Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Misala 7:1-60

7  Kasi nganga-nzambe monene alobaki ete: “Makambo wana ezali bongo?”  Ye alobaki ete: “Mibali, bandeko mpe batata, bóyoka. Nzambe ya nkembo+ abimelaki nkɔkɔ na biso Abrahama ntango azalaki na Mezopotamia, liboso abanda kofanda na Harane,+  mpe alobaki na ye ete: ‘Bimá na mokili na yo mpe na bandeko na yo mpe yaká na mokili oyo nakolakisa yo.’+  Bongo abimaki na mokili yango ya Bakaladea mpe abandaki kofanda na Harane. Mpe kuna, nsima wana tata na ye akufaki,+ Nzambe alongolaki ye na esika oyo azalaki kofanda mpo akende na mokili oyo bino bofandi sikoyo.+  Nzokande, kuna apesaki ye libula moko te, ɛɛ, ata mabele oyo ekokani na bonene ya litambe ya lokolo te;+ kasi alakaki nde kopesa ye yango mpo ezala eloko na ye,+ mpe ya momboto na ye nsima na ye,+ atako na ntango wana azalaki naino na mwana te.+  Lisusu, Nzambe alobaki mpo na yango: ete momboto na ye ekozala bato bafandi bapaya+ na mokili ya bopaya+ mpe bato yango bakokómisa bango baombo mpe bakomonisa bango mpasi mbula nkama minei (400).+  Nzambe alobaki ete: ‘Mpe ekólo wana oyo bango bakosalela lokola baombo ngai nakosambisa yango+ mpe nsima ya makambo wana, bakobima mpe bakosalela ngai mosala mosantu na esika oyo.’+  “Apesaki ye mpe kondimana ya kokatama ngenga;+ mpe na yango abotaki Yisaka+ mpe akataki ye ngenga na mokolo ya mwambe,+ mpe Yisaka abotaki Yakobo, mpe Yakobo abotaki bakonzi zomi na mibale ya libota.+  Mpe bakonzi yango ya libota bakómaki na zuwa+ mpo na Yozefe mpe batɛkaki ye na Ezipito.+ Kasi Nzambe azalaki elongo na ye,+ 10  mpe asikolaki ye na malɔzi na ye nyonso mpe apesaki ye ngɔlu mpe bwanya na miso ya Farao mokonzi ya Ezipito. Mpe atyaki ye mpo na koyangela Ezipito mpe ndako na ye mobimba.+ 11  Kasi nzala ekwelaki Ezipito mobimba mpe Kanana, ɛɛ bolɔzi moko monene; mpe bankɔkɔ na biso bazalaki kozwa biloko te.+ 12  Kasi Yakobo ayokaki ete biloko ya kolya ezali na Ezipito+ mpe atindaki bankɔkɔ na biso mbala ya liboso.+ 13  Mpe na mbala ya mibale Yozefe amilakisaki epai ya bandeko na ye;+ mpe libota ya Yozefe eyebanaki epai ya Farao.+ 14  Bongo Yozefe atindaki bákende kobenga Yakobo tata na ye mpe bato nyonso ya libota na ye na esika yango:+ milimo ntuku nsambo na mitano (75).+ 15  Yakobo akitaki na Ezipito.+ Mpe akufaki;+ bankɔkɔ na biso mpe bakufaki,+ 16  mpe bamemamaki na Shekeme+ mpe balalisamaki na lilita+ oyo Abrahama asombaki na motuya ya mbongo ya palata epai ya bana ya Hamore na Shekeme.+ 17  “Wana ntango ezalaki kokóma pene mpo elaka oyo Nzambe asakolaki polele epai ya Abrahama ekokisama, bato babotamaki mingi mpe bakómaki ebele na Ezipito,+ 18  tii ntango mokonzi mosusu abimaki na Ezipito, oyo ayebaki Yozefe te.+ 19  Ye asalelaki ekólo na biso mayele mabe+ mpe apusaki batata na biso na makasi kaka mpamba ete bábimisa bana na bango ya mike, mpo bákoka kotika bango na bomoi te.+ 20  Kaka na ntango wana, Moize abotamaki,+ mpe azalaki kitoko mingi+ ata na miso ya Nzambe. Mpe babatelaki ye sanza misato na ndako ya tata na ye. 21  Kasi ntango babimisaki ye, mwana mwasi ya Farao alɔkɔtaki ye mpe abɔkɔlaki ye lokola mwana na ye mpenza.+ 22  Na yango, Moize ateyamaki na bwanya+ nyonso ya Baezipito. Ɛɛ, azalaki na nguya na maloba na ye+ mpe na misala na ye. 23  “Nzokande ntango mbula na ye ya ntuku minei (40) ezalaki kokoka, likanisi eyelaki ye na motema ete akende kotala bandeko na ye, bana ya Yisraele.+ 24  Mpe ntango amonaki moko oyo bazalaki kosala ye mabe, akɔtelaki ye mpe azongisaki mabe mpo na moto oyo bazalaki konyokola na kobomáká Moezipito wana.+ 25  Akanisaki ete bandeko na ye bakososola ete Nzambe moto alingi abikisa bango na lisalisi ya lobɔkɔ na ye,+ kasi basosolaki yango te. 26  Mpe na mokolo oyo elandaki abimelaki bango wana bazalaki kobunda, mpe amekaki kozongisa kimya kati na bango,+ alobi: ‘Mibali, bozali bandeko. Mpo na nini bozali kosalana mabe?’+ 27  Kasi oyo azalaki kosala mozalani na ye mabe apusaki ye, alobaki ete: ‘Nani atye yo mokonzi mpe mosambisi na biso?+ 28  Olingi te koboma ngai ndenge obomaki Moezipito lobi, boye te?’+ 29  Mpo na liloba yango, Moize akimaki mpe akómaki kofanda mopaya na mokili ya Midiane,+ epai abotaki bana mibali mibale.+ 30  “Mpe ntango mbula ntuku minei (40) ekokaki, anzelu moko abimelaki ye na esobe ya Ngomba Sinai na kati ya lolemo ya mɔtɔ ya mwa nzete ya nzubɛ.+ 31  Sikoyo, ntango Moize amonaki yango, akamwaki na likambo oyo amonaki.+ Kasi wana azalaki kopusana mpo na kotala malamumalamu, mongongo ya Yehova eyaki: 32  ‘Nazali Nzambe ya bankɔkɔ na yo, Nzambe ya Abrahama mpe ya Yisaka mpe ya Yakobo.’+ Lokola kolɛnga ekangaki ye, Moize amekaki lisusu kotala te. 33  Yehova alobaki na ye ete: ‘Longolá basandale na makolo na yo, mpo esika oyo otɛlɛmi ezali mabele mosantu.+ 34  Ya solo, namoni konyokwama oyo bato na ngai oyo bazali na Ezipito bazali konyokwama,+ mpe nayoki kokimela na bango+ mpe nakiti mpo na kobikisa bango.+ Mpe sikoyo yaká, nakotinda yo na Ezipito.’+ 35  Moize yango, oyo bango bawanganaki, balobi ete: ‘Nani atye yo mokonzi mpe mosambisi?’+ moto yango nde Nzambe atindaki+ lokola mokonzi mpe mosikoli na lisalisi ya lobɔkɔ ya anzelu oyo abimelaki ye na mwa nzete wana ya nzubɛ. 36  Mobali yango abimisaki bango+ nsima ya kosala makamwisi ya komonisa makambo oyo ekoya mpe bilembo na Ezipito+ mpe na Mbu Motane+ mpe na esobe mbula ntuku minei (40).+ 37  “Wana nde Moize oyo alobaki na bana ya Yisraele ete: ‘Nzambe akotɛlɛmisela bino na kati ya bandeko na bino mosakoli moko lokola ngai.’+ 38  Ye+ nde azalaki na kati ya lisangá+ na esobe elongo na anzelu+ oyo azalaki koloba na ye na Ngomba Sinai mpe elongo na bankɔkɔ na biso, mpe azwaki maloba mosantu+ ya bomoi mpo na kopesa bino. 39  Bankɔkɔ na biso baboyaki kotosa ye, kasi bapusaki ye pembeni+ mpe na mitema na bango bazongaki na Ezipito,+ 40  balobi na Arona ete: ‘Salelá biso banzambe oyo bakotambola liboso na biso. Mpo Moize yango, moto oyo abimisaki biso na mokili ya Ezipito, toyebi te nini ekómeli ye.’+ 41  Bongo basalaki mwana-ngɔmbɛ na mikolo wana+ mpe bamatisaki mbeka epai ya ekeko yango mpe babandaki kosepela na misala ya mabɔkɔ na bango.+ 42  Bongo Nzambe abalukaki mpe akabaki bango+ mpo básalela limpinga ya likoló mosala mosantu, ndenge ekomamá na mokanda ya basakoli+ ete: ‘Ezalaki epai na ngai te nde bopesaki banyama oyo ebomami mpe bambeka na boumeli ya mbula ntuku minei (40) na esobe, boye te, Ee ndako ya Yisraele?+ 43  Kasi ezalaki nde hema ya Moloke+ mpe monzoto+ ya nzambe Refane oyo bokamataki, bikeko oyo bosalaki mpo na kosambela yango. Bongo nakomema+ bino mosika koleka Babilone.’ 44  “Bankɔkɔ na biso bazalaki na hema ya litatoli na esobe, kaka ndenge apesaki mitindo ntango azalaki koloba na Moize asala yango na kolanda modɛlɛ oyo amonaki.+ 45  Mpe bankɔkɔ na biso oyo bazwaki yango libula bakɔtisaki mpe yango nzela moko na Yosua+ na mokili oyo ezalaki ya bikólo,+ oyo Nzambe abenganaki liboso ya bankɔkɔ na biso.+ Eumelaki kuna tii na mikolo ya Davidi. 46  Ye azwaki boboto+ na miso ya Nzambe mpe asɛngaki libaku malamu ya kozwela Nzambe ya Yakobo esika ya kofanda.+ 47  Nzokande, Salomo moto atongelaki ye ndako.+ 48  Atako bongo, Oyo-Aleki-Likoló afandaka na bandako oyo esalemi na mabɔkɔ te;+ kaka ndenge mosakoli azali koloba ete: 49  ‘Likoló ezali kiti na ngai ya bokonzi,+ mpe mabele ezali ebonga ya makolo na ngai.+ Ndako ya ndenge nini bokotongela ngai? Yehova alobi bongo. To wapi esika na ngai ya kopema?+ 50  Lobɔkɔ na ngai esalaki biloko oyo nyonso, boye te?’+ 51  “Bato ya mitó makasi mpe bazangá kokatama ngenga na mitema+ mpe na matoi, bozali ntango nyonso kotɛmɛla elimo santu; ndenge bankɔkɔ na bino basalaki, bino mpe bozali kosala bongo.+ 52  Nani bankɔkɔ na bino banyokolaki te na kati ya basakoli?+ Ɛɛ, babomaki+ baoyo basakolaki liboso na ntina etali koya ya Moyengebene,+ oyo bino bokómi sikoyo batɛki mpe babomi na ye,+ 53  bino bato bozwaki Mobeko oyo epesamaki na nzela ya baanzelu+ kasi botosaki yango te.” 54  Bongo ntango bayokaki makambo wana, bazokaki na mitema na bango+ mpe babandaki kolyela+ ye mino. 55  Kasi ye, lokola atondaki na elimo santu, atalaki likoló mpe amonaki nkembo ya Nzambe mpe Yesu atɛlɛmi na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe,+ 56  mpe alobaki ete: “Talá! Namoni likoló efungwami+ mpe Mwana ya moto+ atɛlɛmi na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe.”+ 57  Na yango, bagangaki na nsuka ya mongongo na bango mpe batyaki mabɔkɔ na bango na matoi+ mpe bango nyonso bakwelaki ye. 58  Mpe nsima ya kobwaka ye na libándá ya engumba,+ babandaki kobamba ye mabanga.+ Mpe batatoli+ balalisaki bilamba na bango ya likoló na makolo ya elenge mobali moko oyo babengi Saulo.+ 59  Mpe bakobaki kobamba Stefano mabanga wana abelelaki mpe alobaki ete: “Nkolo Yesu, yambá elimo na ngai.”+ 60  Na nsima, agumbaki mabɔlɔngɔ na ye, agangi na mongongo makasi ete: “Yehova, kotángela bango lisumu oyo te.”+ Mpe nsima ya koloba bongo alalaki na kati ya liwa.

Maloba na nse