ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຄຳພີໄບເບິນ—ບອກເລື່ອງຫຍັງ?

 ໝວດ 23

ຂ່າວດີແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ

ຂ່າວດີແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ

ໂປໂລເດີນທາງໄປປະກາດທັງທາງບົກແລະທາງນໍ້າ

ຫຼັງຈາກການປ່ຽນຄວາມເຊື່ອຂອງລາວ ໂປໂລປະກາດຂ່າວດີກ່ຽວກັບລາຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ແລະເລື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວເຊິ່ງເຄີຍເປັນຜູ້ທີ່ຕໍ່ຕ້ານ ກາຍເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຕໍ່ຕ້ານທີ່ຮຸນແຮງຢູ່ເລື້ອຍໆ. ອັກຄະສາວົກທີ່ບໍ່ຮູ້ອິດຮູ້ເມື່ອຍຜູ້ນີ້ເດີນທາງໄປປະກາດຫຼາຍຄັ້ງ ໂດຍເດີນທາງໄກເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂ່າວດີເລື່ອງລາຊະອານາຈັກເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງດັ້ງເດີມຂອງພະເຈົ້າສຳລັບມະນຸດສຳເລັດເປັນຈິງ.

ຢູ່ເມືອງລີສະທາໃນລະຫວ່າງການປະກາດຮອບທຳອິດ ໂປໂລໄດ້ປິ່ນປົວຊາຍທີ່ພິການແຕ່ເກີດ. ຝູງຊົນເລີ່ມຮ້ອງວ່າໂປໂລແລະບານາບາເພື່ອນຮ່ວມເດີນທາງຂອງລາວເປັນພະເຈົ້າ. ຊາຍທັງສອງເກືອບຈະບໍ່ສາມາດຍັບຢັ້ງປະຊາຊົນຈາກການຖວາຍເຄື່ອງບູຊາໃຫ້ກັບພວກຕົນ. ແນວໃດກໍຕາມ ຍ້ອນການຊັກຈູງຈາກສັດຕູຂອງໂປໂລ ຕໍ່ມາຝູງຊົນເຫຼົ່ານີ້ກໍພາກັນຄວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່ໂປໂລຈົນເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າລາວຕາຍແລ້ວ. ໂປໂລລອດຊີວິດຈາກການໂຈມຕີນັ້ນແລະຕໍ່ມາລາວຈຶ່ງກັບໄປເມືອງນັ້ນອີກເພື່ອເສີມກຳລັງພວກສາວົກໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນດ້ວຍຖ້ອຍຄຳທີ່ຊູໃຈ.

ຄລິດສະຕຽນຊາວຢິວບາງຄົນໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ແມ່ນຢິວຕ້ອງເຮັດຕາມບັນຍັດບາງສ່ວນຂອງໂມເຊ. ໂປໂລເດີນທາງໄປເຢຣຶຊາເລມເພື່ອສະເໜີບັນຫາກັບພວກອັກຄະສາວົກແລະຜູ້ເຖົ້າແກ່. ພາຍຫຼັງພິຈາລະນາພະຄຳພີຢ່າງຖີ່ຖ້ວນແລະໂດຍການຊີ້ນຳຈາກພະວິນຍານບໍລິສຸດ ຜູ້ເຖົ້າແກ່ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຂຽນເຖິງປະຊາຄົມຕ່າງໆແລະເຕືອນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ລະເວັ້ນຈາກການບູຊາຮູບປັ້ນ ການກິນເລືອດແລະຊີ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເລືອດອອກ ແລະການຜິດປະເວນີ. ຄຳສັ່ງເຊັ່ນນັ້ນ “ເປັນຂໍ້ອັນຕ້ອງປະສົງ” ນອກຈາກການເອົາໃຈໃສ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວບໍ່ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕິດຕາມບັນຍັດຂອງໂມເຊ.—ກິດຈະການ 15:28, 29.

ໃນການເດີນທາງໄປປະກາດຮອບທີສອງ ໂປໂລໄດ້ໄປຢາມເມືອງເບເລເຊິ່ງປັດຈຸບັນຢູ່ໃນປະເທດເກັຣກ. ຊາວຢິວທີ່ຢູ່ເມືອງນັ້ນຮັບເອົາຂ່າວສານດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ກວດເບິ່ງພະຄຳພີທຸກວັນເພື່ອພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການສອນຂອງໂປໂລ. ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ການຕໍ່ຕ້ານເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ ເທື່ອນີ້ແມ່ນໄປເມືອງອາແຖນ. ຕໍ່ໜ້າຊາວອາແຖນທີ່ມີການສຶກສາສູງ ໂປໂລໃຫ້ຄຳບັນລະຍາຍທີ່ມີພະລັງເຊິ່ງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນການໃຊ້ຄວາມຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ ຄວາມຢັ່ງເຫັນເຂົ້າໃຈ ແລະຄຳເວົ້າທີ່ຈັບໃຈ.

ຫຼັງຈາກການເດີນທາງໄປປະກາດຮອບທີສາມ ໂປໂລກັບເມືອເມືອງເຢຣຶຊາເລມ. ເມື່ອໂປໂລເຂົ້າໄປໃນວິຫານ ຊາວຢິວກຸ່ມໜຶ່ງເລີ່ມກໍ່ຄວາມວຸ່ນວາຍເພື່ອຈະຂ້າໂປໂລ. ພວກທະຫານໂລມໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງແລະສອບປາກຄຳໂປໂລ. ໃນຖານະເປັນຄົນໂລມ ຕໍ່ມາລາວໄດ້ອຸທອນຕໍ່ທ່ານເຟລີກຜູ້ວ່າການໂລມ. ຊາວຢິວບໍ່ສາມາດສະແດງຫຼັກຖານຈັກແນວໃນຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາຍົກຂຶ້ນມາຕໍ່ສູ້ໂປໂລ. ເພື່ອຂັດຂວາງທ່ານເຝດຕຶດເຊິ່ງເປັນຜູ້ວ່າການໂລມອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ຈະມອບລາວໃຫ້ກັບພວກຢິວ ໂປໂລກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກໄປຊຳລະຕໍ່ໜ້າກະສັດເຊຊາ.” ທ່ານເຝດຕຶດຕອບວ່າ “ທ່ານຈະໄປຕໍ່ໜ້າກະສັດເຊຊາແທ້.”—ກິດຈະການ 25:11, 12.

ຈາກນັ້ນໂປໂລຖືກພາຂຶ້ນເຮືອເພື່ອໄປພິຈາລະນາຄະດີທີ່ປະເທດອີຕາລີ. ເຮືອຫຼົ້ມໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປ ໂປໂລຕ້ອງຢູ່ເທິງເກາະມາເລເຕໃນລະດູໜາວ. ໃນທີ່ສຸດເມື່ອລາວໄປຮອດເມືອງໂລມ ລາວເຊົ່າເຮືອນຢູ່ຫັ້ນສອງປີ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງທະຫານຍາມ ອັກຄະສາວົກຜູ້ກະຕືລືລົ້ນກໍຍັງປະກາດເລື່ອງລາຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າແບບບໍ່ຢຸດບໍ່ຢັ້ງກັບທຸກຄົນທີ່ມາຢາມ.

—ຂໍ້ມູນມາຈາກກິດຈະການ 11:22–28:31.