ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຄຳພີໄບເບິນ—ບອກເລື່ອງຫຍັງ?

 ໝວດ 21

ພະເຍຊູມີຊີວິດອີກແລ້ວ!

ພະເຍຊູມີຊີວິດອີກແລ້ວ!

ພະເຍຊູປາກົດຕົວຕໍ່ພວກສາວົກເພື່ອຊີ້ນຳແລະຊູໃຈເຂົາເຈົ້າ

ໃນມື້ທີສາມຫຼັງຈາກພະເຍຊູສິ້ນຊີວິດ ຜູ້ຍິງບາງຄົນທີ່ເປັນສາວົກຂອງພະອົງພົບວ່າແຜ່ນຫີນທີ່ອັດທາງເຂົ້າຖໍ້າຖືກກິ້ງອອກໄປ. ນອກນັ້ນ ຖໍ້າກໍວ່າງເປົ່າ!

ທູດສະຫວັນສອງອົງໄດ້ປາກົດຕົວ. ທູດອົງໜຶ່ງກ່າວວ່າ “ພວກນາງມາຊອກຫາພະເຍຊູຊາວນາຊາເລດ . . . ພະອົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ.” (ມາລະໂກ 16:6) ໂດຍບໍ່ຊັກຊ້າ ພວກຜູ້ຍິງໄດ້ແລ່ນໄປບອກພວກອັກຄະສາວົກ. ໃນຂະນະໄປຕາມທາງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບພະເຍຊູ. ພະອົງບອກວ່າ “ຢ່າຊູ່ຢ້ານ. ຈົ່ງໄປບອກພວກພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາໃຫ້ເຂົາໄປແຂວງຄາລິເລ ແລະທີ່ນັ້ນເຂົາຈະເຫັນເຮົາ.”—ມັດທາຍ 28:10.

ຕໍ່ມາໃນມື້ນັ້ນ ສາວົກສອງຄົນພວມເດີນທາງຈາກເມືອງເຢຣຶຊາເລມໄປບ້ານທີ່ຊື່ວ່າເອມາອຶດ. ຄົນແປກໜ້າຜູ້ໜຶ່ງຮ່ວມເດີນທາງໄປນຳແລະຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າພວມລົມກັນເລື່ອງຫຍັງ. ທີ່ຈິງ ລາວແມ່ນພະເຍຊູທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນມາຈາກຕາຍຜູ້ເຊິ່ງປາກົດໃນຮູບຮ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈື່ບໍ່ໄດ້ໃນຕອນທຳອິດ. ດ້ວຍໃບໜ້າທີ່ເສົ້າໝອງ ເຂົາເຈົ້າຕອບວ່າໄດ້ລົມກັນເລື່ອງພະເຍຊູ. ຄົນແປກໜ້ານັ້ນກໍເລີ່ມອະທິບາຍສິ່ງຕ່າງໆກ່ຽວກັບຜູ້ເປັນເມຊີຕາມພະຄຳພີທຸກຂໍ້. ຈິງແທ້ ພະເຍຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຳພະຍາກອນກ່ຽວກັບຜູ້ເປັນເມຊີສຳເລັດເປັນຈິງຢ່າງຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດ. * ເມື່ອພວກສາວົກສຳນຶກໄດ້ວ່າຄົນແປກໜ້າຜູ້ນັ້ນແມ່ນພະເຍຊູທີ່ຖືກປຸກໃຫ້ຟື້ນຄືນຈາກຕາຍໃຫ້ເປັນກາຍວິນຍານ ພະອົງກໍຫາຍຕົວໄປແລ້ວ.

ສາວົກສອງຄົນກັບຄືນເມືອເມືອງເຢຣຶຊາເລມທັນທີໂລດ. ຢູ່ເມືອງເຢຣຶຊາເລມເຂົາເຈົ້າພົບພວກສາວົກເຕົ້າໂຮມກັນໃນຫ້ອງທີ່ໃສ່ກະແຈ. ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງເລົ່າປະສົບການຂອງຕົນຢູ່ ພະເຍຊູກໍມາປາກົດຕົວ. ພວກສາວົກຂອງພະອົງຕົກໃຈບໍ່ຢາກເຊື່ອໃນສິ່ງນີ້! ພະເຍຊູໄດ້ຖາມວ່າ “ເປັນສັນໃດຄວາມຄຶດຢ່າງນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນໃຈຂອງທ່ານທັງຫຼາຍ? ມີຄຳຂຽນໄວ້ດັ່ງນີ້ວ່າ ພະຄລິດຕ້ອງຈະທົນຄວາມທຸກລຳບາກດັ່ງນັ້ນ ແລະພະອົງຕ້ອງຈະຄືນມາຈາກຫມູ່ຄົນຕາຍໃນວັນທີ 3.”—ລືກາ 24:38, 46.

ເປັນເວລາ 40 ມື້ພາຍຫຼັງການຟື້ນຄືນມາຈາກຕາຍຂອງພະອົງ ພະເຍຊູໄດ້ປາກົດຕົວຕໍ່ພວກສາວົກໃນໂອກາດຕ່າງໆ. ໃນໂອກາດໜຶ່ງ ພະອົງປາກົດຕົວຕໍ່ 500 ກວ່າຄົນ! ເປັນໄປໄດ້ວ່າໃນໂອກາດນີ້ ພະອົງໄດ້ມອບໝາຍວຽກງານທີ່ໜັກໃຫ້ກັບເຂົາເຈົ້າທີ່ວ່າ “ຈົ່ງໄປແລະກະທຳໃຫ້ພວກຕ່າງປະເທດທັງປວງເຂົ້າເປັນລູກສິດ . . . ຈົ່ງສັ່ງສອນເຂົາໃຫ້ຖືຮັກສາສິ່ງທັງປວງທີ່ເຮົາໄດ້ສັ່ງໄວ້ແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍແລ້ວ. ແລະຈົ່ງເບິ່ງ ຝ່າຍເຮົາເຮົາສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານທັງຫຼາຍທຸກວັນທຸກວັນຈົນເຖິງທີ່ສຸດໂລກ.”—ມັດທາຍ 28:19, 20.

ໃນການຊຸມນຸມຄັ້ງສຸດທ້າຍກັບອັກຄະສາວົກ 11 ຄົນທີ່ສັດຊື່ ພະເຍຊູໄດ້ສັນຍາວ່າ “ເມື່ອພະວິນຍານບໍລິສຸດຈະລົງມາເທິງພວກທ່ານແລ້ວ ພວກທ່ານ . . . ຈະເປັນພິຍານຝ່າຍເຮົາ . . . ໄປເຖິງທີ່ສຸດແຜ່ນດິນໂລກ.” (ກິດຈະການ 1:8) ຈາກນັ້ນ ພະເຍຊູກໍເຫາະຂຶ້ນໄປແລະເມກໄດ້ບັງຕາເຂົາເຈົ້າໄວ້ໃນຂະນະທີ່ພະອົງຂຶ້ນໄປສະຫວັນ.

—ຂໍ້ມູນມາຈາກມັດທາຍບົດ 28; ມາລະໂກບົດ 16; ລືກາບົດ 24; ໂຢຮັນບົດ 20 ແລະ 21; 1 ໂກລິນໂທ 15:5, 6.

^ ຂໍ້ 6 ສຳລັບຕົວຢ່າງຕ່າງໆທີ່ວ່າຄຳພະຍາກອນກ່ຽວກັບຜູ້ເປັນເມຊີສຳເລັດເປັນຈິງໃນພະເຍຊູ ຂໍໃຫ້ເບິ່ງໃນໜ້າ 17 ຫາ 19 ຂອງຈຸນລະສານນີ້ ພ້ອມທັງໃນໜ້າ 199-201 ຂອງປຶ້ມຄຳພີຄຳພີໄບເບິນສອນແນວໃດແທ້?