ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

 ໝວດ 3

ມະນຸດລອດຊີວິດຈາກນໍ້າຖ້ວມໂລກ

ມະນຸດລອດຊີວິດຈາກນໍ້າຖ້ວມໂລກ

ພະເຈົ້າທຳລາຍຄົນຊົ່ວ ແຕ່ຄຸ້ມຄອງໂນເອແລະຄອບຄົວ

ຂະນະທີ່ຈຳນວນມະນຸດເພີ່ມຂຶ້ນ ການກະທຳຜິດແລະຄວາມຊົ່ວກໍແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໄປທົ່ວໂລກ. ເຫນົກເຊິ່ງເປັນຜູ້ພະຍາກອນຜູ້ດຽວຕອນນັ້ນໄດ້ເຕືອນວ່າພະເຈົ້າຈະທຳລາຍຄົນຊົ່ວ. ຄວາມຊົ່ວກໍຍັງແພ່ທະວີຂຶ້ນຮ້າຍກວ່າເກົ່າ. ທູດສະຫວັນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຂືນອຳນາດຂອງພະເຢໂຫວາໂດຍປະຖິ້ມໜ້າທີ່ມອບໝາຍໃນສະຫວັນ ແລ້ວແປງກາຍເປັນມະນຸດມາຢູ່ໂລກແລະດ້ວຍຄວາມໂລບໄດ້ເອົາຜູ້ຍິງມາເປັນເມຍ. ຄວາມສຳພັນທີ່ຜິດທຳມະຊາດນີ້ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດລູກຊອດມີເຫື່ອແຮງຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ອັນທະພານຍັກເຫຼົ່ານີ້ຖືກເອີ້ນວ່າເນຟິລິມ ຜູ້ເຊິ່ງໃຫ້ໂລກເຕັມແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງແລະການຂ້າຟັນ. ພະເຈົ້າເຈັບປວດໃຈຫຼາຍທີ່ເຫັນສິ່ງທີ່ພະອົງສ້າງໄວ້ໃນແຜ່ນດິນໂລກເສຍຫາຍ.

ຫຼັງຈາກເຫນົກຕາຍ ທົ່ວໂລກມີແຕ່ຊາຍຄົນດຽວທີ່ຕ່າງຈາກຄົນຊົ່ວທັງໝົດ. ລາວຊື່ໂນເອ. ໂນເອແລະຄອບຄົວພະຍາຍາມເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນສາຍຕາຂອງພະເຈົ້າ. ເມື່ອພະເຈົ້າຕັດສິນໃຈຈະທຳລາຍຄົນຊົ່ວໃນໂລກ ພະອົງຕ້ອງການປົກປ້ອງໂນເອແລະສັດຕ່າງໆໄວ້. ດັ່ງນັ້ນພະອົງຈຶ່ງສັ່ງໂນເອໃຫ້ສ້າງນາວາທີ່ເປັນຄືຫີບໃຫຍ່. ຢູ່ໃນນາວານັ້ນ ໂນເອກັບຄອບຄົວພ້ອມທັງສັດຕ່າງໆຈຶ່ງໄດ້ລອດຈາກນໍ້າຖ້ວມໂລກ. ລະຫວ່າງຫຼາຍສິບປີທີ່ໂນເອສ້າງນາວາຢູ່ນັ້ນ ລາວກໍຍັງເປັນ “ຄົນປ່າວປະກາດຄວາມຊອບທຳ” ອີກ. (2 ເປໂຕ 2: 5) ລາວເຕືອນປະຊາຊົນເລື່ອງນໍ້າຈະຖ້ວມໂລກ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃສ່ໃຈຕໍ່ຄຳເຕືອນຂອງລາວ. ເມື່ອເຖິງເວລາ ໂນເອແລະຄອບຄົວພ້ອມກັບສັດໄດ້ເຂົ້າໄປໃນນາວາ. ຈາກນັ້ນ ພະເຈົ້າຈຶ່ງປິດປະຕູນາວາ ແລ້ວຝົນກໍຕົກລົງມາ.

ຝົນເທລົງມາເປັນເວລາ 40 ມື້ 40 ຄືນຈົນນໍ້າຖ້ວມແຜ່ນດິນທັງໝົດ. ຄົນຊົ່ວໄດ້ຈົມນໍ້າຕາຍໝົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼາຍເດືອນນໍ້າຈຶ່ງເລີ່ມຫລຸດລົງ ນາວາໄດ້ຄ້າງຢູ່ເທິງພູເຂົາໜ່ວຍໜຶ່ງ. ຈົນຮອດຕອນທີ່ຄົນແລະສັດຈະອອກມາຈາກນາວາໄດ້ ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນເຮືອນັ້ນຕັ້ງໜຶ່ງປີເຕັມ. ເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ໂນເອໄດ້ຖວາຍເຄື່ອງບູຊາໃຫ້ພະເຢໂຫວາ. ພະເຈົ້າຈຶ່ງຮັບຮອງກັບໂນເອແລະຄອບຄົວວ່າ ພະອົງຈະບໍ່ໃຫ້ນໍ້າມາທຳລາຍລ້າງຊີວິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກອີກ. ພະອົງໃຫ້ສາຍຮຸ້ງປາກົດຂຶ້ນເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນເຊິ່ງເຕືອນໃຈໃຫ້ນຶກເຖິງຄຳສັນຍາທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸ່ນໃຈ.

ຫຼັງຈາກນໍ້າຖ້ວມໂລກ ພະເຈົ້າໃຫ້ຄຳສັ່ງໃໝ່ແກ່ມະນຸດອີກ. ພະອົງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກິນຊີ້ນສັດ. ແຕ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນເລືອດ. ແລ້ວພະອົງຍັງສັ່ງລູກຫຼານຂອງໂນເອໃຫ້ແຍກຢາຍກັນຢູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ. ແຕ່ວ່າລູກຫຼານສ່ວນໜຶ່ງບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ. ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ໂຮມກັນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າເນມໂຣດແລະເລີ່ມສ້າງຫໍໃຫຍ່ໃນເມືອງບາເບນ ຕໍ່ມາເອີ້ນວ່າບາບີໂລນ. ເຂົາເຈົ້າຕັ້ງໃຈບໍ່ເຊື່ອຟັງຄຳທີ່ພະເຈົ້າບອກໃຫ້ມະນຸດແຜ່ກະຈາຍອອກໄປທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ. ແຕ່ພະເຈົ້າຂັດຂວາງການກະບົດນັ້ນໂດຍປ່ຽນພາສາດຽວຂອງເຂົາເຈົ້າແຕກອອກເປັນຫຼາຍພາສາ. ຍ້ອນຕ່າງຄົນຕ່າງເວົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງປະໂຄງການກໍ່ສ້າງຫໍບາເບນແລ້ວກະຈັດກະຈາຍກັນໄປ.

—ຂໍ້ມູນມາຈາກຕົ້ນເດີມບົດ 6 ເຖິງບົດ 11; ຢູເດ 14, 15.