ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ນຳ​ການ​ສຶກສາ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ຢູ່​ປະເທດ​ຈີ​ເລ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ທັນວາ 2016

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຕົວຢ່າງການສະເໜີຕື່ນເຖີດ! ແລະການສອນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມທຸກ. ໃຊ້ແນວຄິດຕ່າງໆເພື່ອເຮັດການສະເໜີເປັນຂອງຕົວເອງ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

‘ຈົ່ງພາກັນຂຶ້ນໄປເທິງພູຂອງພະເຢໂຫວາ’

ຜູ້ພະຍາກອນເອຊາອີເວົ້າເຖິງການປ່ຽນອາວຸດສົງຄາມໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືປູກຝັງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າປະຊາຊົນຂອງພະເຢໂຫວາຈະສະແຫວງຫາສັນຕິສຸກ. (ເອຊາອີ 2:4)

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ເຂົ້າເຖິງຫົວໃຈໂດຍໃຊ້ປຶ້ມ “ຮັກສາຕົວໄວ້ໃນຄວາມຮັກຂອງພະເຈົ້າ”

ປຶ້ມ “ຮັກຂອງພະເຈົ້າ” ຊ່ວຍນັກສຶກສາຄຳພີໄບເບິນໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼັກການຂອງພະເຈົ້າກ່ຽວຂ້ອງແນວໃດກັບການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ເມຊີເຮັດໃຫ້ຄຳພະຍາກອນສຳເລັດ

ຜູ້ພະຍາກອນເອຊາອີໄດ້ບອກລ່ວງໜ້າວ່າເມຊີຈະປະກາດໃນເຂດຄາລິເລ. ພະເຍຊູເຮັດໃຫ້ຄຳພະຍາກອນນີ້ສຳເລັດເມື່ອພະອົງເດີນທາງໄປທົ່ວແຂວງຄາລິເລເພື່ອປະກາດຂ່າວດີ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

“ຂ້ານ້ອຍຢູ່ທີ່ນີ້ ເຊີນພະອົງໃຊ້ຂ້ານ້ອຍໄປ”

ເຮົາຈະຮຽນແບບນໍ້າໃຈເສຍສະລະແລະຄວາມເຊື່ອຂອງເອຊາອີໄດ້ແນວໃດ? ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຂອງຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ຍ້າຍໄປປະກາດໃນເຂດທີ່ຕ້ອງການຜູ້ປະກາດຫຼາຍກວ່າ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ຄວາມຮູ້ຂອງພະເຢໂຫວາຈະເຕັມໂລກນີ້

ຄຳພະຍາກອນຂອງເອຊາອີເລື່ອງອຸທິຍານໃນໂລກນີ້ສຳເລັດເປັນຈິງແນວໃດໃນອະດີດ ປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ?

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ການສອນຈາກພະເຈົ້າເອົາຊະນະອະຄະຕິໄດ້

ອະດີດສັດຕູສອງຄົນກາຍເປັນພີ່ນ້ອງຮ່ວມຄວາມເຊື່ອ—ນັ້ນສະແດງເຖິງພະລັງຂອງຄຳສອນຈາກພະເຈົ້າໃນການເຮັດໃຫ້ກົມກຽວກັນ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ການໃຊ້ອຳນາດແບບຜິດໆນຳໄປສູ່ການສູນເສຍສິດ

ເຊບນາຄວນໃຊ້ສິດອຳນາດຂອງລາວແນວໃດ? ເປັນຫຍັງພະເຢໂຫວາຈຶ່ງໃຫ້ເອເລຍກີມເຮັດໜ້າທີ່ແທນເຊບນາ?