Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Nzembo 119:1-176

א [ʼAlef] 119  Esengo na bato oyo bazangi mbeba na nzela na bango,+ Bato oyo batambolaka na mobeko ya Yehova.+   Esengo na baoyo bazali kotosa makundoli na ye;+ Bazali kolukaluka ye na motema na bango mobimba.+   Ya solo, bazali kosala likambo moko te ya kozanga boyengebene.+ Batamboli na banzela na ye.+   Yo moko opesá mitindo na yo+ Mpo etosama mpenza.+   Ee tiká banzela na ngai epikama makasi+ Mpo natosa malako na yo!+   Boye nakoyoka nsɔni te,+ Ntango nakotala mitindo na yo nyonso.+   Nakokumisa yo na bosembo ya motema,+ Ntango nazali koyekola bikateli na yo ya lisambisi ya boyengebene.+   Nazali se kobatela malako na yo.+ Ee kosundola ngai te.+ ב [Bet]   Ndenge nini elenge mobali+ akopɛtola nzela na ye? Soki amibateli mpe asaleli liloba na yo.+  10  Naluki yo na motema na ngai mobimba.+ Kobungisa ngai nzela ya mitindo na yo te.+  11  Nabombi liloba na yo malamu mpenza na motema na ngai,+ Mpo nasalela yo lisumu te.+  12  Ee Yehova, opambwami. Teyá ngai malako na yo.+  13  Na mbɛbu na ngai, nasakoli+ Bikateli nyonso ya lisambisi ya monɔkɔ na yo.+  14  Nasepeli mingi na nzela ya makundoli na yo,+ Koleka biloko mosusu nyonso ya motuya.+  15  Nakomibanzabanza mpo na bitinda na yo,+ Mpe nakotala banzela na yo.+  16  Nakolinga bitinda na yo mingi.+ Nakobosana liloba na yo te.+ ג [Gimel]  17  Salelá mosaleli na yo makambo na ndenge oyo ebongi, mpo nazala na bomoi+ Mpe nabatela liloba na yo.+  18  Fungolá miso na ngai, mpo natala+ Makambo ya kokamwa oyo euti na mobeko na yo.+  19  Nazali kaka moto oyo afandi mopaya na mokili.+ Kobombela ngai mitindo na yo te.+  20  Molimo na ngai etondi na mposa makasi+ Ya bikateli na yo ya lisambisi, ntango nyonso.+  21  Opameli bato ya lofundo+ oyo balakelami mabe, Oyo bazali kotika mitindo na yo.+  22  Longolelá ngai nsɔni mpe lityo,+ Mpo natosi makundoli na yo.+  23  Ata bankumu bafandi; balobani mpo na kotɛmɛla ngai.+ Kasi mosaleli na yo azali komibanzabanza mpo na malako na yo.+  24  Lisusu, nalingaka makundoli na yo mingi,+ Lokola bato oyo bapesaka ngai toli.+ ד [Dalet]  25  Molimo na ngai ekangani na putulu.+ Batelá ngai na bomoi ndenge olobaki.+  26  Nasakoli banzela na ngai moko, mpo oyanola ngai.+ Teyá ngai malako na yo.+  27  Salisá ngai nakanga ntina ya nzela ya bitinda na yo,+ Mpo namibanzabanza mpo na misala na yo ya kokamwa.+  28  Molimo na ngai ezangi mpɔngi mpo na mawa.+ Tɛlɛmisá ngai ndenge olobaki.+  29  Longolá nzela ya lokuta mosika na ngai,+ Mpe moniselá ngai boboto na mobeko na yo.+  30  Naponi nzela ya bosembo.+ Namoni ete bikateli na yo ya lisambisi ebongi.+  31  Nakangani na makundoli na yo.+ Ee Yehova, koyokisa ngai nsɔni te.+  32  Nakopota mbangu na nzela ya mitindo na yo,+ Mpo ozali kofungola motema na ngai.+ ה [Heʼ]  33  Ee Yehova, lakisá ngai nzela ya malako na yo,+ Mpo natosa yango tii na nsuka.+  34  Salisá ngai nakanga ntina, mpo natosa mobeko na yo+ Mpe mpo nabatela yango na motema mobimba.+  35  Tambwisá ngai na nzela ya mitindo na yo,+ Mpo nasepeli na yango.+  36  Balusá motema na ngai epai ya makundoli na yo,+ Kasi epai ya matomba te.+  37  Salá ete miso na ngai eleka kozanga kotala eloko oyo ezangi ntina;+ Batelá ngai na bomoi na nzela na yo moko.+  38  Kokiselá mosaleli na yo liloba na yo+ Oyo ezali kosala ete abanga yo.+  39  Lekisá nsɔni na ngai, oyo nazali kobanga,+ Mpo bikateli na yo ya lisambisi ezali malamu.+  40  Talá! Nazali na mposa makasi ya bitinda na yo.+ Batelá ngai na bomoi na boyengebene na yo.+ ו [Waw]  41  Ee Yehova, tiká motema boboto na yo eyela ngai,+ Lobiko na yo na kolanda liloba na yo,+  42  Mpo, na liloba, nayanola moto oyo azali kosambwisa ngai,+ Mpo natyeli liloba na yo motema.+  43  Mpe kolongola te liloba ya solo na monɔkɔ na ngai,+ Mpo nazeli ekateli na yo ya lisambisi.+  44  Mpe nakobatela mobeko na yo ntango nyonso,+ Mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ɛɛ libela.+  45  Mpe nakotambolatambola na esika monene,+ Mpo naluki bitinda na yo.+  46  Nakolobela mpe makundoli na yo liboso ya bakonzi,+ Mpe nakoyoka nsɔni te.+  47  Mpe nakolinga makasi mitindo na yo+ Oyo nalingá.+  48  Mpe nakotombola mabɔkɔ na ngai mpo na mitindo na yo oyo nalingá,+ Mpe nakomibanzabanza mpo na malako na yo.+ ז [Zayin]  49  Kanisá lisusu liloba olobaki na mosaleli na yo,+ Oyo ozelisi ngai mpo na yango.+  50  Yango nde libɔndisi na ngai na mpasi na ngai,+ Mpo liloba na yo ebateli ngai na bomoi.+  51  Bato ya lofundo basɛki ngai mingi mpenza.+ Natiki mobeko na yo te.+  52  Ee Yehova, nakanisi lisusu bikateli na yo ya lisambisi banda ntango oyo etyami ndelo te,+ Mpe nazali komibɔndisa ngai moko.+  53  Nkanda makasi ekangi ngai mpo na bato mabe,+ Oyo bazali kotika mobeko na yo.+  54  Malako na yo ekómi mindule na ngai+ Na ndako ya bisika oyo nafandi mopaya.+  55  Ee Yehova, na butu, nakanisi lisusu nkombo na yo,+ Mpo nabatela mobeko na yo.+  56  Yango mpe ekómi ya ngai, Mpo natosi bitinda na yo.+ ח [Het]  57  Yehova azali likabo na ngai;+ Nalaki ete nakobatela maloba na yo.+  58  Nakitisi motema na yo na motema na ngai mobimba.+ Moniselá ngai boboto na kolanda liloba na yo.+  59  Natali banzela na ngai,+ Mpo nazongisa makolo na ngai na makundoli na yo.+  60  Nasalaki nokinoki, mpe naumelaki te+ Mpo na kobatela mitindo na yo.+  61  Bansinga ya bato mabe ezingaki ngai.+ Nabosanaki mobeko na yo te.+  62  Na midi ya butu nalamukaka mpo na kopesa yo matɔndi+ Mpo na bikateli na yo ya lisambisi ya boyengebene.+  63  Nazali moninga ya baoyo nyonso babangaka yo,+ Mpe ya baoyo bazali kobatela bitinda na yo.+  64  Ee Yehova, motema boboto na yo etondisi mabele.+ Teyá ngai malako na yo.+ ט [Tet]  65  Ee Yehova, osaleli mosaleli na yo malamu mpenza,+ Na kolanda liloba na yo.+  66  Teyá ngai bolamu,+ mayele+ mpe boyebi,+ Mpo nandimeli mitindo na yo.+  67  Liboso namona mpasi, nazalaki kosala masumu, kasi na nko te,+ Nde sikoyo nabateli liloba na yo mpenza.+  68  Ozali malamu mpe ozali kosala makambo ya malamu.+ Teyá ngai malako na yo.+  69  Bato ya lofundo babebisi lokumu na ngai na makambo ya lokuta.+ Kasi ngai, nakotosa bitinda na yo na motema na ngai mobimba.+  70  Motema na bango ekómi makasi lokola libanga.*+ Kasi ngai, nalingi mobeko na yo.+  71  Ezali malamu ndenge ngai namoni mpasi,+ Mpo nayekola malako na yo.+  72  Mobeko+ ya monɔkɔ na yo ezali malamu mpo na ngai,+ Koleka bankóto ya bashekele ya wolo mpe ya palata.+ י [Yod]  73  Mabɔkɔ na yo esali ngai, mpe etɛlɛmisi ngai makasi.+ Salisá ngai nakanga ntina, mpo nayekola mitindo na yo.+  74  Baoyo bazali kobanga yo nde bato oyo bazali komona ngai mpe kosepela,+ Mpo nazeli liloba na yo.+  75  Ee Yehova, nayebi malamu ete bikateli na yo ya lisambisi ezali boyengebene+ Mpe na bosembo na yo, opesi ngai disiplini.+  76  Nabondeli yo, tiká motema boboto na yo ezala mpo na kobɔndisa ngai,+ Ndenge olobaki na mosaleli na yo.+  77  Misala na yo ya motema mawa eyela ngai, mpo natikala na bomoi;+ Mpo nalingi mobeko na yo mingi.+  78  Bato ya lofundo báyoka nsɔni, mpo babungisi ngai nzela kaka mpamba.+ Kasi ngai, nazali komibanzabanza mpo na bitinda na yo.+  79  Baoyo bazali kobanga yo bázongela ngai,+ Ná baoyo bayebi makundoli na yo.+  80  Motema na ngai ezali na mbeba te wana nazali kobatela malako na yo,+ Mpo nayoka nsɔni te.+ כ [Kaf]  81  Molimo na ngai elɛmbi na mposa ya lobiko na yo;+ Nazeli liloba na yo.+  82  Miso na ngai elɛmbi na mposa ya liloba na yo,+ Wana nazali koloba: “Okobɔndisa ngai ntango nini?”+  83  Mpo nakómi lokola molangi ya mposo ya nyama+ na kati ya molinga. Nabosani malako na yo te.+  84  Mikolo ya mosaleli na yo ezali boni?+ Ntango nini okopesa etumbu na baoyo bazali konyokola ngai?+  85  Bato ya lofundo batimoli mabulu mpo na kokanga ngai,+ Baoyo bazali na bomoi oyo ezali kolanda mobeko na yo te.+  86  Mitindo na yo nyonso ezali sembo mpenza.+ Banyokoli ngai kaka mpamba. Ee salisá ngai.+  87  Etikalaki kaka moke báboma ngai, nazala lisusu te na mabele;+ Kasi ngai, natikaki bitinda na yo te.+  88  Batelá ngai na bomoi na kolanda motema boboto na yo,+ Mpo nabatela bokundoli ya monɔkɔ na yo.+ ל [Lamed]  89  Ee Yehova, mpo na seko,+ Liloba na yo ezali na likoló.+  90  Bosembo na yo ezali libota na libota.+ Otɛlɛmisi mabele makasi, mpo etikala kaka bongo.+  91  Na boyokani na bikateli na yo ya lisambisi yango ezali tii na mokolo ya lelo,+ Mpo nyonso ezali basaleli na yo.+  92  Soki nalingaka mobeko na yo mingi te,+ Mbɛlɛ nakufaki na mpasi na ngai.+  93  Nakobosana bitinda na yo te tii na ntango oyo etyami ndelo te,+ Mpo na nzela na yango nde obateli ngai na bomoi.+  94  Nazali moto na yo. Ee bikisá ngai,+ Mpo naluki bitinda na yo.+  95  Bato mabe bazeli ngai, mpo báboma ngai.+ Nazali se kotya likebi na makundoli na yo.+  96  Namoni nsuka ya eloko nyonso oyo ekoká.+ Mitindo na yo ezali monene mingi. מ [Mem]  97  Nalingaka mobeko na yo mingi mpenza!+ Ezali lobanzo na ngai mokolo mobimba.+  98  Mitindo na yo ekómisaka ngai na bwanya koleka banguna na ngai,+ Mpamba te ezali ya ngai mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+  99  Nakómi na mayele ya kososola mingi koleka bateyi na ngai nyonso,+ Mpo makundoli na yo ezali lobanzo na ngai.+ 100  Nazali kosala na mayele mingi koleka mikóló,+ Mpo natosi bitinda na yo.+ 101  Napekisi makolo na ngai nzela nyonso ya mabe,+ Mpo nabatela liloba na yo.+ 102  Natiki bikateli na yo ya lisambisi te,+ Mpo yo nde oteyi ngai.+ 103  Maloba na yo ezali sukali mpenza na edáda na ngai, Koleka mafuta ya nzoi na monɔkɔ na ngai!+ 104  Mpo na bitinda na yo nde nazali kosala na mayele.+ Yango wana nayiná nzela nyonso ya lokuta.+ נ [Nun] 105  Liloba na yo ezali mwinda na lokolo na ngai,+ Mpe pole na nzela na ngai.+ 106  Nalapi ndai, mpe nakokokisa yango,+ Mpo na kobatela bikateli na yo ya lisambisi ya boyengebene.+ 107  Namoni mpasi mingi mpenza.+ Ee Yehova, batelá ngai na bomoi na kolanda liloba na yo.+ 108  Nabondeli yo, Ee Yehova, sepelá na makabo ya bolingo ya monɔkɔ na ngai,+ Mpe teyá ngai bikateli na yo ya lisambisi.+ 109  Molimo na ngai ezali na lobɔkɔ na ngai ntango nyonso;+ Kasi nabosani mobeko na yo te.+ 110  Bato mabe batyeli ngai motambo,+ Kasi nayengiyengi mosika na bitinda na yo te.+ 111  Nakómisi makundoli na yo eloko na ngai mpo na ntango oyo etyami ndelo te,+ Mpo ezali esengo ya motema na ngai.+ 112  Na motema na ngai nakani kosalela malako na yo+ Mpo na ntango oyo etyami ndelo te, tii na nsuka.+ ס [Samek] 113  Nayini bato ya mitema mibale,+ Kasi nalingi mobeko na yo.+ 114  Ozali esika na ngai ya kobombana mpe nguba na ngai.+ Mpo nazeli liloba na yo.+ 115  Bólongwa mosika na ngai, bino basali-mabe,+ Mpo natosa mitindo ya Nzambe na ngai.+ 116  Sungá ngai na kolanda liloba na yo, mpo natikala na bomoi,+ Mpe koyokisa ngai nsɔni te mpo na elikya na ngai.+ 117  Simbá ngai, mpo nabika,+ Mpe nakotalatala malako na yo ntango nyonso.+ 118  Obwaki baoyo nyonso batiki malako na yo;+ Mpo bokosi na bango ezali makambo ya lokuta.+ 119  Osilisi bato mabe nyonso ya mabele lokola bosɔtɔ.+ Yango wana nalingi makundoli na yo.+ 120  Nzoto na ngai elɛngi na nsɔmɔ na yo;+ Mpe nabangi bikateli na yo ya lisambisi.+ ע [ʽAyin] 121  Nakati makambo na bosembo mpe na boyengebene.+ Ee kosundola ngai te epai ya baoyo bazali kobuba ngai!+ 122  Zalá ndanga ya mosaleli na yo mpo na oyo ezali malamu.+ Bato ya lofundo bábuba ngai te.+ 123  Miso na ngai elɛmbi na mposa ya lobiko na yo+ Mpe liloba na yo ya boyengebene.+ 124  Salelá mosaleli na yo makambo na kolanda motema boboto na yo,+ Mpe teyá ngai malako na yo.+ 125  Nazali mosaleli na yo.+ Salisá ngai nakanga ntina,+ Mpo nayeba makundoli na yo.+ 126  Ntango ekoki mpo Yehova asala.+ Babuki mobeko na yo.+ 127  Yango wana nalingi mitindo na yo+ Mingi koleka wolo, ɛɛ wolo oyo epɛtolami.+ 128  Yango wana namoni ete bitinda nyonso oyo etali biloko nyonso ebongi;+ Nayini nzela nyonso ya lokuta.+ פ [Peʼ] 129  Makundoli na yo ezali ya kokamwa.+ Yango wana molimo na ngai etosi yango.+ 130  Soki bamonisi moto maloba na yo azwaka pole,+ Esalisaka bato oyo bazangi mayele bákanga ntina.+ 131  Nafungoli monɔkɔ na ngai polele, mpo namɛla mpema,+ Mpo nazali na mposa makasi ya mitindo na yo.+ 132  Baluká epai na ngai mpe moniselá ngai boboto,+ Na kolanda ekateli na yo ya lisambisi epai ya baoyo balingaka nkombo na yo.+ 133  Piká makolo na ngai makasi na kati ya liloba na yo,+ Mpe ata eloko moko te oyo eyokisaka mpasi ekonza ngai.+ 134  Sikolá ngai na moto nyonso oyo abubaka,+ Mpe nakobatela bitinda na yo.+ 135  Ngɛngiselá mosaleli na yo elongi na yo,+ Mpe teyá ngai malako na yo.+ 136  Mpisoli esopani na miso na ngai lokola mikɛli ya mai+ Mpo babateli mobeko na yo te.+ צ [Tsade] 137  Ee Yehova, ozali moyengebene,+ Mpe bikateli na yo ya lisambisi ezali sembo.+ 138  Lokola ozali na boyengebene mpe na bosembo mingi mpenza+ Opesi biso mitindo tóbatela makundoli na yo.+ 139  Molende na ngai ebomi ngai,+ Mpo banguna na ngai babosani maloba na yo.+ 140  Liloba na yo epɛtolami mingi mpenza,+ Mpe mosaleli na yo alingaka yango.+ 141  Nazangi ntina mpe nazali moto mpamba.+ Nabosani bitinda na yo te.+ 142  Boyengebene na yo ezali boyengebene mpo na seko,+ Mpe mobeko na yo ezali solo.+ 143  Mpasi mpe mokakatano ezwaki ngai.+ Nalingaki mitindo na yo mingi.+ 144  Boyengebene ya makundoli na yo ezali mpo na seko.+ Salisá ngai nakanga ntina, mpo natikala na bomoi.+ ק [Kof] 145  Nabengi na motema na ngai mobimba.+ Ee Yehova, yanolá ngai.+ Nakotosa malako na yo.+ 146  Nabeleli yo. Ee bikisá ngai!+ Mpe nakobatela makundoli na yo.+ 147  Nalamuki ntɔngɔntɔngɔ na mwa pole+ ya kotana ya ntɔngɔ, mpo nabelela mpo na kosɛnga lisalisi.+ Mpo nazeli maloba na yo.+ 148  Miso na ngai esilaki mpɔngi liboso ya bileko ya kokɛngɛla na butu,+ Mpo namibanzabanza mpo na liloba na yo.+ 149  Ee yoká mongongo na ngai na kolanda motema boboto na yo.+ Ee Yehova, batelá ngai na bomoi na kolanda ekateli na yo ya lisambisi.+ 150  Baoyo bazali kolanda etamboli ya nsɔni+ bakómi pene; Bakei mosika na mobeko na yo.+ 151  Ee Yehova, ozali pene,+ Mpe mitindo na yo nyonso ezali solo.+ 152  Banda kalakala nayebi makundoli na yo mosusu,+ Mpo otyá moboko na yango mpo na seko.+ ר [Resh] 153  Ee talá mpasi na ngai, mpe bikisá ngai;+ Mpo nabosani mobeko na yo te.+ 154  Ee sambá likambo na ngai mpe bikisá ngai;+ Batelá ngai na bomoi na boyokani na liloba na yo.+ 155  Lobiko ezali mosika na bato mabe,+ Mpo baluki malako na yo te.+ 156  Ee Yehova, misala na yo ya motema mawa ezali mingi.+ Ee batelá ngai na bomoi na kolanda bikateli na yo ya lisambisi.+ 157  Banyokoli na ngai mpe banguna na ngai bazali ebele.+ Natiki makundoli na yo te.+ 158  Namoni baoyo basalaka na bokosi,+ Mpe nayoki mpii, mpo babateli liloba na yo te.+ 159  Ee moná ete nalingi mitindo na yo.+ Ee Yehova, batelá ngai na bomoi na kolanda motema boboto na yo.+ 160  Liloba na yo mobimba ezali solo,+ Mpe ekateli na yo nyonso ya lisambisi ezali mpo na seko.+ ש [Sin] to [Shin] 161  Bankumu banyokoli ngai kozanga ntina,+ Kasi motema na ngai eyoki nsɔmɔ ya maloba na yo.+ 162  Nasepeli na liloba na yo mingi+ Ndenge moto asepelaka ntango apunzi biloko mingi.+ 163  Nayiná lokuta,+ mpe nazali se koyina yango mpenza.+ Nalingi mobeko na yo.+ 164  Mbala nsambo na mokolo, nasanzoli yo+ Mpo na bikateli na yo ya lisambisi ya boyengebene.+ 165  Baoyo bazali kolinga mobeko na yo bazali na kimya mingi,+ Mpe eloko ya kobɛtisa bango libaku ezali te.+ 166  Ee Yehova, natye elikya na lobiko na yo,+ Mpe nasaleli mitindo na yo.+ 167  Molimo na ngai ebateli makundoli na yo,+ Mpe nalingaka yango mingi koleka.+ 168  Nabateli bitinda na yo mpe makundoli na yo,+ Mpo banzela na ngai nyonso ezali liboso na yo.+ ת [Taw] 169  Ee Yehova, kosɛngasɛnga na ngai ya kolela epusana liboso na yo.+ Ee salisá ngai nakanga ntina+ engebene liloba na yo. 170  Tiká lilɔmbɔ na ngai mpo na kondimama ekɔta liboso na yo.+ Ee bikisá ngai engebene liloba na yo.+ 171  Mbɛbu na ngai esopa lisanzoli,+ Mpo oteyaka ngai malako na yo.+ 172  Lolemo na ngai eyemba liloba na yo,+ Mpo mitindo na yo nyonso ezali boyengebene.+ 173  Lobɔkɔ na yo ezala mpo na kosalisa ngai,+ Mpo naponá bitinda na yo.+ 174  Ee Yehova, nazali na mposa makasi ya lobiko na yo,+ Mpe nalingi mobeko na yo mingi.+ 175  Tiká molimo na ngai ekoba kozala na bomoi mpe esanzola yo,+ Mpe bikateli na yo ya lisambisi esalisa ngai.+ 176  Nayengiyengi lokola mpate oyo ebungi.+ Ee luká mosaleli na yo,+ Mpo nabosani mitindo na yo te.+

Maloba na nse

Lil., “Motema na bango ezali koyoka eloko te lokola mafuta.”