ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຜູ້ປະກາດໃຊ້ແຜ່ນພັບໃນປະເທດມອນຕາ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ມິຖຸນາ 2016

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຄິດວິທີສະເໜີວາລະສານຕື່ນເຖີດ! ແລະແຜ່ນພັບ. ໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງການສະເໜີມາປັບເປັນຂອງເຈົ້າເອງ

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ຈົ່ງປົງໃຈໃນພະເຢໂຫວາແລະເຮັດຄວາມດີ

ໃຊ້ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດເຊິ່ງຢູ່ໃນຄຳເພງບົດ 37

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນວຽກຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ—ໃຊ້ວິດີໂອໃນການສອນ

ເປັນຫຍັງເຮົາຄວນໃຊ້ວິດີໂອໃນການປະກາດ? ເຮົາຈະໃຊ້ວິດີໂອໃນການສອນຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ພະເຢໂຫວາຄໍ້າຊູຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍ

ຖ້ອຍຄຳຂອງດາວິດທີ່ໄດ້ຮັບການດົນໃຈໃນຄຳເພງບົດ 41 ສາມາດເສີມກຳລັງຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ສັດຊື່ໃນທຸກມື້ນີ້ເຊິ່ງປະສົບກັບຄວາມເຈັບປ່ວຍແລະຄວາມຍາກລຳບາກ

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ພະເຢໂຫວາຈະບໍ່ປະຖິ້ມຄົນທີ່ຫົວໃຈແຕກສະຫຼາຍ

ໃນຄຳເພງບົດ 51 ດາວິດພັນລະນາເຖິງບາບຮ້າຍແຮງທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາວ. ສິ່ງໃດຊ່ວຍລາວໃຫ້ຟື້ນຟູສະພາບຄວາມເຊື່ອ?

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ລັດຖະບານຂອງພະເຈົ້າ—100 ປີມໍລະດົກຄວາມຊົງຈຳ

ໃຊ້ຄຳຖາມເພື່ອພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ລາຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດສຳເລັດຕັ້ງແຕ່ປີ 1914

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

‘ມອບພາລະຂອງເຈົ້າໄວ້ແກ່ພະເຢໂຫວາ’

ດາວິດໄດ້ຮັບການດົນໃຈໃຫ້ຂຽນຄຳແນະນຳທີ່ ຄຳເພງ 55:22 ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍເຮົາໄດ້ແທ້ໆກັບທຸກໆບັນຫາ ຄວາມຍາກລຳບາກ ຫຼືສິ່ງທີ່ເປັນຫ່ວງ

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

‘ພະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊ່ວຍຂ້ອຍ’

ດາວິດສັນລະເສີນພະຄຳຂອງພະເຢໂຫວາ. ພະຄໍພີຂໍ້ໃດທີ່ຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ເມື່ອປະສົບກັບບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ?