Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 32:1-52

32  “Tyá litoi, Ee likoló, mpe tiká naloba;Mpe mabele eyoka maloba ya monɔkɔ na ngai.+   Liteya na ngai ekosopana lokola mbula,+Liloba na ngai ekotanga lokola mamwɛ,+Lokola mbula moke likoló ya matiti+Mpe lokola mbula monene likoló ya milona.+   Mpo nakosakola nkombo ya Yehova.+Bókumisa bonene ya Nzambe na biso!+   Libanga, mosala na ye ezali ya kokoka,+Mpo banzela na ye nyonso ezali bosembo.+Nzambe moko ya bosembo,+ epai na ye kozanga bosembo ezali te;+Azali moyengebene mpe sembo.+   Bango moko nde babebisi makambo;+Bazali bana na ye te, mbeba ezali ya bango moko.+Libota moko oyo etɛngamá mpe egumbamá!+   Ezali Yehova nde bozali kokoba kosala ndenge wana,+Ee bazoba mpe bato bazangi bwanya?+Ye nde Tata na yo te oyo abotaki yo,+Ye oyo asalaki yo mpe apikaki yo makasi?+   Kanisá mikolo ya kala,+Bótalela bambula ya mabota oyo eleká;Tuná tata na yo, mpe akoki koyebisa yo;+Mibange na yo, mpe bakoki koyebisa yo yango.+   Ntango Oyo-Aleki-Likoló apesaki bikólo libula,+Ntango akabolaki bana ya Adama,+Atyaki ndelo na kati ya bato ya bikólo+Na kotalela motángo ya bana ya Yisraele.+   Mpo likabo ya Yehova ezali bato na ye;+Yakobo nde eteni oyo ye azwi libula.+ 10  Ayaki kokuta ye na mokili ya esobe,+Mpe na mokili ekauká oyo ezali mpamba, oyo ezali koganga na kolela.+Abandaki kozinga ye,+ kobatela ye,+Kobatela ye lokola mbuma ya liso na ye.+ 11  Kaka ndenge mpongo epupolaka zumbu na yango,Epumbwapumbwaka likoló ya bana na yango,+Esembolaka mapapu na yango, ezwaka yango,Ememaka yango na nsala na yango,+ 12  Yehova ye moko azalaki kokamba ye,+Mpe nzambe mopaya ata moko te azalaki elongo na ye.+ 13  Azalaki kotambwisa ye na bisika etombwaná ya mabele,+Bongo alyaki mbuma ya esobe.+Mpe azalaki komɛlisa ye mafuta ya nzoi oyo euti na libanga,+Mpe mafuta oyo euti na libanga ya silekise;+ 14  Manteka ya etonga ya bangɔmbɛ mpe miliki ya etonga ya bampate+Nzela moko na mafuta ya bampate-mibali,Mpe ya bampate-mibali, motindo ya Bashane, mpe bantaba-mibali+Nzela moko na mafuta ya mompíko ya mbuma ya blé;+Mpe makila ya mbuma ya vinyo, ozalaki komɛla yango lokola vinyo.+ 15  Ntango Yeshurune+ abandaki kokóma mafutamafuta, abɛtabɛtaki makolo.+Okómaki mafutamafuta, okómaki monene, otondaki mingi.+Bongo asundolaki Nzambe, oyo asalaki ye,+Mpe atyolaki Libanga+ ya lobiko na ye. 16  Babandaki koyokisa ye zuwa+ na banzambe ya bapaya;+Bazalaki kosilikisa ye na biloko oyo eyinamá.+ 17  Bazalaki kopesa bademo bambeka, kasi Nzambe te,+Banzambe oyo bango bayebaki te,+Banzambe ya sika oyo bayaki sika,+Oyo bankɔkɔ na bino bayebaki te. 18  Obosanaki Libanga oyo ebotaki yo,+Mpe obandaki kolongola Nzambe na makanisi na yo, Ye oyo abotaki yo na mpasi.+ 19  Ntango Yehova amonaki yango, asalelaki bango makambo na kozanga limemya,+Mpo na kotungisa oyo bana na ye ya mibali mpe bana na ye ya basi batungisaki ye. 20  Bongo alobaki ete: ‘Tiká nabombela bango elongi na ngai,+Namona ndenge nsuka na bango ekozala na nsima.Mpo bazali libota moko ya kilikili,+Bana oyo bazali na bosembo te.+ 21  Bango, ɛɛ bango, bayokisi ngai zuwa na oyo ezali nzambe te;+Batungisaki ngai na bikeko na bango ya mpamba;+Nde ngai, ɛɛ ngai, nakoyokisa bango zuwa na oyo ezali ekólo te;+Nakosilikisa bango na ekólo moko ya bozoba.+ 22  Mpo mɔtɔ epelisami na nkanda na ngai+Mpe ekozikisa kino na Nkunda,* esika ya nse koleka,+Mpe ekotumba mabele ná mbuma na yango+Mpe ekozikisa miboko ya bangomba.+ 23  Nakobakisela bango mpasi minene;+Nakosilisela bango makula na ngai.+ 24  Bakolɛmba na nzala+ mpe bakolyama na fiɛvrɛ makasi+Mpe na libebi moko ya mabe mpenza.+Mpe nakotindela bango mino ya banyama,+Nzela moko na ngɛngɛ ya banyoka ya putulu.+ 25  Na libándá, mopanga ekotika bango mabɔkɔ mpamba,+Mpe na kati ya ndako, kobanga,+Ya elenge mobali mpe ya ngɔndɔ,+Ya mwana oyo azali komɛla mabɛlɛ mpe ya moto oyo azali na nsuki mpɛmbɛ.+ 26  Nalingaki koloba ete: “Nakopalanganisa bango,+Nakosala ete bato—bawei mpamba—bátika kotánga nkombo na bango,”+ 27  Soki ezalaka te ete nazali kobanga kotungisama oyo ekouta na monguna,+Ete banguna na bango bábalola likambo yango na ndenge ya mabe,+Mpe báloba: “Lobɔkɔ na biso elongi,+Mpe ezali Yehova te nde asali nyonso wana.”+ 28  Mpo bazali ekólo oyo toli esimbaka bango te,+Mpe epai na bango, mayele ezali te.+ 29  Ee soki bazalaka bato ya bwanya!+ Mbɛlɛ bakanisaki yango malamumalamu.+Mbɛlɛ batalelaki nsuka na bango na nsima.+ 30  Ndenge nini moto moko akoki kolanda bato nkóto moko (1 000),Mpe bato mibale bakoki kokimisa bato nkóto zomi (10 000)?+Lobá kaka soki Libanga na bango atɛki bango+Mpe Yehova akabi bango. 31  Mpo libanga na bango ezali lokola Libanga na biso te,+Ata banguna na biso bakoki koloba ete ezali bongo.+ 32  Mpo vinyo na bango euti na vinyo ya SodomaMpe na mikala ya bilanga ya Gomora.+Mbuma na bango ya vinyo ezali mbuma ya vinyo ya ngɛngɛ,Bituka na bango ezali bololo.+ 33  Vinyo na bango ezali ngɛngɛ ya banyoka mineneMpe ngɛngɛ ya bakobra, oyo ebomaka.+ 34  Yango ebombami pene na ngai te,Ekangisami te na elembo na ndako na ngai ya kobomba biloko?+ 35  Kozongisa mabe ezali likambo na ngai, mpe kofuta.+Lokolo na bango ekotengatenga+ na ntango oyo etyami,Mpo mokolo ya likama na bango ekómi pene,+Mpe makambo oyo elɛngɛlami mpo na bango ezali mpenza koya mbangumbangu.’+ 36  Mpo Yehova akosambisa bato na ye+Mpe akoyokela basaleli na ye mawa,+Mpo akomona ete lisungi elongweMpe kaka moto oyo azangi makoki mpe azangi ntina nde azali. 37  Mpe akoloba mpenza ete: ‘Wapi banzambe na bango,+Libanga epai balukaki komibomba,+ 38  Oyo bazalaki kolya mafuta ya bambeka na bango,+Komɛla vinyo ya makabo na bango ya masanga?+Tiká bátɛlɛma mpe básalisa bino.+Bákóma esika na bino ya komibomba.+ 39  Bótala sikoyo ete ngai—ngai nde ye+Mpe banzambe mosusu bazali elongo na ngai te.+Nabomaka, mpe nabikisaka.+Nazokisaki makasi,+ mpe ngai—nakobikisa,+Mpe ezali na moto te oyo akobɔtɔla na lobɔkɔ na ngai.+ 40  Mpo natomboli lobɔkɔ na ngai na likoló mpo na kolapa ndai,+Mpe nalobi mpenza ete: “Lokola nazali solo na bomoi seko na seko,”+ 41  Soki napelisi mpenza mopanga na ngai oyo ezali kongɛnga,+Mpe lobɔkɔ na ngai esimbi lisambisi,+Nakozongisela banguna na ngai mabe+Mpe nakofuta baoyo bazali koyina ngai makasi.+ 42  Nakolangwisa makula na ngai na makila,+Wana mopanga na ngai ekolya mosuni,+Nzela moko na makila ya babomami mpe ya bakangami,Nzela moko na mitó ya bakambi ya monguna.’+ 43  Bósepela, bino bikólo, elongo na bato na ye,+Mpo akozongisa mabe mpo na makila ya basaleli na ye,+Mpe akozongisela banguna na ye mabe+Mpe akozipa mpenza masumu ya mabele ya bato na ye.” 44  Na yango, Moize ayaki mpe alobaki maloba nyonso ya loyembo oyo na matoi ya bato,+ ye ná Hoshea mwana ya Nunu.+ 45  Ntango Moize asilisaki koloba na Yisraele mobimba maloba oyo nyonso, 46  alobaki na bango lisusu ete: “Bótya mitema na bino na maloba nyonso oyo nazali koloba mpo na kokebisa bino lelo,+ mpo bópesa bana na bino mitindo mpo bákeba ete básalela maloba nyonso ya mobeko oyo.+ 47  Mpo liloba oyo ezangi ntina te mpo na bino,+ kasi ezali nde bomoi+ na bino, mpe na nzela ya liloba oyo, bokoki koyeisa mikolo na bino mingi na mabele oyo bozali kokatisa Yordani mpo na kozwa yango.”+ 48  Mpe Yehova alobaki na Moize kaka na mokolo yango ete: 49  “Matá na ngomba oyo ya Abarime,+ Ngomba Nebo,+ oyo ezali na mokili ya Moabe, oyo etalani na Yeriko, mpe talá mokili ya Kanana, oyo nazali kopesa bana ya Yisraele libula.+ 50  Mpe kufá na ngomba oyo ozali komata, mpe yanganisamá na bato na yo,+ kaka ndenge Arona ndeko na yo akufaki na Ngomba Hore+ mpe ayanganisamaki na bato na ye; 51  mpo bozangaki kokokisa mokumba na bino epai na ngai+ na katikati ya bana ya Yisraele na mai ya Meriba+ ya Kadeshe na esobe ya Zine; mpo bino bosantisaki ngai te na kati ya bana ya Yisraele.+ 52  Mpo okomona mokili yango na mosika, kasi okokɔta kuna te, na mokili oyo nazali kopesa bana ya Yisraele.”+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.