ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ໃຜແທ້ໆທີ່ເປັນຜູ້ປົກຄອງໂລກນີ້?

ໃຜແທ້ໆທີ່ເປັນຜູ້ປົກຄອງໂລກນີ້?

ທ່ານອາດຈະຕອບວ່າ . . .

  • ແມ່ນພະເຈົ້າ

  • ແມ່ນມະນຸດ

  • ບໍ່ຮູ້

 ຄໍາພີໄບເບິນກ່າວວ່າ

“ມະນຸດສະໂລກທັງສິ້ນນອນຢູ່ໃນຜູ້ຮ້າຍນັ້ນ.”—1 ໂຢຮັນ 5:19

“ພະບຸດແຫ່ງພະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດປາກົດມາ . . . ເພື່ອຈະໄດ້ກະທໍາໃຫ້ການຂອງພະຍາມານຈິບຫາຍເສຍ.”—1 ໂຢຮັນ 3:8

ເຮົາຈະໄດ້ຫຍັງ?

ໄດ້ຄໍາອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງໂລກນີ້ຈຶ່ງມີບັນຫາຕ່າງໆ.—ຄໍາປາກົດ 12:12

ຈະເຊື່ອໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງໂລກນີ້ຈະມີການປ່ຽນແປງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.—1 ໂຢຮັນ 2:17

 ເຮົາຈະເຊື່ອໄດ້ແທ້ໆບໍໃນສິ່ງທີ່ຄໍາພີໄບເບິນກ່າວໄວ້?

ເຊື່ອໄດ້ແທ້ ຢ່າງໜ້ອຍມີເຫດຜົນສາມຢ່າງ:

  • ການປົກຄອງຂອງຊາຕານຈະຖືກທໍາລາຍ. ພະເຢໂຫວາໄດ້ກໍານົດໄວ້ແລ້ວວ່າອໍານາດຂອງຊາຕານທີ່ຄວບຄຸມມະນຸດຊາດຕ້ອງຈົບສິ້ນລົງ. ພະອົງສັນຍາວ່າຈະ “ທໍາລາຍ . . . ພະຍາມານ” ແລະຈະແກ້ໄຂຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດທີ່ຊາຕານໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ.—ເຫບເລີ 2:14

  • ພະເຈົ້າໄດ້ເລືອກພະເຍຊູຄລິດໃຫ້ປົກຄອງໂລກນີ້. ການປົກຄອງຂອງພະເຍຊູແຕກຕ່າງຢ່າງສິ້ນເຊີງກັບການປົກຄອງຂອງຊາຕານເຊິ່ງມີແຕ່ຄວາມໂຫດຮ້າຍແລະເຫັນແກ່ຕົວ. ພະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າການປົກຄອງຂອງພະເຍຊູຈະ “ອີ່ດູຄົນທຸກຍາກກັບຄົນຈົນ . . . ພະອົງຈະໄຖ່ຈິດໃຈຂອງເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກການບັງບຽດແລະຈາກການຮ້າຍ.”—ຄໍາເພງ 72:13, 14

  • ພະເຈົ້າບໍ່ເວົ້າຕົວະ. ຄໍາພີໄບເບິນກ່າວຢ່າງຊັດເຈນວ່າ “ພະເຈົ້າຈະເວົ້າຕົວະບໍ່ໄດ້.” (ເຫບເລີ 6:18) ເມື່ອພະເຢໂຫວາສັນຍາວ່າຈະເຮັດສິ່ງໃດ ສິ່ງນັ້ນກໍຈະຕ້ອງສໍາເລັດ. (ເອຊາອີ 55:10, 11) “ເຈົ້ານາຍແຫ່ງໂລກນີ້ຈະເປັນທີ່ຖິ້ມພາຍນອກ.”—ໂຢຮັນ 12:31

 ສິ່ງທີ່ຄວນຄິດເຖິງ

ຫຼັງຈາກຜູ້ປົກຄອງໂລກນີ້ຖືກທໍາລາຍ ສະພາບການໃນໂລກຈະເປັນແນວໃດ?

ຄໍາພີໄບເບິນມີຄໍາຕອບໃນພະທໍາຄໍາເພງ 37:10, 11 ແລະ ຄໍາປາກົດ 21:3, 4.