ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ການ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ຫໍ​ປະຊຸມ​ໃນ​ປະເທດ​ສະວິດ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ພຶດສະພາ 2017

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສະເໜີ

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສະເໜີ​ສຳລັບ​ຫໍສັງເກດການ ແລະ​ສຳລັບ​ການ​ສອນ​ຄວາມ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ອະນາຄົດ. ໃຊ້​ແນວ​ຄິດ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ສະເໜີ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ.

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ສັນຍະລັກ​ທີ່​ອິດສະລາແອນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຟື້ນຟູ

ພະ​ເຢໂຫວາ​ສັນຍາ​ຫຍັງ​ເມື່ອ​ພະອົງ​ບອກ​ຜູ້​ພະຍາກອນ​ເຢເຣມີ​ໄປ​ຊື້​ທີ່​ດິນ? ພະ​ເຢໂຫວາ​ສະແດງ​ຄວາມ​ດີ​ຂອງ​ພະອົງ​ແນວ​ໃດ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ເອເບດເມເລກ​ເປັນ​ຕົວຢ່າງ​ຂອງ​ຄວາມ​ກ້າຫານ​ແລະ​ຄວາມ​ກະລຸນາ

ລາວ​ກ້າຫານ​ແລະ​ເດັດ​ດ່ຽວ​ເມື່ອ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ກະສັດ​ເຊເດເຊຍເຊ ແລະ​ສະແດງ​ຄວາມ​ກະລຸນາ​ຢ່າງ​ຈິງ​ໃຈ​ຕໍ່​ເຢເຣມີ​ຜູ້​ພະຍາກອນ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ.

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ສະຖານ​ທີ່​ນະມັດສະການ​ຂອງ​ເຮົາ

ສະຖານ​ທີ່​ການ​ນະມັດສະການ​ຂອງ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຊື່​ທີ່​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ສຳຄັນ​ທີ່​ຈະ​ຮັກສາ​ຫໍ​ປະຊຸມ​ໃຫ້​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່​ດີ​ແລະ​ສະອາດ. ເຮົາ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ຈະ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ຮັກສາ​ຫໍ​ປະຊຸມ​ແນວ​ໃດ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ເຈົ້າ

ພະ​ເຢໂຫວາ​ຈະ​ຕອບ​ແທນ​ທຸກ​ຄົນ​ຕາມ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ

ຜູ້​ພະຍາກອນ​ເຢເຣມີ​ແລະ​ກະສັດ​ເຊເດເຊຍເຊ​ມີ​ຊີວິດ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ເຢຣຶຊາເລມ​ຖືກ​ທຳລາຍ ແຕ່​ຊີວິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ່າງ​ກັນ​ຫຼາຍ.

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ພະ​ເຢໂຫວາ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ລືມ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ສະແດງ​ຕໍ່​ພະອົງ

ພະ​ເຢໂຫວາ​ມີ​ທັດສະນະ​ແນວ​ໃດ​ຕໍ່​ຜູ້​ຮັບໃຊ້​ທີ່​ອາຍຸ​ຫຼາຍ​ແລ້ວ​ເຊິ່ງ​ມີ​ຂີດ​ຈຳກັດ​ໃນ​ການ​ປະກາດ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ເຈົ້າ

ຢ່າ “ຊອກ​ຫາ​ສິ່ງ​ຂອງ​ໃຫຍ່​ສຳລັບ​ຕົວ​ເອງ”

ບາຣຶກ​ຮັບໃຊ້​ພະ​ເຢໂຫວາ​ແລະ​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ເຢເຣມີ​ຢ່າງ​ສັດ​ຊື່. ແຕ່​ບາຣຶກ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ເພື່ອ​ຈະ​ລອດ​ຈາກ​ການ​ທຳລາຍ​ເມືອງ​ເຢຣຶຊາເລມ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ເຈົ້າ

ພະ​ເຢໂຫວາ​ອວຍ​ພອນ​ຄົນ​ຖ່ອມ​ຕົວ​ແລະ​ລົງໂທດ​ຄົນ​ຍິ່ງ​ຈອງຫອງ

ບາບີໂລນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ຈອງຫອງ​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ຕໍ່​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ພະ​ເຢໂຫວາ. ຊາວ​ອິດສະລາແອນ​ທີ່​ກັບ​ໃຈ​ຖືກ​ປົດ​ປ່ອຍ ແຕ່​ເກີດ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ເມືອງ​ບາບີໂລນ?