ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ປະກາດກັບສອງແມ່ລູກຢູ່ລັດເບັງກໍລຕາເວັນຕົກໃນປະເທດອິນເດຍ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ກັນຍາ 2016

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຄິດວິທີສະເໜີວາລະສານຫໍສັງເກດການແລະປຶ້ມໄບເບິນສອນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະເຈົ້າຫ່ວງໃຍເຮົາ. ໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງການສະເໜີມາປັບເປັນຂອງເຈົ້າເອງ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

“ທຽວໄປຕາມພະບັນຍັດແຫ່ງພະເຢໂຫວາ”

ການທຽວໄປຕາມພະບັດຍັດຫຼືກົດໝາຍຂອງພະເຢໂຫວາໝາຍເຖິງຫຍັງ? ຜູ້ຂຽນຄຳເພງ 119 ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີສຳລັບພວກເຮົາໃນທຸກມື້ນີ້.

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ຖ້າເດັກນ້ອຍມາເປີດປະຕູ

ວິທີຕອບທີ່ເໝາະສົມແລະສະແດງຄວາມນັບຖືຕໍ່ພໍ່ແມ່.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

‘ຂ້ອຍໄດ້ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອມາແຕ່ພະເຢໂຫວາ’

ຄຳເພງ 121 ໃຊ້ຄຳເວົ້າໃນລັກສະນະເປັນຮູບພາບເພື່ອເວົ້າເຖິງການປົກປ້ອງຈາກພະເຢໂຫວາ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ຂ້ານ້ອຍຖືກສ້າງຢ່າງອັດສະຈັນໃຈ

ໃນຄຳເພງ 139, ດາວິດສັນລະເສີນພະເຢໂຫວາສຳລັບການສ້າງຂອງພະອົງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈ.

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ຫຼີກລ່ຽງບ້ວງແຮ້ວເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອນຳການສຶກສາຄຳພີໄບເບິນ

ໃຫ້ບົດຮຽນເຂົ້າເຖິງໃຈຂອງນັກສຶກສາ ເຮົາຄວນຫຼີກລ່ຽງສິ່ງໃດ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

‘ພະເຢໂຫວາຍິ່ງໃຫຍ່ແລະສົມຄວນຈະໄດ້ຄວາມສັນລະເສີນ’

ຄຳເພງ 145 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າດາວິດຮູ້ສຶກແນວໃດໃນຄວາມຫ່ວງໃຍທີ່ພະເຢໂຫວາມີຕໍ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ພັກດີທຸກຄົນຂອງພະອົງ.

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນວຽກຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ—ສະໜັບສະໜູນຜູ້ສົນໃຈໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ສົນໃຈແລະນັກສຶກສາຄຳພີໄບເບິນຈະກ້າວໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອເຂົາເຈົ້າເລີ່ມເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ.