Skip to content

Bwarsau Thawandai Wii?

Gugule Yambawa a thiu bi Yambawa a zur thuma kukumatha kume a mwamdir ni nyibe. Bi fram ni fang na nigi nyahama ni deki di?

Get the Answer

See recently added videos, music, articles, and news.

Duni Nii Swaa Ang Ba Zwu

Ganama Yishitaba Jehovah

Sim yaa ang ka zireng ganama di dekir ka zireng ganamau

In Kana so a Yi Nazarin Littafi Mai Tsarki da Kai

Za a iya koya maka darussan da ke cikin Littafi Mai Tsarki kyauta a lokaci da wurin da kake so.

Thim Yishitaba Jehovah Ka Hang Nii?

Ka yiwe yaa dab-dab bire, amma ka mureng Yambawa a yakaliya di dul chwunele. Kime kasama ki nigi darmau Yambau Jehovah, ing ya nagin ni ja dai di kime a nigi mir Lenggellir Karkalla. Ka zeng thaami juwa zindibi ki mur ni ang Yesu Kristi a thiu kime ka nuwang thamka dekir ba athiran jir bi Nyib Murebe Yesu. Kanbiwu nyiro a thimye a zeng thaami juwa zindibi in marni nyib Gugule Yambawa di kime Kwanditha Yambawa. Zindibi ka zeng wa’azuwa Yambau Jehovah di kime Kwandithi Yithe, ba arang thim bi Yishitaba Jehovah.

Di nyi swiswibiwu jirwe. Chi Lenggellir Karkarlla a intanet. Sim thim in hama di kime ni ang ka nigi nya hama ra.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.