ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

Advanced Search

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ສິງຫາ 2016

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຄິດວິທີສະເໜີຕື່ນເຖີດ! ແລະເຊື່ອຟັງພະເຈົ້າແລ້ວຈະມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປ. ໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງການສະເໜີມາປັບເປັນຂອງເຈົ້າເອງ

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ຈົ່ງຢູ່ໃນບ່ອນລັບລີ້ແຫ່ງພະເຈົ້າອົງສູງສຸດ

“ບ່ອນລັບລີ້” ຂອງພະເຢໂຫວາແມ່ນຫຍັງ ແລະປົກປ້ອງເຮົາແນວໃດ? (ຄຳເພງ 91)

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນວຽກຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ—ຊ່ວຍນັກສຶກສາໃຫ້ກ້າວໜ້າເຖິງຂັ້ນອຸທິດຕົວແລະຮັບບັບເຕມາ

ເປັນຫຍັງເປົ້າໝາຍທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອຈຶ່ງສຳຄັນຫຼາຍ? ແລະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຊ່ວຍນັກສຶກສາໃຫ້ເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍນັ້ນ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ເກີດຜົນທາງຄວາມເຊື່ອໃນຍາມທີ່ສູງອາຍຸ

ຄຳເພງ 92 ເນັ້ນວ່າຜູ້ສູງອາຍຸຍັງສາມາດເກີດຜົນທາງຄວາມເຊື່ອໄດ້

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ພະເຢໂຫວາຈື່ວ່າພວກເຮົາເປັນຂີ້ຝຸ່ນດິນ

ໃນຄຳເພງ 103 ດາວິດໃຊ້ຕົວຢ່າງປຽບທຽບເພື່ອອະທິບາຍວ່າພະເຢໂຫວາມີຄວາມເມດຕາຫຼາຍສໍ່າໃດ

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

“ຈົ່ງຂອບໃຈພະເຢໂຫວາ”

ຄຳເພງ 106 ສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້ສຳນຶກບຸນຄຸນຕໍ່ພະເຢໂຫວາຢູ່ສະເໝີ

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

‘ຂ້ອຍຈະເອົາສິ່ງໃດໄປຕອບແທນແກ່ພະເຢໂຫວາ?’

ຜູ້ແຕ່ງຄຳເພງຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂອບໃຈພະເຢໂຫວາໂດຍວິທີໃດ? (ຄຳເພງ 116)

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ສອນຄວາມຈິງ

ບອກຄວາມຈິງກັບຜູ້ຄົນໂດຍໃຊ້ການສະເໜີແບບໃໝ່

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ໂຄງການພິເສດເພື່ອແຈກຢາຍຫໍສັງເກດການ ໃນເດືອນກັນຍາ

ຫໍສັງເກດການ ຈະເວົ້າເຖິງການປອບໂຍນແລະວິທີທີ່ພະເຈົ້າຈະໃຫ້ການປອບໂຍນ