ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຄວາມທຸກລໍາບາກຈະມີມື້ໝົດໄປບໍ?

ຄວາມທຸກລໍາບາກຈະມີມື້ໝົດໄປບໍ?

ທ່ານອາດຈະຕອບວ່າ . . .

  • ຈະໝົດ

  • ຈະບໍ່ໝົດ

  • ບໍ່ຮູ້

 ຄໍາພີໄບເບິນກ່າວວ່າ

“ພະເຈົ້າ . . . ຈະເຊັດນໍ້າຕາທັງຫຼາຍຈາກຕາຂອງເຂົາ ແລະຄວາມຕາຍຈະບໍ່ມີຕໍ່ໄປ ແລະຄວາມທຸກໂສກ ແລະຮ້ອງໄຫ້ ແລະເຈັບປວດຈະບໍ່ມີຕໍ່ໄປ.”—ຄໍາປາກົດ 21:3, 4

ເຮົາຈະໄດ້ຫຍັງ?

ຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າບັນຫາຕ່າງໆໃນໂລກນີ້ບໍ່ເປັນຍ້ອນພະເຈົ້າ.—ຢາໂກໂບ 1:13

ຈະມີຄວາມສະບາຍໃຈທີ່ຮູ້ວ່າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດເມື່ອເຮົາປະສົບຄວາມທຸກລໍາບາກ.—ຊາກາລີ 2:8

ຈະມີຄວາມຫວັງວ່າຄວາມທຸກລໍາບາກທັງສິ້ນຈະໝົດໄປ.—ຄໍາເພງ 37:9-11

 ເຮົາຈະເຊື່ອໄດ້ແທ້ໆບໍໃນສິ່ງທີ່ຄໍາພີໄບເບິນກ່າວໄວ້?

ເຊື່ອໄດ້ແທ້ ຢ່າງໜ້ອຍມີເຫດຜົນສອງຢ່າງ:

  • ພະເຈົ້າກຽດຊັງຄວາມທຸກລໍາບາກແລະຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາ. ໃຫ້ເຮົາພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າພະເຢໂຫວາຮູ້ສຶກແນວໃດເມື່ອປະຊາຊົນຂອງພະອົງຖືກຂົ່ມເຫງຢ່າງໂຫດຮ້າຍໃນສະໄໝທີ່ມີການບັນທຶກຄໍາພີໄບເບິນ. ຄໍາພີໄບເບິນກ່າວວ່າພະອົງເປັນທຸກຍ້ອນ “ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ບຽດບຽນແລະໄດ້ຢຽບຍໍ່າ” ປະຊາຊົນຂອງພະອົງ.—ຜູ້ຕັດສິນ 2:18

    ພະເຈົ້າເຄືອງໃຈຫຼາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ທໍາຮ້າຍຄົນອື່ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຄໍາພີໄບເບິນບອກວ່າພະອົງກຽດຊັງ “ມືທີ່ໃຫ້ເລືອດບໍ່ຜິດໄຫຼອອກ.”—ສຸພາສິດ 6:16, 17

  • ພະເຈົ້າຫ່ວງໃຍພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ. ເຮົາແຕ່ລະຄົນຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງ “ໂລຄາໄພແລະ . . . ຄວາມເຈັບ” ແລະພະເຢໂຫວາກໍຮູ້ສຶກໄດ້ຄືກັນ!2 ຂ່າວຄາວ 6:29, 30

ອີກບໍ່ດົນ ໂດຍທາງລາຊະອານາຈັກ ພະເຢໂຫວາຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງທຸກໆຄົນໝົດໄປ. (ມັດທາຍ 6:9, 10) ແຕ່ກ່ອນຈະເຖິງເວລານັ້ນ ພະອົງໄດ້ໃຫ້ການຊູໃຈຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຈິງໃຈແລະສະແຫວງຫາພະອົງ.—ກິດຈະການ 17:27; 2 ໂກລິນໂທ 1:3, 4

 ສິ່ງທີ່ຄວນຄິດເຖິງ

ເປັນຫຍັງພະເຈົ້າຈຶ່ງຍອມໃຫ້ມີຄວາມທຸກລໍາບາກ?

ຄໍາພີໄບເບິນມີຄໍາຕອບໃນພະທໍາໂລມ 5:12 ແລະ 2 ເປໂຕ 3:9