ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ປະກາດຂ່າວດີກັບຄົນເກັບໃບຊາໃນປະເທດກາເມີຣຸນ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ກໍລະກົດ 2016

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຄິດວິທີສະເໜີວາລະສານຫໍສັງເກດການ ແລະ ຂ່າວດີຈາກພະເຈົ້າ! ໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງການສະເໜີມາປັບເປັນຂອງເຈົ້າເອງ

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ສັນລະເສີນພະເຢໂຫວາຜູ້ຟັງຄຳອະທິດຖານ

ເຈົ້າຈະສະແດງຄວາມວາງໃຈພະເຢໂຫວາໃນຄຳອະທິດຖານແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ດີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຳສັນຍາຂອງເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພະເຈົ້າເປັນເລື່ອງສຳຄັນໂດຍການອະທິດຖານ? (ຄຳເພງ 61-65)

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ການຈັດຊີວິດແບບຮຽບງ່າຍຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ສັນລະເສີນພະເຈົ້າ

ເຈົ້າອາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອຈັດຊີວິດໃຫ້ຮຽບງ່າຍ? ເຈົ້າຈະຮຽນແບບແນວທາງຊີວິດຂອງພະເຍຊູໄດ້ແນວໃດ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ປະຊາຊົນຂອງພະເຢໂຫວາມີໃຈແຮງກ້າເພື່ອການນະມັດສະການແທ້

ຄວາມມີໃຈແຮງກ້າຂອງດາວິດທີ່ມີຕໍ່ພະເຈົ້າສອນຫຍັງເຮົາ? ຄວາມມີໃຈແຮງກ້າໃນການນະມັດສະການແທ້ກະຕຸ້ນປະຊາຊົນຂອງພະເຢໂຫວາໃຫ້ເຮັດຫຍັງ? (ຄຳເພງ 69-72)

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ລອງເຮັດປີໜຶ່ງກ່ອນ!

ມີພະພອນຫຼາຍຢ່າງຄອຍຖ້າສຳລັບຜູ້ທີ່ສະຫຼະຕົວເອງເພື່ອເຮັດແບບນັ້ນ

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ຕາຕະລາງສຳລັບໄພໂອເນຍປະຈຳ

ເຈົ້າອາດແປກໃຈທີ່ເຫັນວ່າບາງຄົນສາມາດເປັນໄພໂອເນຍປະຈຳໄດ້ເຖິງແມ່ນມີຂີດຈຳກັດທາງດ້ານເວລາຫຼືເຫື່ອແຮງ

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ຈື່ກິດຈະການທັງຫຼາຍຂອງພະເຢໂຫວາ

ກິດຈະການຂອງພະເຢໂຫວາລວມມີຫຍັງແດ່? ການຄິດຕຶກຕອງກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດແນວໃດ? (ຄຳເພງ 74-78)

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ໃຜເປັນບຸກຄົນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ?

ຜູ້ແຕ່ງຄຳເພງບົດ 83 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະເຢໂຫວາເປັນບຸກຄົນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງລາວ. ເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດວ່າພະເຢໂຫວາເປັນບຸກຄົນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງເຮົາຄືກັນ?