ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ສິ່ງໃດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ?

ສິ່ງໃດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ?

ທ່ານອາດຈະຕອບວ່າ . . .

  • ແມ່ນຄວາມຮັກ

  • ແມ່ນເງິນ

  • ບໍ່ຮູ້

 ຄໍາພີໄບເບິນກ່າວວ່າ

“ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຟັງພະຄໍາຂອງພະເຈົ້າແລະຂັບຕາມພະຄໍານັ້ນກໍເປັນສຸກ.”—ລືກາ 11:28

ເຮົາຈະໄດ້ຫຍັງ?

ໄດ້ຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງ.—ເອເຟດ 5:28, 29

ໄດ້ຄວາມນັບຖືທີ່ຈິງໃຈຕໍ່ກັນ.—ເອເຟດ 5:33

ໄດ້ສາຍສໍາພັນທີ່ໝັ້ນຄົງຖາວອນ.—ມາລະໂກ 10:6-9

 ເຮົາຈະເຊື່ອໄດ້ແທ້ໆບໍໃນສິ່ງທີ່ຄໍາພີໄບເບິນກ່າວໄວ້?

ເຊື່ອໄດ້ແທ້ ຢ່າງໜ້ອຍມີເຫດຜົນສອງຢ່າງ:

  • ພະເຈົ້າເປັນຜູ້ທີ່ສ້າງຕັ້ງຄອບຄົວ. ຄໍາພີໄບເບິນກ່າວວ່າ “ຄອບຄົວທັງປວງ . . . ມາແຕ່ພະອົງ [ພະເຢໂຫວາ].” (ເອເຟດ 3:14, 15) ໝາຍຄວາມວ່າ ພະເຢໂຫວາເປັນຜູ້ທີ່ລິເລີ່ມໃຫ້ມີຄອບຄົວ. ເປັນຫຍັງເລື່ອງນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?

    ຂໍໃຫ້ຄິດເບິ່ງວ່າຖ້າເຮົາກິນອາຫານເຍື່ອງໜຶ່ງທີ່ແຊບຫຼາຍ ແລ້ວຢາກຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໃສ່ຫຍັງແດ່ ເຮົາຈະຖາມໃຜ? ເຮົາຄວນຈະຖາມຄົນທີ່ເຮັດອາຫານນັ້ນ.

    ຄ້າຍຄືກັນ ເພື່ອຈະຮູ້ວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ ເຮົາກໍຕ້ອງຖາມພະເຢໂຫວາຜູ້ທີ່ລິເລີ່ມໃຫ້ມີຄອບຄົວ.—ຕົ້ນເດີມ 2:18-24

  • ພະເຈົ້າເປັນຫ່ວງພວກເຮົາ. ທຸກໆຄອບຄົວຄວນຈະຮັບເອົາຄໍາແນະນໍາຂອງພະເຢໂຫວາທີ່ມີຢູ່ໃນຄໍາພີໄບເບິນ. ເພາະເຫດໃດ? ເພາະວ່າ “ພະອົງເປັນຫ່ວງພວກເຮົາ.” (1 ເປໂຕ 5:6, 7, ທ.ປ.) ພະເຢໂຫວາຄິດເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາກ່ອນ ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງພະອົງໃຊ້ໄດ້ສະເໝີ!—ສຸພາສິດ 3:5, 6; ເອຊາອີ 48:17, 18

 ສິ່ງທີ່ຄວນຄິດເຖິງ

ທ່ານຈະເປັນຜົວ ເມຍ ແລະພໍ່ແມ່ທີ່ດີໄດ້ແນວໃດ?

ຄໍາພີໄບເບິນມີຄໍາຕອບໃນພະທໍາເອເຟດ 5:1, 2 ແລະ ໂກໂລດ 3:18-21