ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຫຍັງ? ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຄຳຖາມບາງຢ່າງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍທີ່ສຸດເຊິ່ງມະນຸດເຄີຍຖາມກັນ. ບາງທີເຈົ້າອາດຈະເຄີຍສົງໄສແລະຢາກຮູ້ຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ພະເຈົ້າຫ່ວງໃຍພວກເຮົາແທ້ໆບໍ?
  • ສົງຄາມແລະຄວາມທຸກລຳບາກຈະມີມື້ຫມົດໄປບໍ?
  • ເຮົາຈະເປັນແນວໃດເມື່ອຕາຍໄປ?
  • ມີຄວາມຫວັງແນວໃດແດ່ສຳລັບຄົນທີ່ຕາຍໄປ?
  • ຂ້ອຍຈະອະທິດຖານແນວໃດພະເຈົ້າຈຶ່ງຈະຟັງ?
  • ຂ້ອຍຈະພົບຄວາມສຸກໃນຊີວິດໄດ້ແນວໃດ?

ເຈົ້າຈະຫາຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຈາກບ່ອນໃດ? ຖ້າເຈົ້າໄປຫາຢູ່ຫ້ອງສະຫມຸດຫລືຮ້ານຂາຍຫນັງສື ເຈົ້າອາດຈະພົບວ່າມີຫນັງສືຫລາຍພັນຫົວອ້າງວ່າມີຄຳຕອບ. ແຕ່ວ່າຄຳແນະນຳຈາກແຕ່ລະຫົວມັກຈະຂັດແຍ້ງກັນ. ຄຳແນະນຳໃນຫນັງສືບາງຫົວອາດເບິ່ງຄືວ່າໃຊ້ໄດ້ໃນຕອນນີ້ແຕ່ອີກບໍ່ດົນກໍຫລ້າສະໄຫມ ແລະຕ້ອງປັບປຸງໃຫມ່ຫລືມີຄຳແນະນຳໃຫມ່ອອກມາແທນ.

ແນວໃດກໍດີ ມີປຶ້ມຫົວຫນຶ່ງທີ່ໃຫ້ຄຳຕອບເຊິ່ງເຊື່ອຖືໄດ້. ປຶ້ມຫົວນີ້ເປັນປຶ້ມທີ່ປະກອບດ້ວຍຄວາມຈິງ. ພະເຍຊູກ່າວໃນຄຳອະທິດຖານເຖິງພະເຈົ້າວ່າ “ພະຄຳຂອງພະເຈົ້າເປັນຄວາມຈິງ.” (ໂຢຮັນ 17:17) ທຸກມື້ນີ້ເຮົາຮູ້ວ່າພະຄຳຂອງພະເຈົ້າແມ່ນຄຳພີໄບເບິນ. ໃນຫນ້າຕໍ່ໆໄປ ເຈົ້າຈະເຫັນຄຳຕອບທີ່ສັ້ນແຕ່ຊັດເຈນສຳລັບຄຳຖາມຕ່າງໆທີ່ຢູ່ທາງເທິງນັ້ນ.

ພະເຈົ້າຫ່ວງໃຍພວກເຮົາແທ້ໆບໍ?

ຜູ້ຊາຍຄົນຫນຶ່ງຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍຝູງຄົນ

ສາເຫດທີ່ເກີດຄຳຖາມນີ້: ເຮົາຢູ່ໃນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂຫດຮ້າຍແລະບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ. ຫລາຍສາສະຫນາສອນວ່າຄວາມທຸກລຳບາກທີ່ເຮົາປະສົບຢູ່ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ພະເຈົ້າປະສົງໃຫ້ເປັນ.

ສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນສອນ: ພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຕົ້ນເຫດຂອງສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ. ໂຢບ 34:10 ກ່າວວ່າ “ຄວາມຮ້າຍຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພະເຈົ້າແລະຄວາມອະທຳກໍຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພະເຈົ້າອົງມີລິດເດດອັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.” ພະເຈົ້າມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍທີ່ປ່ຽມດ້ວຍຄວາມຮັກຕໍ່ມະນຸດຊາດ. ນັ້ນຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ພະເຍຊູສອນເຮົາໃຫ້ອະທິດຖານວ່າ “ພະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງຫລາຍຜູ້ຢູ່ໃນສະຫວັນ…ຂໍໃຫ້ແຜ່ນດິນຂອງພະອົງມາຕັ້ງຢູ່. ນ້ຳໃຈຂອງພະອົງສຳເລັດແລ້ວໃນສະຫວັນຢ່າງໃດ ຂໍໃຫ້ສຳເລັດທີ່ແຜ່ນດິນໂລກຢ່າງນັ້ນ.” (ມັດທາຍ 6:9, 10) ພະເຈົ້າຫ່ວງໃຍພວກເຮົາຫລາຍແທ້ໆຈົນຍອມເສຍສະລະຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງເພື່ອໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງພະອົງສຳເລັດເປັນຈິງຢ່າງແນ່ນອນ.—ໂຢຮັນ 3:16.

ເບິ່ງຕື່ມທີ່ຕົ້ນເດີມ 1:26-28; ຢາໂກໂບ 1:13; ແລະ 1 ເປໂຕ 5:6, 7.

ສົງຄາມແລະຄວາມທຸກລຳບາກຈະມີມື້ຫມົດໄປບໍ?

ທະຫານ

ສາເຫດທີ່ເກີດຄຳຖາມນີ້: ສົງຄາມຍັງລ່າເອົາຊີວິດມະນຸດຈຳນວນນັບບໍ່ຖ້ວນ. ຄວາມທຸກລຳບາກຂອງມະນຸດມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຮົາທຸກຄົນ.

ສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນສອນ: ພະເຈົ້າບອກລ່ວງຫນ້າເຖິງສະໄຫມທີ່ພະອົງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຕິສຸກທົ່ວໂລກ. ເມື່ອລາຊະອານາຈັກຫລືລັດຖະບານທາງພາກສະຫວັນຂອງພະເຈົ້າປົກຄອງ ມະນຸດຈະບໍ່ “ເຝິກຫັດຮຽນທຳເສິກຕໍ່ໄປ.” ແທນທີ່ຈະເຮັດເສິກ ເຂົາເຈົ້າຈະ “ເອົາດາບທັງຫລາຍຂອງເຂົາຕີອີກເປັນຫມາກສົບ.” (ເອຊາອີ 2:4) ພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳແລະຄວາມທຸກລຳບາກທັງປວງຫມົດໄປ. ຄຳສັນຍາໃນຄຳພີໄບເບິນກ່າວວ່າ “ພະເຈົ້າຈະເຊັດນ້ຳຕາທັງຫລາຍຈາກຕາຂອງເຂົາ ແລະຄວາມຕາຍຈະບໍ່ມີຕໍ່ໄປ ແລະຄວາມທຸກໂສກ ແລະຮ້ອງໄຫ້ ແລະເຈັບປວດຈະບໍ່ມີຕໍ່ໄປ. ເຫດວ່າສິ່ງທັງຫລາຍທີ່ເປັນເມື່ອກ່ອນນັ້ນ [ລວມທັງຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳແລະຄວາມທຸກລຳບາກໃນທຸກມື້ນີ້] ກໍລ່ວງໄປແລ້ວ.”—ຄຳປາກົດ 21:3, 4.

ເບິ່ງຕື່ມທີ່ຄຳເພງ 37:10, 11; 46:9; ແລະມີເກ 4:1-4.

ເຮົາຈະເປັນແນວໃດເມື່ອຕາຍໄປ?

ປ່າຊ້າ

ສາເຫດທີ່ເກີດຄຳຖາມນີ້: ເກືອບຫມົດທຸກສາສະຫນາໃນໂລກສອນວ່າບາງສິ່ງໃນຕົວຄົນຍັງຢູ່ຕໍ່ໄປຫລັງຈາກຄົນເຮົາຕາຍ. ລາງຄົນເຊື່ອວ່າຄົນຕາຍທຳຮ້າຍຄົນເປັນໄດ້ ຫລືເຊື່ອວ່າພະເຈົ້າຈະລົງໂທດຄົນຊົ່ວໂດຍຕັດສິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖືກທໍລະມານຕະຫລອດໄປໃນໄຟນາລົກ.

ສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນສອນ: ເມື່ອຄົນຜູ້ຫນຶ່ງຕາຍ ຄົນນັ້ນກໍດັບສູນໄປ. ຜູ້ເທສະຫນາປ່າວປະກາດ 9:5 ກ່າວໄວ້ວ່າ “ຄົນຕາຍແລ້ວບໍ່ຮູ້ຈັກສິ່ງໃດ.” ເນື່ອງຈາກຄົນຕາຍບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຫລືປະສົບສິ່ງໃດ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສາມາດທຳຮ້າຍຫລືຊ່ວຍຄົນຍັງເປັນໄດ້.—ຄຳເພງ 146:3, 4.

ເບິ່ງຕື່ມທີ່ຕົ້ນເດີມ 3:19 ແລະຜູ້ເທສະຫນາປ່າວປະກາດ 9:6, 10.

ມີຄວາມຫວັງແນວໃດແດ່ສຳລັບຄົນທີ່ຕາຍໄປ?

ເດັກຍິງຄົນຫນຶ່ງໂສກເສົ້າເນື່ອງຈາກຄົນທີ່ລາວຮັກເສຍຊີວິດ

ສາເຫດທີ່ເກີດຄຳຖາມນີ້: ເຮົາຕ້ອງການມີຊີວິດຢູ່ແລະມີຄວາມສຸກຮ່ວມກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກ. ເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ເຮົາຢາກພົບຄົນທີ່ເຮົາຮັກເຊິ່ງເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ.

ສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນສອນ: ຄົນສ່ວນຫລາຍທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຈະຄືນມາຈາກຕາຍ. ພະເຍຊູສັນຍາວ່າ “ຄົນທັງປວງທີ່ຢູ່ໃນບ່ອນຝັງສົບ…ຈະອອກມາ.” (ໂຢຮັນ 5:28, 29) ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງດັ້ງເດີມຂອງພະເຈົ້າ ຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຄືນມາຈາກຕາຍຈະມີໂອກາດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ເປັນອຸທິຍານ. (ລືກາ 23:43) ອະນາຄົດຕາມຄຳສັນຍານີ້ຈະລວມເຖິງສຸຂະພາບທີ່ສົມບູນແລະຊີວິດຕະຫລອດໄປສຳລັບມະນຸດທີ່ເຊື່ອຟັງ. ຄຳພີໄບເບິນກ່າວວ່າ “ຄົນຊອບທຳທັງຫລາຍຈະມີແຜ່ນດິນໄວ້ແລະເຂົາຈະຕັ້ງຢູ່ທີ່ນັ້ນສືບໆໄປເປັນນິດ.”—ຄຳເພງ 37:29.

ເບິ່ງຕື່ມທີ່ໂຢບ 14:14, 15; ລືກາ 7:11-17; ແລະກິດຈະການ 24:15.

ຂ້ອຍຈະອະທິດຖານແນວໃດພະເຈົ້າຈຶ່ງຈະຟັງ?

ຊາຍຄົນຫນຶ່ງກຳລັງອະທິດຖານ

ສາເຫດທີ່ເກີດຄຳຖາມນີ້: ເກືອບຫມົດທຸກຄົນໃນທຸກສາສະຫນາອະທິດຖານ. ແຕ່ຫລາຍຄົນຮູ້ສຶກວ່າຄຳອະທິດຖານຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ.

ສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນສອນ: ເມື່ອອະທິດຖານ ພະເຍຊູສອນເຮົາໃຫ້ຫລີກລ່ຽງການເລົ່າຄຳເວົ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ. ພະອົງກ່າວວ່າ “ເມື່ອທ່ານທັງຫລາຍອ້ອນວອນ ຢ່າເວົ້າອີກຫລາຍຄວາມເປົ່າໆເລື້ອຍ.” (ມັດທາຍ 6:7) ຫາກເຮົາຢາກໃຫ້ພະເຈົ້າຟັງຄຳອະທິດຖານຂອງພວກເຮົາ ເຮົາຕ້ອງອະທິດຖານໃນວິທີທີ່ພະອົງຍອມຮັບ. ເພື່ອຈະເຮັດແບບນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈຸດປະສົງຂອງພະເຈົ້າວ່າເປັນແນວໃດແລ້ວຈຶ່ງອະທິດຖານຕາມ. ຫນຶ່ງໂຢຮັນ 5:14 ອະທິບາຍວ່າ “ຖ້າເຮົາທັງຫລາຍຂໍສິ່ງຫນຶ່ງສິ່ງໃດຕາມນ້ຳໃຈແຫ່ງພະອົງ ພະອົງໂຜດຟັງເຮົາທັງຫລາຍ.”

ເບິ່ງຕື່ມທີ່ຄຳເພງ 65:2; ໂຢຮັນ 14:6, 14; ແລະ 1 ໂຢຮັນ 3:22.

ຂ້ອຍຈະພົບຄວາມສຸກໃນຊີວິດໄດ້ແນວໃດ?

ຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງສະແຫວງຫາຄວາມສຸກໃຈໂດຍການອ່ານຄໄພີໄບເບິນ

ສາເຫດທີ່ເກີດຄຳຖາມນີ້: ຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫລືຮູບຮ່າງຫນ້າຕາທີ່ຈົບງາມຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສຸກ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມຸ່ງສະແຫວງຫາສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ແຕ່ພັດພົບວ່າຍັງຂາດຄວາມສຸກ.

ສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນສອນ: ພະເຍຊູລະບຸເຖິງວິທີທີ່ຈະໄດ້ຄວາມສຸກເມື່ອພະອົງກ່າວວ່າ “ຄົນທັງຫລາຍທີ່ສຳນຶກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຝ່າຍວິນຍານກໍເປັນສຸກ.” (ມັດທາຍ 5:3, ລ.ມ.) ເຮົາຈະພົບຄວາມສຸກແທ້ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອເຮົາລົງມືປະຕິບັດເພື່ອສະຫນອງສິ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດຂອງເຮົາ ນັ້ນແມ່ນຄວາມກະຫາຍທີ່ຢາກຮູ້ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພະເຈົ້າແລະຈຸດປະສົງທີ່ພະອົງມີຕໍ່ພວກເຮົາ. ຄວາມຈິງນັ້ນມີຢູ່ໃນຄຳພີໄບເບິນ. ການຮູ້ຈັກຄວາມຈິງນັ້ນຈະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ເບິ່ງອອກວ່າສິ່ງໃດສຳຄັນແທ້ໆ ແລະສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ສຳຄັນ. ການຍອມໃຫ້ຄວາມຈິງຈາກຄຳພີໄບເບິນຊີ້ນຳການຕັດສິນໃຈແລະການກະທຳຂອງເຮົາ ຈະນຳເຮົາໄປສູ່ຊີວິດທີ່ມີຄວາມຫມາຍຫລາຍຂຶ້ນ.—ລືກາ 11:28.

ເບິ່ງຕື່ມທີ່ສຸພາສິດ 3:5, 6, 13-18 ແລະ 1 ຕີໂມເຕ 6:9, 10.

ສິ່ງທີ່ກ່າວເຖິງນີ້ເປັນການພິຈາລະນາຄຳຕອບຈາກຄຳພີໄບເບິນສຳລັບຄຳຖາມຫົກຂໍ້ໃນຕອນຕົ້ນຢ່າງຫຍໍ້ໆ. ເຈົ້າຢາກຮູ້ຫລາຍກວ່ານີ້ບໍ? ຖ້າເຈົ້າເປັນຄົນຫນຶ່ງທີ່ “ສຳນຶກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຝ່າຍວິນຍານ” ເຈົ້າຄົງຕ້ອງຢາກຮູ້ແນ່ນອນ. ເຈົ້າອາດຈະຍັງມີເລື່ອງອື່ນໆອີກທີ່ສົງໄສຢູ່ ເຊັ່ນວ່າ ‘ຖ້າຫາກພະເຈົ້າຫ່ວງໃຍພວກເຮົາ ເປັນຫຍັງພະອົງຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຊົ່ວແລະຄວາມທຸກລຳບາກຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນນີ້ເກີດຂຶ້ນຕະຫລອດປະຫວັດສາດ? ຂ້ອຍຈະປັບປຸງຄຸນະພາບຊີວິດຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນແນວໃດ? ຄຳພີໄບເບິນໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຄົບຖ້ວນແລະຢ່າງພໍໃຈຕໍ່ຄຳຖາມເຫລົ່ານີ້ແລະຄຳຖາມອື່ນໆອີກ.

ແນວໃດກໍດີ ປັດຈຸບັນຫລາຍຄົນລັ່ງເລທີ່ຈະກວດສອບເບິ່ງຄຳພີໄບເບິນ. ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມນີ້ຍືດຍາວແລະລາງເທື່ອກໍເຂົ້າໃຈຍາກ. ເຈົ້າຢາກຮັບການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອໄດ້ຄຳຕອບຈາກຄຳພີໄບເບິນບໍ? ພະຍານພະເຢໂຫວາຂໍສະເຫນີສອງວິທີທີ່ຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້.

ວິທີທຳອິດແມ່ນໂດຍທາງປຶ້ມຄຳພີໄບເບິນສອນແນວໃດແທ້ໆ? ປຶ້ມນີ້ພິມອອກເພື່ອຊ່ວຍຄົນທີ່ມີເວລາຫນ້ອຍໃຫ້ຄົ້ນຫາຄຳຕອບທີ່ຊັດເຈນຈາກຄຳພີໄບເບິນສຳລັບຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນ. ວິທີທີສອງແມ່ນການສອນຄຳພີໄບເບິນຢູ່ເຮືອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໃດໆ. ຜູ້ທີ່ມີຄຸນວຸທິສອນຄຳພີໄບເບິນຈະມາສອນເຈົ້າຢູ່ເຮືອນຫລືບ່ອນທີ່ເຈົ້າສະດວກ ໃນແຕ່ລະອາທິດເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນເພື່ອພິຈາລະນາຄຳພີໄບເບິນນຳເຈົ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. ທົ່ວໂລກມີຫລາຍລ້ານຄົນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການສອນແບບນີ້. ຫລາຍຄົນຕ່າງກໍລົງຄວາມເຫັນຢ່າງຕື່ນເຕັ້ນວ່າ “ຂ້ອຍພົບຄວາມຈິງແລ້ວ!”

ບໍ່ມີສິ່ງໃດມີຄ່າຫລາຍກວ່າການໄດ້ພົບຄວາມຈິງ. ຄວາມຈິງໃນຄຳພີໄບເບິນປົດປ່ອຍເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກການເຊື່ອຖືໂຊກລາງ ຄວາມສັບສົນ ຄວາມຫວາດກົວ ແລະຍັງໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຫວັງ ມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍ ແລະມີຄວາມຍິນດີ. ພະເຍຊູກ່າວວ່າ “ພວກທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງແລະຄວາມຈິງຈະໄຖ່ທ່ານໃຫ້ພົ້ນຈາກເປັນທາດ.”—ໂຢຮັນ 8:32.

1. ຜູ້ຊາຍຄົນຫນຶ່ງກຳລັງຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນສອນ; 2. ຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງກຳລັງຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນສອນ