1. ການ​ສືບ​ຕໍ່​ສຶກສາ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ຈະ​ເປັນ​ປະໂຫຍດ​ແກ່​ທ່ານ​ແນວ​ໃດ?

ການ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ຄຳ​ສອນ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ໄປ​ແດ່​ແລ້ວ ນັ້ນ​ຄົງ​ຈະ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ພະ​ເຢໂຫວາ. ຄວາມ​ຮັກ​ນີ້​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພັດທະນາ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ. (1 ເປໂຕ 2:2) ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຊີວິດ​ຕະຫຼອດ​ໄປ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ການ​ທີ່​ທ່ານ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ພະເຈົ້າ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ທາງ​ການ​ສຶກສາ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ.—ອ່ານ​ໂຢຮັນ 17:3; ຢູເດ 21

ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ພະເຈົ້າ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ເຂັ້ມແຂງ​ຂຶ້ນ. ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ໃຫ້​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ຍິນດີ. (ເຫບເລີ 11:1, 6) ຄວາມ​ເຊື່ອ​ນັ້ນ​ຈະ​ກະຕຸ້ນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ກັບ​ໃຈ​ແລະ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ເປັນ​ປະໂຫຍດ​ຕໍ່​ຊີວິດ.—ອ່ານ​ກິດຈະການ 3:19

2. ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພະເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ປະໂຫຍດ​ຕໍ່​ຄົນ​ອື່ນ​ແນວ​ໃດ?

ທ່ານ​ສາມາດ​ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ສາຍ​ສຳພັນ​ທີ່​ພິເສດ​ກັບ​ພະ​ເຢໂຫວາ

ທ່ານ​ຄົງ​ຈະ​ຢາກ​ບອກ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮຽນ​ມາ​ແລ້ວ—ທຳມະດາ​ຄົນ​ເຮົາ​ຢາກ​ບອກ​ສິ່ງ​ດີໆໃຫ້​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ. ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສືບ​ຕໍ່​ສຶກສາ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ວິທີ​ໃຊ້​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເພື່ອ​ອະທິບາຍ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ຕົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ແລະ​ຂ່າວ​ດີ.—ອ່ານ​ມັດທາຍ 24:14; ໂລມ 10:13, 14

ຄົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໂດຍ​ການ​ບອກ​ຂ່າວ​ດີ​ກັບ​ໝູ່​ຄູ່ ແລະ​ຍາດ​ຕິ​ພີ່​ນ້ອງ. ຈົ່ງ​ຜ່ອນ​ສັ້ນ​ຜ່ອນ​ຍາວ. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ບອກ​ວ່າ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄຳ​ສັນຍາ​ຕ່າງໆຂອງ​ພະເຈົ້າ. ຂໍ​ໃຫ້​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ​ຄົນ​ທົ່ວໄປ​ມັກ​ຈະ​ປະທັບ​ໃຈ​ການ​ກະທຳ​ທີ່​ກະລຸນາ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼາຍ​ກວ່າ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເວົ້າ.—ອ່ານ 2 ຕີໂມເຕ 2:24, 25

3. ທ່ານ​ສາມາດ​ມີ​ສາຍ​ສຳພັນ​ແບບ​ໃດ​ກັບ​ພະເຈົ້າ?

ການ​ສຶກສາ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ພັດທະນາ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ພະເຈົ້າ. ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ສາຍ​ສຳພັນ​ທີ່​ພິເສດ​ກັບ​ພະ​ເຢໂຫວາ. ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ມາ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ພະອົງ.—ອ່ານ 2 ໂກລິນໂທ 6:18

 4. ທ່ານ​ຈະ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຕໍ່ໆໄປ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ທ່ານ​ຈະ​ກ້າວ​ໜ້າ​ທາງ​ດ້ານ​ຝ່າຍ​ວິນຍານ​ໂດຍ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ສຶກສາ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ຕໍ່ໆໄປ. (ເຫບເລີ 5:13, 14) ດັ່ງ​ນັ້ນ ຈົ່ງ​ຂໍ​ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ມາ​ສອນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໂດຍ​ໃຊ້​ປຶ້ມຄຳພີ​ໄບເບິນ​ສອນ​ແນວ​ໃດ​ແທ້ໆ? ທ່ານ​ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ໃດ ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຜົນ​ດີ​ໃນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.—ອ່ານ​ຄຳເພງ 1:1-3; 73:27, 28

ຂ່າວ​ດີ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ພະເຈົ້າ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ. ທ່ານ​ສາມາດ​ໃກ້​ຊິດ​ພະເຈົ້າ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ການ​ຄົບຫາ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ຝ່າຍ​ພະອົງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ. (ເຫບເລີ 10:24, 25) ໂດຍ​ສືບ​ຕໍ່​ພະຍາຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພະອົງ​ພໍ​ໃຈ ທ່ານ​ກຳລັງ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຊີວິດ​ອັນ​ແທ້—ຊີວິດ​ຕະຫຼອດ​ໄປ. ການ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ພະເຈົ້າ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ທ່ານ​ເຮັດ​ໄດ້.—ອ່ານ 1 ຕີໂມເຕ 1:11; 6:19