ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບອະນາຄົດ?

ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບອະນາຄົດ?

ທ່ານອາດຈະຕອບວ່າ . . .

  • ເປັນຄືເກົ່າ

  • ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ

  • ບໍ່ຮູ້

 ຄໍາພີໄບເບິນກ່າວວ່າ

“ພະເຈົ້າ . . . ຈະເຊັດນໍ້າຕາທັງຫຼາຍຈາກຕາຂອງເຂົາ ແລະຄວາມຕາຍຈະບໍ່ມີຕໍ່ໄປ ແລະຄວາມທຸກໂສກ ແລະຮ້ອງໄຫ້ ແລະເຈັບປວດຈະບໍ່ມີຕໍ່ໄປ. ເຫດວ່າສິ່ງທັງຫຼາຍທີ່ເປັນເມື່ອກ່ອນນັ້ນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ.”—ຄໍາປາກົດ 21:3, 4

ເຮົາຈະໄດ້ຫຍັງ?

ໄດ້ວຽກທີ່ມີຄວາມໝາຍແລະຖືກໃຈ.—ເອຊາອີ 65:21-23

ຈະບໍ່ມີຄວາມເຈັບປ່ວຍແລະບໍ່ທຸກລໍາບາກເລີຍ.—ເອຊາອີ 25:8; 33:24

ຈະມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປກັບຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນຢ່າງມີຄວາມສຸກ.—ຄໍາເພງ 37:11, 29

 ເຮົາຈະເຊື່ອໄດ້ແທ້ໆບໍໃນສິ່ງທີ່ຄໍາພີໄບເບິນກ່າວໄວ້?

ເຊື່ອໄດ້ແທ້ ຢ່າງໜ້ອຍມີເຫດຜົນສອງຢ່າງ:

  • ພະເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ຄໍາສັນຍາຂອງພະອົງເກີດຂຶ້ນ. ຄໍາພີໄບເບິນກ່າວວ່າ ພະເຢໂຫວາເປັນ “ຜູ້ມີລິດເດດອັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.” (ຄໍາປາກົດ 15:3) ດັ່ງນັ້ນ ພະອົງສາມາດປ່ຽນແປງໂລກນີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຕາມທີ່ພະອົງໄດ້ສັນຍາໄວ້. ຄໍາພີໄບເບິນຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ຝ່າຍພະເຈົ້າອາດກະທໍາສັບພະທຸກສິ່ງໄດ້.”—ມັດທາຍ 19:26

  • ພະເຈົ້າປາຖະໜາຈະເຮັດໃຫ້ຄໍາສັນຍາຂອງພະອົງເກີດຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ພະເຢໂຫວາມີ “ຄວາມປາຖະໜາ” ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍຟື້ນຄືນມາມີຊີວິດອີກ.—ໂຢບ 14:14, 15

ຄໍາພີໄບເບິນຍັງກ່າວວ່າພະເຍຊູລູກຂອງພະເຈົ້າເຄີຍປິ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ. ເປັນຫຍັງພະອົງຈຶ່ງເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ? ເພາະວ່າພະອົງມີນໍ້າໃຈຢາກເຮັດ. (ມາລະໂກ 1:40, 41) ພະເຍຊູສະທ້ອນຄຸນລັກສະນະຂອງພໍ່ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍຕ້ອງການຊ່ວຍຄົນທີ່ມີຄວາມທຸກເດືອດຮ້ອນ.—ໂຢຮັນ 14:9

ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າທັງພະເຢໂຫວາແລະພະເຍຊູຢາກຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ມີອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມສຸກ!—ຄໍາເພງ 72:12-14; 145:16; 2 ເປໂຕ 3:9

 ສິ່ງທີ່ຄວນຄິດເຖິງ

ພະເຈົ້າຈະປ່ຽນແປງໂລກນີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໄດ້ແນວໃດ?

ຄໍາພີໄບເບິນມີຄໍາຕອບໃນພະທໍາມັດທາຍ 6:9, 10 ແລະ ດານຽນ 2:44