ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ກໍລະກົດ 2016

ສະບັບນີ້ມີບົດຄວາມສຶກສາສຳລັບ 29 ສິງຫາ ເຖິງ 25 ກັນຍາ 2016.

ຈົ່ງຊອກຫາລາຊະອານາຈັກ ບໍ່ແມ່ນວັດຖຸສິ່ງຂອງ

ພະເຍຊູອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຄວນຄອບຄຸມຄວາມຢາກໄດ້ວັດຖຸສິ່ງຂອງ.

ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງ ‘ເຝົ້າລະວັງຢູ່ສະເໝີ’?

ຖ້າເຮົາບໍ່ລະວັງ ມີອິດທິພົນສາມຢ່າງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຊົາຕື່ນຕົວຢູ່ສະເໝີ.

ຮູ້ສຶກຂອບໃຈສຳລັບຄວາມກະລຸນາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພະເຈົ້າ

ສິ່ງໃດເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມກະລຸນາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ພະເຈົ້າມີຕໍ່ມະນຸດ?

ປະກາດຂ່າວດີເລື່ອງຄວາມກະລຸນາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່

‘ຂ່າວດີເລື່ອງລາຊະອານາຈັກ’ ໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມກະລຸນາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພະເຈົ້າຄືແນວໃດ??

“ຢ່າຊູ່ຢ້ານ. ຝ່າຍເຮົາ ເຮົາຈະຊ່ອຍເຈົ້າ”

ພະເຢໂຫວາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະອົງເປັນເພື່ອນທີ່ສັດຊື່ໃນເວລາທີ່ເຮົາອຸກໃຈແລະລຳບາກ.

ຄຳຖາມຈາກຜູ້ອ່ານ

ໄມ້ສອງທ່ອນກາຍເປັນທ່ອນດຽວໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດຕາມທີ່ບອກໄວ້ໃນເອເຊກຽນບົດ 37?