ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນແລະວຽກຮັບໃຊ້--ຄູ່ມືການປະຊຸມ  |  ເມສາ 2016

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຕື່ນເຖີດ!

ການສະເໜີ: ນີ້ແມ່ນວາລະສານຕື່ນເຖີດ! ສະບັບຫຼ້າສຸດ.

ຄຳຖາມ: ຂໍໃຫ້ເບິ່ງຄຳຖາມໃນໜ້າ 2. ຂ້ອຍຂໍຖາມຄວາມເຫັນຂອງເຈົ້າໄດ້ບໍ?

ຂໍ້ພະຄຳພີ: ລືກາ 7:35

ໃນບົດຄວາມນີ້ຈະພິຈາລະນາວິທີທີ່ຈະນຳຫຼັກການໃນຄຳພີໄບເບິນໄປໃຊ້.

ຕື່ນເຖີດ!!

ຄຳຖາມ: ເຈົ້າເຫັນດີນຳບໍວ່າຂໍ້ພະຄຳພີເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽມດ້ວຍສະຕິປັນຍາແລະໃຊ້ໄດ້ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ?

ຂໍ້ພະຄຳພີ: ມັດ. 6:34

ການສະເໜີ: [ເປີດບົດຄວາມ “ທັດສະນະຂອງຄຳພີໄບເບິນເລື່ອງຄວາມກັງວົນ”] ບົດຄວາມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ຄຳພີໄບເບິນຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຮັບມືກັບຄວາມກັງວົນໄດ້.

ໄບເບິນສອນ

ຄຳຖາມ: ຫຼາຍຄົນທີ່ເຊື່ອພະເຈົ້າຢາກຈະໃກ້ຊິດພະອົງ. ເຈົ້າເຄີຍຮູ້ບໍວ່າຄຳພີໄບເບິນເຊີນເຮົາໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພະເຈົ້າ?

ຂໍ້ພະຄຳພີ: ຢໂກ. 4:8 ສ່ວນ ກ

ການສະເໜີ: ປຶ້ມຫົວນີ້ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບພະເຈົ້າໂດຍທາງຄຳພີໄບເບິນ. [ເນັ້ນບົດທີ 1 ຂອງປຶ້ມໄບເບິນສອນ]

ລອງຂຽນວິທີການສະເໜີຂອງເຈົ້າເອງ

 

ໃຊ້ຕົວຢ່າງການສະເໜີເພື່ອປັບເປັນຮູບແບບຂອງຕົວເອງ.