Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Marko 12:1-44

12  Lisusu, abandaki koloba na bango na bandakisa: “Moto moko alonaki elanga ya vinyo,+ mpe azingaki yango na lopango, mpe atimolaki libulu ya ekamwelo ya vinyo mpe atongaki linɔ́ngi,+ mpe atikaki yango na mabɔkɔ ya basali-bilanga,+ mpe asalaki mobembo na mboka mopaya.+  Bongo, wana ntango ekokaki atindaki moombo moko epai ya basali-bilanga, mpo azwa ndambo ya mbuma ya elanga ya vinyo epai ya basali-bilanga.+  Kasi bakamataki ye, babɛtaki ye mpe bazongisaki ye mabɔkɔ mpamba.+  Mpe atindelaki bango lisusu moombo mosusu; ye mpe babɛtaki ye na motó mpe basambwisaki ye.+  Mpe atindaki mosusu, mpe babomaki ye; mpe atindaki bamosusu mingi: babɛtaki bamosusu mpe babomaki bamosusu.  Azalaki lisusu na moko, mwana moko oyo azalaki kolinga mingi.+ Atindelaki bango ye moto ya nsuka, alobi: ‘Bakomemya mwana na ngai.’+  Kasi basali-bilanga wana balobanaki ete: ‘Talá mozwi-ya-libula.+ Bóya, tóboma ye, mpe libula ekozala ya biso.’+  Bongo bakamataki ye, babomi ye,+ mpe babwakaki ye libándá ya elanga ya vinyo.+  Nkolo ya elanga ya vinyo akosala nini? Akoya mpe akoboma basali-bilanga, mpe akopesa elanga ya vinyo+ na mabɔkɔ ya bamosusu.+ 10  Botángá naino te likomami oyo ete: ‘Libanga+ oyo batongi-ndako babwakaki ekómi libanga monene ya litumu ya ndako.+ 11  Likambo yango euti na Yehova, mpe ezali likambo ya kokamwa na miso na biso’?”+ 12  Na yango, babandaki koluka ndenge ya kokanga ye, kasi bazalaki kobanga ebele wana ya bato, mpo bayebaki ete apesaki ndakisa wana nde mpo na bango. Bongo batikaki ye mpe bakendaki.+ 13  Na nsima, batindelaki ye Bafarisai mosusu mpe bato mosusu ya Erode,+ mpo bázwa ye na maloba na ye.+ 14  Ntango bakómaki balobaki na ye ete: “Moteyi, toyebi ete yo olobaka solo mpe obangaka moto te, mpo otalaka bilongi ya bato te, kasi oteyaka nzela ya Nzambe na boyokani na solo:+ Esengeli kofuta Kaisala mpako oyo moto nyonso afutaka to te? 15  Tosengeli kofuta to tosengeli kofuta te?”+ Ntango amonaki bokosi na bango, alobaki na bango ete: “Mpo na nini bozali komeka ngai? Bóyela ngai denari moko natala yango.”+ 16  Bayaki na moko. Mpe alobaki na bango ete: “Elilingi oyo mpe likomi oyo ya nani?” Balobaki na ye ete: “Ya Kaisala.”+ 17  Bongo Yesu alobaki ete: “Bózongisela Kaisala biloko ya Kaisala,+ kasi Nzambe biloko ya Nzambe.”+ Mpe babandaki kokamwa ye.+ 18  Nzokande, Basadukai bayaki epai na ye, bato oyo balobaka ete lisekwa ezali te, mpe batunaki ye motuna ete:+ 19  “Moteyi, Moize akomelaki biso ete soki ndeko ya moto moko akufi mpe atiki mwasi na nsima kasi atiki mwana te, ndeko na ye+ asengeli kokamata mwasi wana mpe kobotela ndeko na ye bana.+ 20  Ezalaki na bandeko mibali nsambo; mpe oyo ya liboso akamataki mwasi, kasi ntango akufaki atikaki bana te.+ 21  Mpe oyo ya mibale akamataki mwasi yango, kasi akufaki kozanga kotika bana; mpe oyo ya misato ndenge moko. 22  Mpe oyo ya nsambo atikaki bana te. Na nsuka na bango nyonso mwasi wana mpe akufaki.+ 23  Na lisekwa, akozala mwasi ya nani na kati na bango? Mpo bango nsambo bazwaki ye mwasi.”+ 24  Yesu alobaki na bango ete: “Ezali te mpo na yango nde bozali na libunga, mpo boyebi Makomami te mpe nguya ya Nzambe te?+ 25  Mpo ntango bakosekwa na bakufi, mibali bakobala te mpe basi bakobalisama te, kasi bakozala lokola baanzelu na likoló.+ 26  Kasi mpo na bakufi, na likambo etali kolamuka na bango, botángá te na mokanda ya Moize, na lisolo ya mwa nzete ya nzubɛ, ndenge Nzambe alobaki na ye: ‘Nazali Nzambe ya Abrahama mpe Nzambe ya Yisaka mpe Nzambe ya Yakobo’?+ 27  Azali Nzambe, ya bakufi te, kasi ya bato ya bomoi. Bozali na kati ya libunga mpenza.”+ 28  Nzokande, moko ya bakomeli oyo ayaki mpe ayokaki bango bazali kotyana ntembe, lokola amonaki ete ayanoli bango na ndenge moko ya malamu, atunaki ye: “Mobeko nini ezali liboso ya nyonso?”+ 29  Yesu ayanolaki ete: “Ya liboso yango oyo: ‘Yoká, Ee Yisraele, Yehova Nzambe na biso azali Yehova kaka moko,+ 30  mpe osengeli kolinga Yehova Nzambe na yo na motema na yo mobimba mpe na molimo na yo mobimba mpe na makanisi na yo nyonso mpe na makasi na yo nyonso.’+ 31  Ya mibale yango oyo: ‘Osengeli kolinga mozalani na yo lokola yo moko.’+ Mobeko mosusu te eleki oyo wana.” 32  Mokomeli alobaki na ye ete: “Moteyi, olobi malamu na boyokani na solo: ‘Ye azali kaka Moko, mpe mosusu azali te kaka Ye’;+ 33  mpe kolinga ye na motema na yo mobimba mpe na bososoli na yo mobimba mpe na makasi na yo nyonso mpe kolinga mozalani na yo lokola yo moko ezali malamu mingi koleka makabo nyonso ya kotumba mobimba mpe bambeka.”+ 34  Na yango Yesu, lokola asosolaki ete ayanoli na mayele, alobaki na ye: “Ozali mosika te na bokonzi ya Nzambe.” Kasi moto moko te azalaki lisusu na mpiko ya kotuna ye motuna.+ 35  Nzokande, ntango azalaki kopesa eyano, Yesu abandaki koloba wana azalaki koteya na tempelo ete: “Ndenge nini bakomeli balobaka ete Kristo azali mwana ya Davidi?+ 36  Na nzela ya elimo santu,+ Davidi ye moko alobaki ete: ‘Yehova alobaki na Nkolo na ngai ete: “Fandá na lobɔkɔ na ngai ya mobali tii nakotya banguna na yo na nse ya makolo na yo.”’+ 37  Davidi ye moko azali kobenga ye ‘Nkolo,’ kasi ndenge nini ye azali mwana na ye?”+ Mpe ebele mpenza ya bato bazalaki koyoka ye na esengo.+ 38  Mpe na liteya na ye alobaki lisusu ete: “Bókeba na bakomeli,+ bango bato balingaka kolekaleka na bazambala mpe balingaka bambote na bazando 39  mpe bakiti ya liboso na basinagoga mpe bisika ya lokumu mingi na ntango ya bilei ya mpokwa.+ 40  Bazali bato oyo balyaka bandako+ ya basi oyo mibali bakufá mpe mpo na kokosa basalaka mabondeli milaimilai; bango bakozwa lisambisi moko ya makasi koleka.”+ 41  Mpe afandaki liboso ya bakɛsi ya makabo+ mpe abandaki kotala ndenge ebele wana ya bato bazalaki kotya mbongo na bakɛsi ya makabo; mpe bazwi mingi bazalaki kotya mbongo mingi ya bibende.+ 42  Nzokande mwasi mobola moko oyo mobali akufá ayaki mpe atyaki mbongo ya bibende mibale ya motuya moke mpenza.+ 43  Bongo abengaki bayekoli na ye epai na ye mpe alobaki na bango ete: “Ya solo mpenza nazali koloba na bino ete mwasi mobola wana oyo mobali akufá atye mingi koleka bato nyonso oyo batyaki mbongo na bakɛsi ya makabo;+ 44  mpo bango nyonso batyaki oyo balongolaki na biloko na bango oyo eleki ebele, kasi ye, na kokelela na ye, atyaki nyonso oyo azalaki na yango, nyonso oyo azalaki na yango mpo na kobikela.”+

Maloba na nse