ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

 ໝວດ 24

ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍເຖິງປະຊາຄົມຕ່າງໆ

ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍເຖິງປະຊາຄົມຕ່າງໆ

ຈົດໝາຍຕ່າງໆຂອງໂປໂລເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຄລິດສະຕຽນໃນສະຕະວັດທຳອິດ

ປະຊາຄົມຄລິດສະຕຽນທີ່ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງພະເຈົ້າສຳເລັດ. ແຕ່ຄລິດສະຕຽນໃນສະຕະວັດທຳອິດຕົກເຂົ້າສູ່ການໂຈມຕີຢ່າງໄວ. ເຂົາເຈົ້າຈະຮັກສາຄວາມຊື່ສັດໝັ້ນຄົງຕໍ່ພະເຈົ້າເມື່ອປະເຊີນກັບການຂົ່ມເຫງຈາກພາຍນອກແລະອີກທັງອັນຕະລາຍອື່ນໆທີ່ເລິກແລບແນບນຽນກວ່າຈາກພາຍໃນປະຊາຄົມເອງໄດ້ບໍ? ພະຄຳພີຄລິດສະຕຽນພາກພາສາເກັຣກມີຈົດໝາຍ 21 ສະບັບທີ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະການຫນູນໃຈທີ່ຈຳເປັນ.

ຈົດໝາຍສິບສີ່ສະບັບນັບຈາກພະທຳໂລມຈົນຮອດພະທຳເຫບເລີຂຽນໂດຍອັກຄະສາວົກໂປໂລ. ຈົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ຕັ້ງຊື່ຕາມຜູ້ຮັບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບຸກຄົນຫຼືສະມາຊິກຂອງປະຊາຄົມໜຶ່ງສະເພາະ. ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາບາງເລື່ອງທີ່ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລກວມລວມເອົາ.

ການຕັກເຕືອນໃນເລື່ອງສິນລະທຳແລະການປະພຶດ. ຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດປະເວນີ ຫຼິ້ນຊູ້ ແລະບາບຮ້າຍແຮງອື່ນໆ “ຈະບໍ່ຮັບແຜ່ນດິນຂອງພະເຈົ້າເປັນມູນ.” (ຄາລາຊີ 5:19-21; 1 ໂກລິນໂທ 6:9-11) ຜູ້ນະມັດສະການຂອງພະເຈົ້າຕ້ອງເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງເຊື້ອຊາດ. (ໂລມ 2:11; ເອເຟດ 4:1-6) ເຂົາເຈົ້າຄວນມີນໍ້າໃຈເສຍສະລະເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນຮ່ວມຄວາມເຊື່ອໃນຍາມຈຳເປັນ. (2 ໂກລິນໂທ 9:7) ໂປໂລບອກວ່າ “ຈົ່ງອ້ອນວອນບໍ່ເຊົາບໍ່ຂາດ.” ທີ່ຈິງ ມີການສະໜັບສະຫນູນຜູ້ນະມັດສະການພະເຢໂຫວາໃຫ້ລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກໃນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ພະອົງໃນຄຳອະທິດຖານ. (1 ເທຊະໂລນີກ 5:17; 2 ເທຊະໂລນີກ 3:1; ຟີລິບ 4:6, 7) ເພື່ອພະເຈົ້າຈະຟັງຄຳອະທິດຖານ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງອະທິດຖານດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ.—ເຫບເລີ 11:6.

ສິ່ງໃດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວກ້າວໜ້າ? ຜູ້ເປັນຜົວຄວນຮັກເມຍຂອງຕົນເໝືອນຮັກຕົວເອງ. ຜູ້ເປັນເມຍຄວນມີຄວາມນັບຖືຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຜົວຂອງຕົນ. ຜູ້ເປັນລູກຄວນຟັງພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ເພາະການກະທຳແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ພະເຈົ້າພໍໃຈ. ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຕ້ອງໃຫ້ການຊີ້ນຳແລະການແອບສອນລູກຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັກ ໂດຍໃຊ້ຫຼັກການຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ.—ເອເຟດ 5:22–6:4; ໂກໂລດ 3:18-21.

ຄລິດສະຕຽນໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງພະເຈົ້າ. ຫຼາຍແງ່ມຸມໃນບັນຍັດຂອງໂມເຊເຮັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງແລະຊີ້ນຳຊາວອິດສະລາແອນຈົນເຖິງການປາກົດຂອງພະຄລິດ. (ຄາລາຊີ 3:24) ແນວໃດກໍຕາມ ຄລິດສະຕຽນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບັນຍັດນັ້ນເພື່ອນະມັດສະການພະເຈົ້າ. ໃນການຂຽນເຖິງຊາວເຫບເລີເຊິ່ງເປັນຄລິດສະຕຽນທີ່ມີພູມຫຼັງເປັນຄົນຢິວ ໂປໂລສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຂອງບັນຍັດແລະວິທີທີ່ຈຸດປະສົງຂອງພະເຈົ້າຈະສຳເລັດເປັນຈິງໃນພະຄລິດ. ໂປໂລອະທິບາຍວ່າບັນຍັດນັ້ນຫຼາຍພາກສ່ວນມີຄຸນຄ່າໃນລັກສະນະຄຳພະຍາກອນ. ຕົວ ຢ່າງເຊັ່ນ ການຖວາຍສັດເປັນເຄື່ອງບູຊາເປັນພາບສະແດງເຖິງຄວາມຕາຍຂອງພະເຍຊູທີ່ຖວາຍເປັນເຄື່ອງບູຊາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ອະໄພບາບສຳເລັດເປັນຈິງ. (ເຫບເລີ 10:1-4) ໂດຍໃຊ້ການຕາຍຂອງພະເຍຊູ ພະເຈົ້າຍົກເລີກຄຳສັນຍາແຫ່ງບັນຍັດເພາະມັນບໍ່ຈຳເປັນອີກແລ້ວ.—ໂກໂລດ 2:13-17; ເຫບເລີ 8:13.

ຄຳແນະນຳທີ່ເໝາະສົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຊາຄົມ. ຜູ້ຊາຍທີ່ເຕັມໃຈຮັບເອົາໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມຕ້ອງມີມາດຕະຖານສູງໃນດ້ານສິນລະທຳແລະມີຄຸນວຸທິຕາມບອກໄວ້ໃນຄຳພີໄບເບິນ. (1 ຕີໂມເຕ 3:1-10, 12, 13; ຕິໂຕ 1:5-9) ຜູ້ທີ່ນະມັດສະການພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າຄວນເຕົ້າໂຮມກັບເພື່ອນຮ່ວມຄວາມເຊື່ອເປັນປະຈຳເພື່ອເສີມສ້າງເຊິ່ງກັນແລະກັນ. (ເຫບເລີ 10:24, 25) ການປະຊຸມຕ່າງໆສຳລັບການນະມັດສະການຄວນເສີມສ້າງແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້.—1 ໂກລິນໂທ 14:26, 31.

ຕອນທີ່ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍສະບັບທີສອງເຖິງຕີໂມເຕ ທ່ານອັກຄະສາວົກໄດ້ກັບເມືອເມືອງໂລມ; ລາວຖືກກັກຂັງເພື່ອລໍຖ້າການຕັດສິນ. ມີຄົນກ້າຫານສອງສາມຄົນເທົ່ານັ້ນສ່ຽງຊີວິດໄປຢາມໂປໂລ. ໂປໂລຮູ້ວ່າເວລາຂອງລາວຍັງເຫຼືອໜ້ອຍ. ລາວເວົ້າວ່າ “ເຮົາໄດ້ເລວເສິກໃນການທຳເສິກຢ່າງດີ ເຮົາໄດ້ແລ່ນເສັງເຖິງທີ່ສຸດທາງແລ້ວ ເຮົາໄດ້ຖືຮັກສາຄວາມເຊື່ອໄວ້.” (2 ຕີໂມເຕ 4:7) ເປັນໄປໄດ້ວ່າບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນໂປໂລຖືກປະຫານຊີວິດຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ. ແຕ່ຈົດໝາຍຂອງທ່ານອັກຄະສາວົກໃຫ້ການຊີ້ນຳຜູ້ນະມັດສະການແທ້ຂອງພະເຈົ້າຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້.

—ຂໍ້ມູນມາຈາກໂລມ; 1 ແລະ 2 ໂກລິນໂທ; ຄາລາຊີ; ເອເຟດ; ຟີລິບ; ໂກໂລດ; 1 ແລະ 2 ເທຊະໂລນີກ; 1 ແລະ 2 ຕີໂມເຕ; ຕິໂຕ; ຟີເລໂມນ; ເຫບເລີ.