຕົ້ນເດີມ 3:15

ພະເຈົ້າໄດ້ແຈ້ງໂທດຕໍ່ຜູ້ຂືນອຳນາດຕາມການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພະອົງບອກລ່ວງໜ້າເຖິງເຊື້ອສາຍຕາມຄຳສັນຍາຫຼືຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດທີ່ຈະມາທຳລາຍຊາຕານເຊິ່ງມີການໃຫ້ພາບເປັນງູ. ພະເຈົ້າເລື່ອນການດຳເນີນການປະຫານອາດາມແລະເອວາໂດຍວິທີນີ້ພະອົງໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍ່ລູກຫຼານຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດ. ລູກຫຼານເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງມີຄວາມຫວັງເນື່ອງຈາກຜູ້ທີ່ພະເຈົ້າສົ່ງມາຈະລົບລ້າງຜົນອັນໜ້າເສົ້າທີ່ເກີດຈາກການຂືນອຳນາດໃນສວນເອເດນ. ຈຸດປະສົງຂອງພະເຈົ້າກ່ຽວກັບຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຈະສຳເລັດສົມຈິງແນວໃດ ແລະຜູ້ທີ່ຖືກສົ່ງມາແມ່ນໃຜ ຈະມີການເປີດເຜີຍເປັນຂັ້ນໆຂະນະທີ່ດຳເນີນການບັນທຶກຄຳພີໄບເບິນຕໍ່ໄປ.

ພະເຈົ້າຂັບໄລ່ອາດາມແລະເອວາອອກຈາກສວນອຸທິຍານ. ຢູ່ນອກສວນເອເດນເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບຈະຕ້ອງເຮັດວຽກທັງໜັກທັງເມື່ອຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເອວາກໍຖືພາແລ້ວຈຶ່ງເກີດລູກ. ກາອີນເປັນລູກກົກຂອງອາດາມແລະເອວາ. ສອງຄົນນີ້ຍັງມີລູກຊາຍຍິງອີກຫຼາຍຄົນເຊິ່ງລວມທັງອາເບນແລະເຊດຜູ້ເປັນບັນພະບຸລຸດຂອງໂນເອ.

—ຂໍ້ມູນມາຈາກຕົ້ນເດີມບົດ 3 ເຖິງບົດ 5; ຄຳປາກົດ 12:9.