ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນແລະວຽກຮັບໃຊ້--ຄູ່ມືການປະຊຸມ  |  ກຸມພາ 2017

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຕື່ນເຖີດ!

ຄຳຖາມ: ລາຍງານເລື່ອງຄວາມຊຶມເສົ້າໃນໄວຮຸ່ນເບິ່ງຄືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້າຕົກໃຈ. ເຈົ້າຄິດວ່າຈະເຮັດແນວໃດກ່ຽວກັບບັນຫານີ້?

ການສະເໜີ: ປຶ້ມຫົວນີ້ມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີທີ່ໄວຮຸ່ນຈະຮັບມືກັບຄວາມຊຶມເສົ້າໄດ້ ແລະສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ຈະຊ່ວຍລູກໃນເລື່ອງນີ້.

ສອນຄວາມຈິງ

ຄຳຖາມ: ສິ່ງໃດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄູ່ມີຄວາມສຸກ?

ຂໍ້ພະຄຳພີ: ເອເຟ. 5:33

ຄວາມຈິງ: ຊີວິດຄູ່ຈະໝັ້ນຄົງເມື່ອມີຄວາມຮັກແລະຄວາມນັບຖືຕໍ່ກັນ.

ຕົ້ນກຳເນີດຊີວິດ—ຫ້າຄຳຖາມທີ່ໜ້າຄິດ (ຕກ)

ຄຳຖາມ: ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄຳຖາມຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ຊີວິດເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກໃສ. ເຈົ້າຄິດວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາຄວນອາໄສສິ່ງໃດເປັນຫຼັກ?

ຂໍ້ພະຄຳພີ: ເຫບ. 11:1

ການສະເໜີ: ຕາມທີ່ຂໍ້ນີ້ບອກ ຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາຄວນອາໄສຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນເຊິ່ງເຊື່ອຖືໄດ້. ປຶ້ມຫົວນີ້ເວົ້າເຖິງຫ້າຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊີວິດ ແລະມີຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຊື່ອຖືໄດ້.

ລອງຂຽນວິທີການສະເໜີຂອງເຈົ້າເອງ

ໃຊ້ຕົວຢ່າງການສະເໜີເພື່ອປັບເປັນຮູບແບບຂອງຕົວເອງ.