ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ການປົກຄອງຂອງພະເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ?

ການປົກຄອງຂອງພະເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ?

ທ່ານອາດຈະຕອບວ່າ . . .

 • ແມ່ນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານ

 • ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເລົ່າກັນ

 • ແມ່ນລັດຖະບານຢູ່ໃນສະຫວັນ

 ຄຳພີໄບເບິນກ່າວວ່າ

“ພະເຈົ້າແຫ່ງຟ້າສະຫວັນຈະຕັ້ງພະລາຊະອານາຈັກອັນໜຶ່ງໄວ້ທີ່ຈະບໍ່ຈິບຫາຍສັກເທື່ອ.”—ດານຽນ 2:44

“ລູກຊາຍອົງໜຶ່ງກໍປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ແລະການສະເຫວີຍລາດຈະຕັ້ງຢູ່ບ່າຂອງພະອົງ.”—ເອຊາອີ 9:6

ເຮົາຈະໄດ້ຫຍັງ?

 • ການປົກຄອງທີ່ທ່ຽງທຳຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳເພື່ອ ປັບປຸງຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.—ເອຊາອີ 48:17, 18

 • ໃນໂລກໃໝ່ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງນີ້ຄົນເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມເຈັບປ່ວຍແລະບໍ່ມີຄວາມທຸກ.—ຄຳປາກົດ 21:3, 4

 ເຮົາຈະເຊື່ອໄດ້ແທ້ໆບໍໃນສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນກ່າວໄວ້?

ເຊື່ອໄດ້ແທ້ ຢ່າງໜ້ອຍມີເຫດຜົນສອງຢ່າງ:

 • ພະເຍຊູເຮັດໃຫ້ເຫັນເປັນຕົວຢ່າງລ່ວງໜ້າໃນສິ່ງທີ່ການປົກຄອງຂອງພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ. ພະເຍຊູສອນພວກລູກສິດໃຫ້ອະທິດຖານຂໍໃຫ້ລະບົບການປົກຄອງຂອງພະເຈົ້າມາປົກຄອງແລະເຮັດໃຫ້ໃຈປະສົງຂອງພະເຈົ້າສຳເລັດເທິງໂລກນີ້. (ມັດທາຍ 6:9, 10) ພະເຍຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຳອະທິດຖານນັ້ນຈະເປັນຈິງໄດ້ແນວໃດ.

  ຕອນຢູ່ເທິງໂລກນີ້ ພະເຍຊູໄດ້ລ້ຽງຄົນທີ່ຫິວໂຫຍ ປິ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ ແລະປຸກຄົນຕາຍໃຫ້ຄືນ! (ມັດທາຍ 15:29-38; ໂຢຮັນ 11:38-44) ໃນຖານະທີ່ຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງໃນລັດຖະບານຂອງພະເຈົ້າໃນອະນາຄົດ ພະເຍຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທີ່ການປົກຄອງຂອງພະເຈົ້າຈະເຮັດເພື່ອປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຂອງພະອົງ.—ຄຳປາກົດ 11:15

 • ສະພາບການຂອງໂລກເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າການປົກຄອງຂອງພະເຈົ້າຈະມາໃນໄວໆນີ້. ພະເຍຊູບອກລ່ວງໜ້າວ່າໂລກຂອງເຮົາຈະມີສົງຄາມ ຄວາມອຶດຢາກ ແລະແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ການປົກຄອງຂອງພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ສະຫງົບສຸກ.—ມັດທາຍ 24:3, 7

  ເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າໃນທຸກມື້ນີ້ໂລກຂອງເຮົາເປັນແບບນັ້ນແທ້ໆ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າການປົກຄອງຂອງພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາຕ່າງໆໝົດໄປ.

 ສິ່ງທີ່ຄວນຄິດເຖິງ

ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພະເຈົ້າເຮົາຈະມີຊີວິດແບບໃດ?

ຄຳພີໄບເບິນມີຄຳຕອບໃນພະທຳ ຄຳເພງ 37:29 ແລະ ເອຊາອີ 65:21-23