ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຄຳພີໄບເບິນ—ບອກເລື່ອງຫຍັງ?

 ໝວດ 16

ການປາກົດຕົວຂອງເມຊີ

ການປາກົດຕົວຂອງເມຊີ

ພະເຢໂຫວາກ່າວເຖິງພະເຍຊູຊາວນາຊາເລດວ່າເປັນເມຊີຕາມທີ່ສັນຍາໄວ້ດົນນານມາແລ້ວ

ພະເຢໂຫວາຈະຊ່ວຍປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ຈັກເມຊີຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ບໍ? ຊ່ວຍແທ້. ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ກະທຳ. ປະມານສີ່ຮ້ອຍປີຫຼັງຈາກພະຄຳພີພາກພາສາເຫບເລີຂຽນແລ້ວໆ. ໃນຕົວເມືອງທີ່ເອີ້ນວ່ານາຊາເລດເຊິ່ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງແຂວງຄາລິເລ ຍິງຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າມາລີໄດ້ຕ້ອນຮັບຜູ້ມາຢາມທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ. ທູດສະຫວັນຄາບລຽນໄດ້ມາປາກົດຕໍ່ລາວບອກວ່າ ພະເຈົ້າຈະໃຊ້ພະລັງປະຕິບັດການຂອງພະອົງ ພະວິນຍານບໍລິສຸດຈະໃຫ້ລາວເກີດລູກເປັນຜູ້ຊາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຍັງເປັນສາວບໍລິສຸດຢູ່. ລູກຊາຍນີ້ຈະກາຍເປັນກະສັດຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ ເປັນຜູ້ທີ່ຈະປົກຄອງຕະຫຼອດໄປ! ເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ແມ່ນລູກຂອງພະເຈົ້າເຊິ່ງພະອົງໄດ້ຍ້າຍຊີວິດຂອງລາວຈາກສະຫວັນມາສູ່ທ້ອງຂອງມາລີ.

ມາລີຖ່ອມຕົວຍອມຮັບການມອບໝາຍທີ່ສຳຄັນຍິ່ງນັ້ນ. ຄູ່ໝັ້ນຂອງລາວຊື່ໂຢເຊບ ເປັນຊ່າງໄມ້ ແຕ່ງດອງກັບລາວຫຼັງຈາກພະເຈົ້າສົ່ງທູດສະຫວັນມາຮັບຮອງກັບລາວວ່າ ມາລີຖືພາເພາະພະເຈົ້າໄດ້ຍ້າຍຊີວິດລູກຂອງພະອົງມາໃສ່ທ້ອງຂອງລາວ. ແຕ່ຄຳພະຍາກອນທີ່ວ່າ ເມຊີຈະມາເກີດໃນເມືອງເບດເລເຫມເດ? (ມີເກ 5:2) ເມືອງນ້ອຍໆນັ້ນຢູ່ຫ່າງຈາກນາຊາເລດປະມານ 140 ກິໂລແມັດ!

ຜູ້ປົກຄອງໂລມໄດ້ອອກພະດຳລັດໃຫ້ເກັບກຳສຳມະໂນປະຊາກອນ. ປະຊາຊົນຕ້ອງໄປລົງທະບຽນທີ່ບ້ານເກີດ. ປາກົດວ່າໂຢເຊບແລະມາລີທັງສອງມີພື້ນຖານຢູ່ເບດເລເຫມ ດັ່ງນັ້ນໂຢເຊບຈຶ່ງໄດ້ພາເມຍທີ່ຖືພາເດີນທາງໄປທີ່ເມືອງເບດເລເຫມ. (ລືກາ 2:3) ມາລີຈຶ່ງໄດ້ເກີດລູກໃນຄອກສັດ ແລະວາງໄວ້ໃນຮາງຫຍ້າ. ແລ້ວພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງທູດສະຫວັນຫຼາຍອົງໄປບອກຂ່າວແກ່ຄົນລ້ຽງແກະທີ່ຢູ່ເນີນເຂົາ ເດັກນ້ອຍທີ່ຫາກໍເກີດມານີ້ແມ່ນເມຊີ ຫຼືພະຄລິດຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້.

ຕໍ່ມາ ຄົນອື່ນກໍໄດ້ຢືນຢັນວ່າພະເຍຊູເປັນເມຊີຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ຄືກັນ. ຜູ້ພະຍາກອນເອຊາອີບອກລ່ວງໜ້າວ່າຈະມີຜູ້ກຽມທາງສຳລັບງານສຳຄັນຂອງຜູ້ເປັນເມຊີ. (ເອຊາອີ 40:3) ຜູ້ກຽມທາງແມ່ນໂຢຮັນຜູ້ໃຫ້ບັບເຕມາ. ເມື່ອລາວເຫັນພະເຍຊູ ລາວຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ “ຈົ່ງເບິ່ງລູກແກະແຫ່ງພະເຈົ້າຜູ້ຍົກບາບໂທດແຫ່ງມະນຸດສະໂລກອອກເສຍ.” ສາວົກຂອງໂຢຮັນລາງຄົນໄດ້ຕິດຕາມພະເຍຊູໄປທັນທີ. ມີຜູ້ໜຶ່ງກ່າວວ່າ “ຫມູ່ເຮົາໄດ້ພົບຜູ້ເປັນເມຊີ.”—ໂຢຮັນ 1:29, 36, 41.

ມີພະຍານຫຼັກຖາມເພີ່ມເຕີມ. ເມື່ອໂຢຮັນໃຫ້ພະເຍຊູຮັບບັບເຕມາ ພະເຢໂຫວາເອງໄດ້ກ່າວຈາກສະຫວັນ. ໂດຍທາງພະວິນຍານບໍລິສຸດ ພະອົງແຕ່ງຕັ້ງພະເຍຊູໃຫ້ເປັນເມຊີ ແລະກ່າວວ່າ “ພະອົງນີ້ເປັນພະບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ ເຮົາຊອບໃຈຫຼາຍໃນພະອົງ.” (ມັດທາຍ 3:16, 17) ຜູ້ເປັນເມຊີຕາມທີ່ສັນຍາໄວ້ດົນນານໄດ້ປາກົດຕົວມາແລ້ວ!

ມີການປາກົດຕົວເມື່ອໃດ? ໃນປີ 29 ສ.ສ. ເຊິ່ງພໍດີກັບການສິ້ນສຸດຂອງ 483 ປີ ຕາມທີ່ດານຽນໄດ້ບອກໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ແມ່ນແລ້ວ ນັ້ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼັກຖານມາກມາຍທີ່ວ່າພະເຍຊູຜູ້ເປັນເມຊີ ຫຼືພະຄລິດ. ແຕ່ພະອົງຈະປະກາດຂ່າວສານແບບໃດລະຫວ່າງພະອົງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີ້?

—ຂໍ້ມູນມາຈາກມັດທາຍບົດ 1 ເຖິງ 3; ມາລະໂກບົດ 1; ລືກາບົດ 2; ໂຢຮັນບົດ 1.