Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 32:1-52

32  “Tyá litoi, Ee likoló, mpe tiká naloba; Mpe mabele eyoka maloba ya monɔkɔ na ngai.+   Liteya na ngai ekosopana lokola mbula,+ Liloba na ngai ekotanga lokola mamwɛ,+ Lokola mbula moke likoló ya matiti+ Mpe lokola mbula monene likoló ya milona.+   Mpo nakosakola nkombo ya Yehova.+ Bókumisa bonene ya Nzambe na biso!+   Libanga, mosala na ye ezali ya kokoka,+ Mpo banzela na ye nyonso ezali bosembo.+ Nzambe moko ya bosembo,+ epai na ye kozanga bosembo ezali te;+ Azali moyengebene mpe sembo.+   Bango moko nde babebisi makambo;+ Bazali bana na ye te, mbeba ezali ya bango moko.+ Libota moko oyo etɛngamá mpe egumbamá!+   Ezali Yehova nde bozali kokoba kosala ndenge wana,+ Ee bazoba mpe bato bazangi bwanya?+ Ye nde Tata na yo te oyo abotaki yo,+ Ye oyo asalaki yo mpe apikaki yo makasi?+   Kanisá mikolo ya kala,+ Bótalela bambula ya mabota oyo eleká; Tuná tata na yo, mpe akoki koyebisa yo;+ Mibange na yo, mpe bakoki koyebisa yo yango.+   Ntango Oyo-Aleki-Likoló apesaki bikólo libula,+ Ntango akabolaki bana ya Adama,+ Atyaki ndelo na kati ya bato ya bikólo+ Na kotalela motángo ya bana ya Yisraele.+   Mpo likabo ya Yehova ezali bato na ye;+ Yakobo nde eteni oyo ye azwi libula.+ 10  Ayaki kokuta ye na mokili ya esobe,+ Mpe na mokili ekauká oyo ezali mpamba, oyo ezali koganga na kolela.+ Abandaki kozinga ye,+ kobatela ye,+ Kobatela ye lokola mbuma ya liso na ye.+ 11  Kaka ndenge mpongo epupolaka zumbu na yango, Epumbwapumbwaka likoló ya bana na yango,+ Esembolaka mapapu na yango, ezwaka yango, Ememaka yango na nsala na yango,+ 12  Yehova ye moko azalaki kokamba ye,+ Mpe nzambe mopaya ata moko te azalaki elongo na ye.+ 13  Azalaki kotambwisa ye na bisika etombwaná ya mabele,+ Bongo alyaki mbuma ya esobe.+ Mpe azalaki komɛlisa ye mafuta ya nzoi oyo euti na libanga,+ Mpe mafuta oyo euti na libanga ya silekise;+ 14  Manteka ya etonga ya bangɔmbɛ mpe miliki ya etonga ya bampate+ Nzela moko na mafuta ya bampate-mibali, Mpe ya bampate-mibali, motindo ya Bashane, mpe bantaba-mibali+ Nzela moko na mafuta ya mompíko ya mbuma ya blé;+ Mpe makila ya mbuma ya vinyo, ozalaki komɛla yango lokola vinyo.+ 15  Ntango Yeshurune+ abandaki kokóma mafutamafuta, abɛtabɛtaki makolo.+ Okómaki mafutamafuta, okómaki monene, otondaki mingi.+ Bongo asundolaki Nzambe, oyo asalaki ye,+ Mpe atyolaki Libanga+ ya lobiko na ye. 16  Babandaki koyokisa ye zuwa+ na banzambe ya bapaya;+ Bazalaki kosilikisa ye na biloko oyo eyinamá.+ 17  Bazalaki kopesa bademo bambeka, kasi Nzambe te,+ Banzambe oyo bango bayebaki te,+ Banzambe ya sika oyo bayaki sika,+ Oyo bankɔkɔ na bino bayebaki te. 18  Obosanaki Libanga oyo ebotaki yo,+ Mpe obandaki kolongola Nzambe na makanisi na yo, Ye oyo abotaki yo na mpasi.+ 19  Ntango Yehova amonaki yango, asalelaki bango makambo na kozanga limemya,+ Mpo na kotungisa oyo bana na ye ya mibali mpe bana na ye ya basi batungisaki ye. 20  Bongo alobaki ete: ‘Tiká nabombela bango elongi na ngai,+ Namona ndenge nsuka na bango ekozala na nsima. Mpo bazali libota moko ya kilikili,+ Bana oyo bazali na bosembo te.+ 21  Bango, ɛɛ bango, bayokisi ngai zuwa na oyo ezali nzambe te;+ Batungisaki ngai na bikeko na bango ya mpamba;+ Nde ngai, ɛɛ ngai, nakoyokisa bango zuwa na oyo ezali ekólo te;+ Nakosilikisa bango na ekólo moko ya bozoba.+ 22  Mpo mɔtɔ epelisami na nkanda na ngai+ Mpe ekozikisa kino na Nkunda,* esika ya nse koleka,+ Mpe ekotumba mabele ná mbuma na yango+ Mpe ekozikisa miboko ya bangomba.+ 23  Nakobakisela bango mpasi minene;+ Nakosilisela bango makula na ngai.+ 24  Bakolɛmba na nzala+ mpe bakolyama na fiɛvrɛ makasi+ Mpe na libebi moko ya mabe mpenza.+ Mpe nakotindela bango mino ya banyama,+ Nzela moko na ngɛngɛ ya banyoka ya putulu.+ 25  Na libándá, mopanga ekotika bango mabɔkɔ mpamba,+ Mpe na kati ya ndako, kobanga,+ Ya elenge mobali mpe ya ngɔndɔ,+ Ya mwana oyo azali komɛla mabɛlɛ mpe ya moto oyo azali na nsuki mpɛmbɛ.+ 26  Nalingaki koloba ete: “Nakopalanganisa bango,+ Nakosala ete bato—bawei mpamba—bátika kotánga nkombo na bango,”+ 27  Soki ezalaka te ete nazali kobanga kotungisama oyo ekouta na monguna,+ Ete banguna na bango bábalola likambo yango na ndenge ya mabe,+ Mpe báloba: “Lobɔkɔ na biso elongi,+ Mpe ezali Yehova te nde asali nyonso wana.”+ 28  Mpo bazali ekólo oyo toli esimbaka bango te,+ Mpe epai na bango, mayele ezali te.+ 29  Ee soki bazalaka bato ya bwanya!+ Mbɛlɛ bakanisaki yango malamumalamu.+ Mbɛlɛ batalelaki nsuka na bango na nsima.+ 30  Ndenge nini moto moko akoki kolanda bato nkóto moko (1 000), Mpe bato mibale bakoki kokimisa bato nkóto zomi (10 000)?+ Lobá kaka soki Libanga na bango atɛki bango+ Mpe Yehova akabi bango. 31  Mpo libanga na bango ezali lokola Libanga na biso te,+ Ata banguna na biso bakoki koloba ete ezali bongo.+ 32  Mpo vinyo na bango euti na vinyo ya Sodoma Mpe na mikala ya bilanga ya Gomora.+ Mbuma na bango ya vinyo ezali mbuma ya vinyo ya ngɛngɛ, Bituka na bango ezali bololo.+ 33  Vinyo na bango ezali ngɛngɛ ya banyoka minene Mpe ngɛngɛ ya bakobra, oyo ebomaka.+ 34  Yango ebombami pene na ngai te, Ekangisami te na elembo na ndako na ngai ya kobomba biloko?+ 35  Kozongisa mabe ezali likambo na ngai, mpe kofuta.+ Lokolo na bango ekotengatenga+ na ntango oyo etyami, Mpo mokolo ya likama na bango ekómi pene,+ Mpe makambo oyo elɛngɛlami mpo na bango ezali mpenza koya mbangumbangu.’+ 36  Mpo Yehova akosambisa bato na ye+ Mpe akoyokela basaleli na ye mawa,+ Mpo akomona ete lisungi elongwe Mpe kaka moto oyo azangi makoki mpe azangi ntina nde azali. 37  Mpe akoloba mpenza ete: ‘Wapi banzambe na bango,+ Libanga epai balukaki komibomba,+ 38  Oyo bazalaki kolya mafuta ya bambeka na bango,+ Komɛla vinyo ya makabo na bango ya masanga?+ Tiká bátɛlɛma mpe básalisa bino.+ Bákóma esika na bino ya komibomba.+ 39  Bótala sikoyo ete ngai—ngai nde ye+ Mpe banzambe mosusu bazali elongo na ngai te.+ Nabomaka, mpe nabikisaka.+ Nazokisaki makasi,+ mpe ngai—nakobikisa,+ Mpe ezali na moto te oyo akobɔtɔla na lobɔkɔ na ngai.+ 40  Mpo natomboli lobɔkɔ na ngai na likoló mpo na kolapa ndai,+ Mpe nalobi mpenza ete: “Lokola nazali solo na bomoi seko na seko,”+ 41  Soki napelisi mpenza mopanga na ngai oyo ezali kongɛnga,+ Mpe lobɔkɔ na ngai esimbi lisambisi,+ Nakozongisela banguna na ngai mabe+ Mpe nakofuta baoyo bazali koyina ngai makasi.+ 42  Nakolangwisa makula na ngai na makila,+ Wana mopanga na ngai ekolya mosuni,+ Nzela moko na makila ya babomami mpe ya bakangami, Nzela moko na mitó ya bakambi ya monguna.’+ 43  Bósepela, bino bikólo, elongo na bato na ye,+ Mpo akozongisa mabe mpo na makila ya basaleli na ye,+ Mpe akozongisela banguna na ye mabe+ Mpe akozipa mpenza masumu ya mabele ya bato na ye.” 44  Na yango, Moize ayaki mpe alobaki maloba nyonso ya loyembo oyo na matoi ya bato,+ ye ná Hoshea mwana ya Nunu.+ 45  Ntango Moize asilisaki koloba na Yisraele mobimba maloba oyo nyonso, 46  alobaki na bango lisusu ete: “Bótya mitema na bino na maloba nyonso oyo nazali koloba mpo na kokebisa bino lelo,+ mpo bópesa bana na bino mitindo mpo bákeba ete básalela maloba nyonso ya mobeko oyo.+ 47  Mpo liloba oyo ezangi ntina te mpo na bino,+ kasi ezali nde bomoi+ na bino, mpe na nzela ya liloba oyo, bokoki koyeisa mikolo na bino mingi na mabele oyo bozali kokatisa Yordani mpo na kozwa yango.”+ 48  Mpe Yehova alobaki na Moize kaka na mokolo yango ete: 49  “Matá na ngomba oyo ya Abarime,+ Ngomba Nebo,+ oyo ezali na mokili ya Moabe, oyo etalani na Yeriko, mpe talá mokili ya Kanana, oyo nazali kopesa bana ya Yisraele libula.+ 50  Mpe kufá na ngomba oyo ozali komata, mpe yanganisamá na bato na yo,+ kaka ndenge Arona ndeko na yo akufaki na Ngomba Hore+ mpe ayanganisamaki na bato na ye; 51  mpo bozangaki kokokisa mokumba na bino epai na ngai+ na katikati ya bana ya Yisraele na mai ya Meriba+ ya Kadeshe na esobe ya Zine; mpo bino bosantisaki ngai te na kati ya bana ya Yisraele.+ 52  Mpo okomona mokili yango na mosika, kasi okokɔta kuna te, na mokili oyo nazali kopesa bana ya Yisraele.”+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.