ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຄຳພີໄບເບິນ—ບອກເລື່ອງຫຍັງ?

ຂ່າວສານພື້ນຖານມາຈາກຄຳພີໄບເບິນແມ່ນຫຍັງ?

ເປັນຫຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາຄຳພີໄບເບິນ?

ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາປະໂຫຍດຈາກຄຳພີໄບເບິນ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຄົນທົ່ວໂລກ

ໝວດ 1

ພະຜູ້ສ້າງປະທານອຸທິຍານໃຫ້ແກ່ມະນຸດ

ຄຳພີໄບເບິນກ່າວເຖິງການສ້າງມະນຸດຢ່າງໃດ? ພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄຳສັ່ງຫຍັງໃຫ້ແກ່ມະນຸດຄູ່ທຳອິດ?

ໝວດ 2

ອຸທິຍານໄດ້ສູນເສຍໄປ

ເມື່ອພະເຈົ້າໄດ້ແຈ້ງໂທດຕໍ່ອາດາມແລະເອວາຕາມການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ ພະອົງຈັດໃຫ້ມີພື້ນຖານຂອງຄວາມຫວັງແນວໃດ?

ໝວດ 3

ມະນຸດລອດຊີວິດຈາກນໍ້າຖ້ວມໂລກ

ຄວາມຊົ່ວແພ່ລາມອອກໄປທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກຢ່າງໃດ? ໂນເອພິສູດຕົວເປັນຄົນສັດຊື່ຢ່າງໃດ?

ໝວດ 4

ພະເຈົ້າເຮັດສັນຍາໄມຕີກັບທ່ານອັບລາຫາມ

ເປັນຫຍັງອັບລາຫາມຈຶ່ງຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງການາອານ? ພະເຢໂຫວາເຮັດຄຳສັນຍາໄມຕີອັນໃດກັບອັບລາຫາມ?

ໝວດ 5

ພະເຈົ້າອວຍພອນໃຫ້ອັບລາຫາມແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ

ເມື່ອພະເຢໂຫວາບອກໃຫ້ອັບລາຫາມຖວາຍອີຊາກນັ້ນເປັນພາບສະແດງເຖິງອັນໃດ? ຢາໂຄບພະຍາກອນໄວ້ວ່າແນວໃດກ່ອນທີ່ລາວຈະຕາຍ?

ໝວດ 6

ໂຢບຮັກສາຄວາມສັດຊື່ໝັ້ນຄົງ

ພະທຳໂຢບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທູດສະຫວັນແລະມະນຸດມີສ່ວນໃນການພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງແຫ່ງສິດອຳນາດປົກຄອງຂອງພະເຢໂຫວາໂດຍວິທີໃດ?

ໝວດ 7

ພະເຈົ້າຊ່ວຍລູກຫຼານອິດສະລາແອນຈາກການເປັນທາດ

ໂມເຊກາຍເປັນຜູ້ທີ່ພະເຈົ້າໃຊ້ໄດ້ແນວໃດໃນການຊ່ອຍຊາດອິດສະລາແອນໃຫ້ພົ້ນຈາກການເປັນທາດ? ອັນໃດຄືຕົ້ນເຫດຂອງການສະຫຼອງປັດສະຄາ?

ໝວດ 8

ຊາວອິດສະລາແອນເຂົ້າສູ່ແຜ່ນດິນການາອານ

ເມື່ອຊາວອິດສະລາແອນເຂົ້າສູ່ແຜ່ນດິນການາອານ ເປັນຫຍັງພະເຢໂຫວາຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ລາຫາບແລະຄອບຄົວຂອງລາວມີຊີວິດຢູ່?

ໝວດ 9

ຊາດອິດສະລາແອນຂໍໃຫ້ມີກະສັດ

ພາຍຫຼັງທີ່ຊາດອິດສະລາແອນຂໍໃຫ້ມີກະສັດ ເປັນຫຍັງພະເຢໂຫວາຈຶ່ງແຕ່ງຕັ້ງດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດແທນຊາອຶລ?

ໝວດ 10

ຊາໂລໂມນເປັນຜູ້ປົກຄອງທີ່ສະຫຼາດສຸຂຸມ

ມີຕົວຢ່າງຫຍັງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມຂອງຊາໂລໂມນ? ຜົນເປັນແນວໃດເມື່ອຊາໂລໂມນຢູ່ໃນທາງຂອງພະເຢໂຫວາ?

ໝວດ 11

ບົດເພງທີ່ຂຽນໂດຍການດົນບັນດານໃຫ້ການຊູໃຈແລະການສັ່ງສອນ

ຄຳເພງຂໍ້ໃດແດ່ສະແດງເຖິງວິທີທີ່ພະເຈົ້າຊ່ອຍເຫຼືອແລະຊູໃຈຄົນທີ່ຮັກພະອົງ? ກະສັດໄດ້ປະພັນເພງຫຍັງໃນບົດລຳເພງຂອງຊາໂລໂມນ?

ໝວດ 12

ສະຕິປັນຍາຂອງພະເຈົ້າຊີ້ນຳຊີວິດ

ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາວິທີທີ່ຈະເອົາຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ຮັບການດົນບັນດານໃຈໃນພະທຳສຸພາສິດ ແລະຜູ້ເທສະໜາປ່າວປະກາດໄປນຳໃຊ້ແລະປູກຝັງການໄວ້ວາງໃຈໃນພະເຈົ້າ

ໝວດ 13

ກະສັດດີແລະກະສັດບໍ່ດີ

ປະເທດອິດສະລາແອນຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງອານາຈັກໄດ້ຢ່າງໃດ?

ໝວດ 14

ພະເຈົ້າກ່າວໂດຍທາງຜູ້ພະຍາກອນຂອງພະອົງ

ຂ່າວສານອັນໃດທີ່ພະເຈົ້າໃຊ້ຜູ້ພະຍາກອນໄປບອກ? ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາເລື່ອງສຳຄັນສີ່ເລື່ອງທີ່ກ່າວໂດຍບັນດາຜູ້ພະຍາກອນຂອງພະເຈົ້າ

ໝວດ 15

ຜູ້ພະຍາກອນທີ່ເປັນຊະເລີຍເຫັນນິມິດກ່ຽວກັບອະນາຄົດ

ດານຽນໄດ້ຮັບຮູ້ສິ່ງໃດກ່ຽວກັບເມຊີແລະລາຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າ?

ໝວດ 16

ການປາກົດຕົວຂອງເມຊີ

ພະເຈົ້າໃຊ້ທູດສະຫວັນແລະໂຢຮັນຜູ້ໃຫ້ບັບເຕມາຢ່າງໃດເພື່ອລະບຸວ່າພະເຍຊູເປັນພະຄລິດ? ໂດຍວິທີໃດທີ່ພະເຢໂຫວາໄດ້ລະບຸຕົວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າລູກຊາຍຂອງພະອົງເປັນເມຊີ?

ໝວດ 17

ພະເຍຊູສອນເລື່ອງລາຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າ

ເລື່ອງທີ່ພະເຍຊູປະກາດແມ່ນຫຍັງ? ພະອົງສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດວ່າພະອົງຈະປົກຄອງໂດຍອາໄສຄວາມຮັກແລະຄວາມຍຸຕິທຳ?

ໝວດ 18

ພະເຍຊູເຮັດການອັດສະຈັນ

ການອັດສະຈັນທີ່ພະເຍຊູເຮັດສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຍັງກ່ຽວອຳນາດຂອງພະອົງແລະການປົກຄອງຂອງພະອົງເໜືອແຜ່ນດິນໂລກໃນອະນາຄົດ?

ໝວດ 19

ພະເຍຊູກ່າວຄຳພະຍາກອນທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ທົ່ວໂລກ

ສັນຍະລັກທີ່ພະເຍຊູໃຫ້ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດຕໍ່ສາວົກຂອງພະອົງ?

ໝວດ 20

ພະເຍຊູຄລິດຖືກປະຫານຊີວິດ

ພະເຍຊູຈັດຕັ້ງການສະຫຼອງໃໝ່ອັນໃດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ພະອົງຈະຖືກທໍລະຍົດແລະຖືກຕອກໃສ່ຫຼັກ?

ໝວດ 21

ພະເຍຊູມີຊີວິດອີກແລ້ວ!

ພວກສາວົກຂອງພະເຍຊູຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າພະເຈົ້າໄດ້ປຸກພະອົງໃຫ້ຟື້ນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ?

ໝວດ 22

ອັກຄະສາວົກປະກາດຢ່າງບໍ່ຢ້ານກົວ

ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເທດສະການເພນເຕກອດ? ພວກສັດຕູມີປະຕິກິລິຍາແນວໃດຕໍ່ການປະກາດຂອງເຫຼົ່າສາວົກຂອງພະເຍຊູ?

ໝວດ 23

ຂ່າວດີແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ

ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ໂປໂລໄດ້ປິ່ນປົວຊາຍພິການໃນເມືອງລີສະທາ? ໂປໂລໄປຮອດເມືອງໂລມໄດ້ແນວໃດ?

ໝວດ 24

ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍເຖິງປະຊາຄົມຕ່າງໆ

ຄຳແນະນຳທີ່ເໝາະສົມແບບໃດທີ່ໂປໂລຈັດຕຽມໄວ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຊາຄົມ? ທ່ານບອກແນວໃດກ່ຽວກັບເຊື້ອສາຍທີ່ສັນຍາໄວ້?

ໝວດ 25

ຄຳແນະນຳເລື່ອງຄວາມເຊື່ອ ການປະພຶດ ແລະຄວາມຮັກ

ຄລິດສະຕຽນສາມາດສະແດງຄວາມເຊື່ອໄດ້ໂດຍວິທີໃດ? ຄົນເຮົາຈະສະແດງວ່າເຮົາຮັກພະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງໂດຍວິທີໃດ?

ໝວດ 26

ອຸທິຍານໄດ້ກັບຄືນມາແລ້ວ!

ພະທຳຄຳປາກົດເຮັດໃຫ້ຂ່າວສານຂອງພະຄຳພີໄບເບິນຄົບຖ້ວນໂດຍວິທີໃດ?

ຂ່າວສານຂອງຄຳພີໄບເບິນ—ພາບລວມ

ພະເຢໂຫວາໄດ້ເປີດເຜີຍເທື່ອລະຂັ້ນວ່າພະເຍຊູຈະເປັນເມຊີ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຈະຟື້ນຟູແຜ່ນດິນໂລກໃຫ້ກາຍເປັນອຸທິຍານຢ່າງໃດ?

ເສັ້ນສະແດງເວລາ

ຂໍໃຫ້ເບິ່ງເສັ້ນສະແດງເວລາຂອງເຫດການຈາກລະຫວ່າງປີ 4026 ກ.ສ.ສ. ໄປເຖິງປີ 100 ສ.ສ