“ຈົ່ງຊຳຮະລ້າງມືແຫ່ງຕົນ ແລະ . . . ຈົ່ງຊຳຮະໃຈໃຫ້ເປັນບໍລິສຸດ.”—ຢາໂກໂບ 4:8

1. ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າສິ່ງໃດເປັນເລື່ອງທຳມະດາ?

ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທີ່ສິນລະທຳເສື່ອມຊາມຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ຈະເປັນຄົນຮັກຮ່ວມເພດ ຫຼືມີເພດສຳພັນກັບຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຜົວບໍ່ແມ່ນເມຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນທຸກມື້ນີ້ ໜັງ ປຶ້ມເລື່ອງ ເພງ ແລະການໂຄສະນາຕ່າງໆເຕັມໄປດ້ວຍການເຮັດຜິດສິນລະທຳ. (ຄຳເພງ 12:8) ແຕ່ພະເຢໂຫວາສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ໃຊ້ຊີວິດໃນແນວທາງທີ່ພະອົງພໍໃຈ. ເຮົາສາມາດເປັນຄົນບໍລິສຸດຫຼືຄົນທີ່ສະອາດໄດ້ໃນໂລກທີ່ສິນລະທຳເສື່ອມຊາມຫຼາຍ.—ອ່ານ 1 ເທຊະໂລນີກ 4:3-5

2, 3. (ກ) ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງກຳຈັດຄວາມປາຖະໜາທີ່ຜິດໆ? (ຂ) ເຮົາຈະພິຈາລະນາຫຍັງໃນບົດຄວາມນີ້?

2 ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ພະເຢໂຫວາພໍໃຈ ເຮົາຕ້ອງປະຕິເສດທຸກສິ່ງທີ່ພະອົງກຽດຊັງ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າເຮົາບໍ່ສົມບູນແບບ ເຮົາອາດຖືກລໍ້ໃຈດ້ວຍສິ່ງທີ່ຜິດສິນລະທຳ ຄືກັບປາທີ່ຖືກລໍ້ໃຈດ້ວຍເຫຍື່ອ. ຖ້າເຮົາເລີ່ມມີຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ດີ ເຮົາຕ້ອງຟ້າວກຳຈັດມັນທັນທີ. ຖ້າຫາກບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ ຄວາມປາຖະໜາທີ່ຜິດໆກໍຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນແລະເມື່ອມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດຜິດ ເຮົາອາດຈະລົງມືເຮັດໂລດ. ນັ້ນເປັນຄືກັບສິ່ງທີ່ຄຳພີ ໄບເບິນເວົ້າທີ່ວ່າ: “ເມື່ອໄດ້ປະຕິສົນທິແລ້ວ ຄວາມຄຶດຢາກໄດ້ນັ້ນບັງເກີດການຜິດ.”—ອ່ານ ຢາໂກໂບ 1:14, 15

3 ຄວາມປາຖະໜາທີ່ຜິດໆສາມາດເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນຫົວໃຈຂອງເຮົາ. ຍ້ອນແນວນັ້ນເຮົາຄວນລະມັດລະວັງເປັນພິເສດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເລີ່ມຕົ້ນມີຄວາມປາຖະໜາ. ຖ້າເຮົາກຳຈັດຄວາມປາຖະໜາທີ່ຜິດໆ ເຮົາກໍຈະຫຼີກລ່ຽງການເຮັດຜິດສິນລະທຳທາງເພດແລະຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ດີຈາກການກະທຳນັ້ນ. (ຄາລາຊີ 5:16) ໃນບົດຄວາມນີ້ ເຮົາຈະພິຈາລະນາສາມສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມປາຖະໜາທີ່ຜິດໆ ນັ້ນຄື ສາຍສຳພັນຂອງເຮົາກັບພະເຢໂຫວາ ຄຳແນະນຳຈາກຄຳພີໄບເບິນ ແລະຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄລິດສະຕຽນທີ່ອາວຸໂສ.

“ຈົ່ງຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ພະເຈົ້າ”

4. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສຳຄັນທີ່ເຮົາຈະຫຍັບເຂົ້າໃກ້ພະເຢໂຫວາ?

4 ຄຳພີໄບເບິນບອກຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ “ຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ພະເຈົ້າ” ວ່າ: “ຈົ່ງຊຳຮະລ້າງມືແຫ່ງຕົນ” ແລະ “ຈົ່ງຊຳຮະໃຈໃຫ້ເປັນບໍລິສຸດ.” (ຢາໂກໂບ 4:8) ເມື່ອພະເຢໂຫວາເປັນໝູ່ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຮົາ ເຮົາຢາກເຮັດໃຫ້ທັງການກະທຳແລະຄວາມຄິດຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ພະອົງພໍໃຈ. ຖ້າຄວາມຄິດຂອງເຮົາບໍລິສຸດແລະສະອາດ ຫົວໃຈຂອງເຮົາກໍຈະສະອາດເຊັ່ນກັນ. (ຄຳເພງ 24:3, 4; 51:6; ຟີລິບ 4:8) ພະເຢໂຫວາເຂົ້າໃຈວ່າເຮົາເປັນຄົນບໍ່ສົມບູນແບບແລະເຮົາອາດເລີ່ມຕົ້ນຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ. ເນື່ອງຈາກບໍ່ຢາກເຮັດໃຫ້ພະເຢໂຫວາເສຍໃຈ ເຮົາຕ້ອງເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອກຳຈັດຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ດີນັ້ນອອກໄປ. (ຕົ້ນເດີມ 6:5, 6) ເຮົາຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມຄິດຂອງເຮົາໃຫ້ບໍລິສຸດສະອາດ.

5, 6. ການອະທິດຖານຊ່ວຍເຮົາແນວໃດໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ດີ

5 ພະເຢໂຫວາຈະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ດີເມື່ອເຮົາອະທິດຖານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພະອົງຕໍ່ໆໄປ. ພະອົງໃຫ້ພະລັງບໍລິສຸດແກ່ເຮົາເພື່ອເຮົາຈະມີກຳລັງທີ່ຈະຮັກສາຕົວໃຫ້ເປັນຄົນບໍລິສຸດ. ໃນຄຳອະທິດຖານ ເຮົາສາມາດບອກພະເຢໂຫວາວ່າເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ພະອົງພໍໃຈ. (ຄຳເພງ 19:14) ເຮົາຂໍພະເຢໂຫວາດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈເພື່ອໃຫ້ພະອົງກວດເບິ່ງວ່າມີຄວາມປາຖະໜາໃດໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນຫົວໃຈຂອງເຮົາຫຼືບໍ່ ເຊິ່ງອາດພາໃຫ້ເຮົາເຮັດຜິດໄດ້. (ຄຳເພງ 139:23, 24) ອະທິດຖານຂໍກັບພະເຢໂຫວາຕໍ່ໆໄປເພື່ອຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ປະຕິເສດສິ່ງທີ່ບໍ່ດີແລະພະຍາຍາມເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງເຖິງວ່າຈະບໍ່ງ່າຍກໍຕາມ.—ມັດທາຍ 6:13

6 ກ່ອນມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພະເຢໂຫວາ ເຮົາອາດມັກເຮັດສິ່ງທີ່ພະອົງບໍ່ຍອມຮັບ ແລະເຮົາອາດກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມປາຖະໜາທີ່ຜິດໆເຫຼົ່ານັ້ນ. ແຕ່ພະເຢໂຫວາສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ປ່ຽນແປງແລະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພະອົງພໍໃຈ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຫຼັງຈາກທີ່ກະສັດດາວິດໄດ້ເຮັດຜິດປະເວນີກັບນາງບາດເຊບາ ດາວິດໄດ້ສຳນຶກຜິດແລະອະທິດຖານຂໍກັບພະເຢໂຫວາທີ່ຈະໃຫ້ລາວມີ “ໃຈບໍລິສຸດ” ແລະຊ່ວຍລາວໃຫ້ມີໃຈທີ່ເຊື່ອຟັງ. (ຄຳເພງ 51:10, 12) ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າໃນອະດີດເຮົາເຄີຍມີຄວາມປາຖະໜາທີ່ຮຸນແຮງໃນເລື່ອງການເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ດີແລະຍັງຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມປາຖະໜານັ້ນຢູ່ ພະເຢໂຫວາສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ມີຄວາມປາຖະໜາຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພະອົງແລະພະຍາຍາມເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພະເຢໂຫວາສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຄວບຄຸມຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ດີໄດ້.—ຄຳເພງ 119:133

ຖ້າມີຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ດີເລີ່ມເກີດຂຶ້ນໃນຫົວໃຈ ເຮົາຕ້ອງຟ້າວກຳຈັດທັນທີ (ເບິ່ງຂໍ້ 6)

“ຈົ່ງຂັບຕາມພະຄຳນັ້ນ”

7. ຄຳພີໄບເບິນຊ່ວຍເຮົາແນວໃດໃຫ້ປະຕິເສດຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ດີ?

7 ພະເຢໂຫວາສາມາດຕອບຄຳອະທິດຖານຂອງເຮົາໂດຍທາງຄຳພີໄບເບິນ. ໃນຄຳພີໄບເບິນເຮົາພົບສະຕິປັນຍາຂອງພະເຢໂຫວາທີ່ບໍລິສຸດສະອາດ. (ຢາໂກໂບ 3:17) ເມື່ອເຮົາອ່ານຄຳພີໄບເບິນທຸກໆມື້ ຄວາມຄິດຂອງເຮົາກໍຈະສະອາດ. (ຄຳເພງ 19:7, 11; 119:9, 11) ນອກຈາກນັ້ນ ໃນຄຳພີໄບເບິນຍັງມີ ຕົວຢ່າງແລະຂໍ້ເຕືອນໃຈຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ປະຕິເສດຄວາມຄິດແລະຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ດີ.

8, 9. (ກ) ເປັນຫຍັງຊາຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງຈຶ່ງເຮັດຜິດສິນລະທຳທາງເພດກັບຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ດີ? (ຂ) ຕົວຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນສຸພາສິດບົດທີ 7 ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງສະຖານະການແບບໃດ?

8 ໃນສຸພາສິດ 5:8 ເຕືອນເຮົາໃຫ້ຫຼີກໜີຈາກການເຮັດຜິດສິນລະທຳ. ໃນສຸພາສິດບົດທີ 7 ເຮົາອ່ານເລື່ອງຂອງຊາຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງທີ່ຍ່າງອອກໄປຫຼິ້ນໃນຕອນກາງຄືນຢູ່ໃກ້ເຮືອນຂອງຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ດີ. ຜູ້ຍິງນັ້ນຢືນຢູ່ແຈຫົນທາງ ‘ແຕ່ງຕົວຄືຍິງແມ່ຈ້າງ.’ ລາວຍ່າງໄປຫາຊາຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນ ແລ້ວກໍຈັບ ຈູບ ແລະເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນເກີດມີຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ດີ. ຊາຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມປາຖະໜາເຫຼົ່ານັ້ນແລະຜົນກໍຄືລາວໄດ້ເຮັດຜິດສິນລະທຳທາງເພດກັບຍິງຄົນນັ້ນ. ເຖິງວ່າຊາຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ວ່າຈະເຮັດຜິດ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດລາວກໍໄດ້ເຮັດຜິດ. ຈາກນັ້ນລາວຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງການກະທຳນັ້ນ. ຖ້າລາວເຂົ້າໃຈເຖິງອັນຕະລາຍນີ້ ລາວກໍຈະຫຼີກໜີຈາກຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ!—ສຸພາສິດ 7:6-27

9 ຄ້າຍກັບຊາຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນ ເຮົາອາດຕັດສິນໃຈແບບບໍ່ສະຫຼາດຍ້ອນບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງອັນຕະລາຍ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃນຕອນເດິກ ໂທລະພາບບາງຊ່ອງມີລາຍການກ່ຽວກັບເລື່ອງຜິດສິນລະທຳ ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະກົດປ່ຽນຊ່ອງໄປເລື້ອຍໆເພື່ອເບິ່ງວ່າມີລາຍການຫຍັງແດ່. ນອກຈາກນັ້ນ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຄືກັນທີ່ຈະກົດລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ໃນອິນເຕີເນັດໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຈະພາເຮົາໄປໃສ ລວມທັງການເຂົ້າໄປເບິ່ງຫ້ອງສົນທະນາໃນອິນເຕີເນັດຫຼືເວັບໄຊທີ່ມີການໂຄສະນາເລື່ອງຜິດສິນລະທຳຫຼືລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ໃນອິນເຕີເນັດທີ່ພາເຮົາເຂົ້າໄປຫາພາບລາມົກ. ໃນສະຖານະການແບບນີ້ ສິ່ງທີ່ເຮົາເບິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ດີ ແລະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພະເຢໂຫວາ.

10. ເປັນຫຍັງການຈີບຫຼິ້ນໆຈຶ່ງເປັນເລື່ອງອັນຕະລາຍ? (ເບິ່ງຮູບທຳອິດ)

 10 ຄຳພີໄບເບິນຍັງບອກວິທີທີ່ຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງຄວນປະຕິບັດຕໍ່ກັນ. (ອ່ານ 1 ຕີໂມເຕ 5:2) ຄລິດສະຕຽນຄວນສະແດງຄວາມຮັກແບບຫວານຊື່ນຕໍ່ກັບຜົວຫຼືເມຍຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ຫຼືກັບຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະແຕ່ງດອງນຳ. ຄລິດສະຕຽນບໍ່ຈີບຫຼິ້ນໆ. ບາງຄົນອາດຄິດວ່າການສະແດງອອກໃນທາງທີ່ຫວານຊື່ນກັບບາງຄົນ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ທ່າທາງ ຫຼືການສົ່ງສາຍຕາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜິດຖ້າບໍ່ໄດ້ຈັບບາຍກັນ. ແຕ່ເມື່ອສອງຄົນຈີບກັນຫຼິ້ນໆ ເຂົາເຈົ້າອາດເລີ່ມມີຄວາມຄິດທີ່ຜິດໆແລະອາດນຳໄປສູ່ການເຮັດຜິດສິນລະທຳທາງເພດ. ເລື່ອງນີ້ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ແລະສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ອີກ.

11. ເຮົາໄດ້ບົດຮຽນຫຍັງຈາກຕົວຢ່າງຂອງໂຢເຊບ?

11 ໂຢເຊບເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີສຳລັບເຮົາ. ເມຍຂອງໂຟຕີຟາໄດ້ພະຍາຍາມຍົວະເຍົ້າໂຢເຊບໃຫ້ນອນນຳ. ໂຢເຊບປະຕິເສດ ແຕ່ລາວກໍບໍ່ເຊົາຍົວະເຍົ້າໂຢເຊບ. ລາວຊວນໂຢເຊບທຸກໆມື້ໃຫ້ “ຢູ່ນຳ” ລາວ. (ຕົ້ນເດີມ 39:7, 8, 10) ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄຳພີໄບເບິນຄົນໜຶ່ງອະທິບາຍວ່າ: ເມຍຂອງໂຟຕີຟາອາດຈະຄາດຫວັງວ່າຖ້າມີແຕ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ນຳກັນສອງຄົນ ໂຢເຊບກໍຈະຍອມນອນນຳ. ແຕ່ໂຢເຊບຕັ້ງໃຈແນ່ວແນ່ທີ່ຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ກັບການຍົວະເຍົ້ານັ້ນ ແລະໂຢເຊບເອງກໍບໍ່ໄດ້ສະແດງທ່າທີວ່າຢາກມີຫຍັງກັບເມຍຂອງໂຟຕີຟາ. ໂຢເຊບບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມປາຖະໜາທີ່ຜິດເກີດຂຶ້ນໃນຫົວໃຈຂອງລາວ. ເມື່ອເມຍຂອງໂຟຕີຟາດຶງເຄື່ອງນຸ່ງຂອງໂຢເຊບແລະພະຍາຍາມບັງຄັບລາວໃຫ້ນອນນຳ ໂຢເຊບໄດ້ “ປະເຄື່ອງນຸ່ງແຫ່ງຕົນໄວ້ໃນມືນາງ ແລະປົບໜີໄປທາງນອກ” ທັນທີ.—ຕົ້ນເດີມ 39:12

12. ເຮົາຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາເບິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຫົວໃຈຂອງເຮົາ?

12 ພະເຍຊູເຕືອນວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາເບິ່ງສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຫົວໃຈຂອງເຮົາແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ດີ. ພະອົງບອກວ່າ: “ຄົນທຸກຄົນທີ່ເບິ່ງຍິງຜູ້ໜຶ່ງດ້ວຍໃຈຄຶດຢາກໄດ້ໃນຍິງນັ້ນ ຜູ້ນັ້ນໄດ້ຫຼິ້ນຊູ້ສູ່ໃນໃຈເອງກັບຍິງນັ້ນແລ້ວ.” (ມັດທາຍ 5:28) ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບກະສັດດາວິດ ຕອນທີ່ຢູ່ເທິງ “ຫຼັງ [ຄາ] ນັ້ນກະສັດໄດ້ເຫັນຍິງຜູ້ໜຶ່ງພວມອາບນໍ້າ” ແຕ່ດາວິດບໍ່ໄດ້ເຊົາແນມເບິ່ງຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນແລະບໍ່ເຊົາຄິດກ່ຽວກັບລາວ. (2 ຊາເມືອນ 11:2) ເຖິງວ່າຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນເປັນເມຍຂອງຄົນອື່ນກໍຕາມ ແຕ່ດາວິດເລີ່ມມີຄວາມຢາກໄດ້ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນແລະໃນທີ່ສຸດດາວິດກໍເຮັດຜິດສິນລະທຳທາງເພດກັບລາວ.

13. ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງເຮັດ “ສັນຍາ” ກັບຕາຂອງຕົວເອງ ແລະເຮົາຈະເຮັດແບບນັ້ນໄດ້ແນວໃດ?

13 ຖ້າເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະປະຕິເສດຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ດີ ເຮົາຕ້ອງເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງໂຢບ. ລາວເວົ້າວ່າ: “ຂ້ອຍໄດ້ທຳສັນຍາກັບຕາເອງ.” (ໂຢບ 31:1, 7, 9) ເຮົາສາມາດຕັ້ງໃຈແນ່ວແນ່ຄືກັບໂຢບທີ່ຈະບໍ່ເບິ່ງຄົນອື່ນແລະຄິດກັບເຂົາເຈົ້າໃນທາງທີ່ຜິດສິນລະທຳ. ເມື່ອເຮົາເຫັນຮູບພາບທີ່ຜິດສິນລະທຳບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ປ້າຍໂຄສະນາ ໃນວາລະສານ ຫຼືຢູ່ບ່ອນອື່ນໆ ເຮົາຈະປິ່ນໜ້າໄປທາງອື່ນທັນທີ.

14. ເຮົາຕ້ອງເຮັດຫຍັງເພື່ອຈະຮັກສາຕົວໃຫ້ເປັນຄົນບໍລິສຸດ?

14 ເມື່ອຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ເຈົ້າອາດສຳນຶກວ່າຕົວເອງຕ້ອງອອກຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອຈະຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ດີ. ຖ້າເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດການປ່ຽນແປງ ກໍຂໍໃຫ້ເຮັດໂດຍທັນທີ! ເມື່ອເຊື່ອຟັງສິ່ງທີ່ພະເຢໂຫວາບອກ ເຈົ້າກໍຈະຫຼີກລ່ຽງການເຮັດຜິດສິນລະທຳທາງເພດ ແລະຮັກສາຕົວໃຫ້ເປັນຄົນບໍລິສຸດໄດ້.—ອ່ານ ຢາໂກໂບ 1:21-25

ເຊີນ “ພວກຜູ້ເຖົ້າແກ່ມາ”

15. ຖ້າເຮົາຮູ້ສຶກວ່າເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ດີ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ?

15 ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ດີ ຂໍໃຫ້ລົມກັບບາງຄົນໃນປະຊາຄົມເຊິ່ງຮັບໃຊ້ພະເຢໂຫວາມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລະເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ດີຈາກພະຄຳພີໄບເບິນ. ອາດບໍ່ງ່າຍສຳລັບເຈົ້າທີ່ຈະເວົ້າບັນຫາສ່ວນຕົວກັບຄົນອື່ນ ແຕ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ. (ສຸພາສິດ 18:1; ເຫບເລີ 3:12, 13) ຄລິດສະຕຽນທີ່ອາວຸໂສສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າມີສິ່ງໃດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງ. ແລ້ວຈາກນັ້ນກໍເຮັດຕາມເພື່ອເຈົ້າຈະມີສາຍສຳພັນທີ່ດີກັບພະເຢໂຫວາຕໍ່ໆໄປ.

16, 17. (ກ) ຜູ້ເຖົ້າແກ່ຈະຊ່ວຍແນວໃດສຳລັບຄົນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຍາກທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ດີ? ຂໍໃຫ້ຍົກຕົວຢ່າງ. (ຂ) ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບຄົນທີ່ມັກເບິ່ງຮູບໂປ້ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີ?

16 ຜູ້ເຖົ້າແກ່ໃນປະຊາຄົມມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມເປັນພິເສດທີ່ຈະຊ່ວຍເຮົາ. (ອ່ານ ຢາໂກໂບ 5:13-15) ເປັນເວລາຫຼາຍປີທີ່ພີ່ນ້ອງຊາຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງໃນປະເທດເບຣຊີນຮູ້ສຶກວ່າເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ດີ. ລາວບອກວ່າ: “ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຄວາມຄິດຂອງຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ພະເຢໂຫວາບໍ່ພໍໃຈ ແຕ່ຂ້ອຍອາຍແທ້ໆທີ່ຈະບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າຂ້ອຍຮູ້ສຶກແນວໃດ.” ຜູ້ເຖົ້າແກ່ຄົນໜຶ່ງຮູ້ວ່າພີ່ນ້ອງຊາຍໜຸ່ມຄົນນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈຶ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜູນລາວໃຫ້ຮັບເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ເຖົ້າແກ່. ພີ່ນ້ອງຊາຍໜຸ່ມເວົ້າວ່າ: “ຂ້ອຍແປກໃຈທີ່ຜູ້ເຖົ້າແກ່ດີຕໍ່ຂ້ອຍຫຼາຍ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກະລຸນາແລະເຂົ້າໃຈຂ້ອຍຫຼາຍກວ່າທີ່ຂ້ອຍຄິດໄວ້. ເຂົາເຈົ້າຕັ້ງໃຈຟັງກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຂ້ອຍ. ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຄຳພີໄບເບິນເພື່ອຢືນຢັນວ່າພະເຢໂຫວາຍັງຮັກຂ້ອຍຢູ່ ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະທິດຖານກັບຂ້ອຍ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນທີ່ຂ້ອຍຈະຍອມຮັບເອົາຄຳແນະນຳທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຊິ່ງມາຈາກຄຳພີໄບເບິນ.” ຫຼັງຈາກທີ່ສາຍສຳພັນຂອງລາວກັບພະເຢໂຫວາເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ລາວບອກວ່າ: “ຕອນນີ້ຂ້ອຍຮູ້ແລ້ວວ່າເປັນເລື່ອງສຳຄັນແທ້ໆທີ່ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ ແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມປາຖະໜາທີ່ບໍ່ດີນັ້ນດ້ວຍຕົວເອງ.”

17 ຖ້າເຈົ້າມີນິດໄສມັກເບິ່ງຮູບໂປ້ ເຈົ້າຄວນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີ. ຖ້າປ່ອຍເລື່ອງນີ້ໄວ້ດົນກໍແຮ່ງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ເຈົ້າຈະເຮັດຜິດສິນລະທຳທາງເພດ. ຈາກນັ້ນເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຈັບປວດໃຈ ແລະອາດເຮັດໃຫ້ຄົນເວົ້າເຖິງພະເຢໂຫວາໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ເຖົ້າແກ່ແລະຍອມຮັບເອົາຄຳແນະນຳນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະເຢໂຫວາພໍໃຈແລະເພື່ອຢູ່ໃນປະຊາຄົມຄລິດສະຕຽນຕໍ່ໆໄປ.—ຄຳເພງ 141:5; ເຫບເລີ 12:5, 6; ຢາໂກໂບ 1:15

ຕັ້ງໃຈແນ່ວແນ່ທີ່ຈະເປັນຄົນບໍລິສຸດ!

18. ເຈົ້າຕັ້ງໃຈແນ່ວແນ່ທີ່ຈະເຮັດຫຍັງ?

18 ມີການເຮັດຜິດສິນລະທຳຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນໂລກທີ່ຊາຕານປົກຄອງ. ແຕ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພະເຢໂຫວາຕ້ອງອອກຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໜັກເພື່ອຈະຮັກສາຄວາມຄິດໃຫ້ສະອາດແລະເປັນຄົນບໍລິສຸດຕໍ່ໆໄປ. ພະເຢໂຫວາພູມໃຈຫຼາຍຕໍ່ກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້. ຂໍໃຫ້ເຮົາໃກ້ຊິດກັບພະເຢໂຫວາແລະເຮັດຕາມຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄຳພີໄບເບິນແລະຈາກປະຊາຄົມ. ເມື່ອເຮົາເຮັດແບບນັ້ນ ເຮົາກໍຈະມີຄວາມສຸກແລະມີສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບທີ່ສະອາດ. (ຄຳເພງ 119:5, 6) ໃນອະນາຄົດ ຫຼັງຈາກທີ່ຊາຕານຖືກທຳລາຍ ເຮົາຈະມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປໃນໂລກໃໝ່ຂອງພະເຈົ້າເຊິ່ງເປັນໂລກທີ່ສະອາດ.