Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 28:1-68

28  “Mpe ekosalema mpenza boye: soki okoyoka mpenza mongongo ya Yehova Nzambe na yo na kokebáká ete osalela mitindo na ye nyonso oyo nazali kopesa yo lelo,+ Yehova Nzambe na yo akotya yo mpenza likoló ya bikólo mosusu nyonso ya mabele.+  Mpe mapamboli oyo nyonso ekokitela yo mpenza mpe ekozwa yo,+ mpamba te ozali kokoba koyoka mongongo ya Yehova Nzambe na yo:  “Okopambolama na engumba,+ mpe okopambolama na esobe.+  “Mbuma ya libumu na yo ekopambolama+ mpe mbuma ya mabele na yo mpe bana ya nyama na yo ya mboka,+ bana ya ngɔmbɛ na yo mpe bana ya mpate na yo.+  “Kitunga+ na yo ná esika na yo ya kobɛta pɔtɔpɔtɔ ya farini+ ekopambolama.  “Okopambolama ntango okokɔta, mpe okopambolama ntango okobima.+  “Yehova akosala ete olonga banguna na yo oyo bazali kotɛmɛla yo.+ Bakobimela yo na nzela moko, kasi bakokima liboso na yo na nzela nsambo.+  Mpo na yo, Yehova akopesa etinda ete lipamboli ezala likoló ya bibombelo na yo ya biloko+ mpe likoló ya misala na yo nyonso,+ mpe akopambola yo mpenza na mokili oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo.  Yehova akokómisa yo ekólo moko mosantu mpo na ye,+ kaka ndenge alapelaki yo ndai,+ mpo ozali kokoba kobatela mitindo+ ya Yehova Nzambe na yo, mpe otamboli na banzela na ye. 10  Mpe bato ya bikólo nyonso ya mabele basengeli komona ete obengami na nkombo ya Yehova,+ mpe bakobanga mpenza yo.+ 11  “Yehova mpe akotondisa mpenza yo na bozwi, na mbuma ya libumu+ na yo mpe na mbuma ya banyama na yo ya mboka mpe na mbuma ya mabele+ na yo, na mabele oyo Yehova alapelaki bankɔkɔ na yo ndai ete akopesa yo.+ 12  Yehova akofungolela yo ndako na ye malamu ya kobomba biloko, elingi koloba likoló, mpo na kopesa mbula na mokili na yo na eleko na yango+ mpe mpo na kopambola mosala nyonso ya lobɔkɔ na yo;+ mpe okodefisa mpenza bikólo mingi, nzokande yo okodefa te.+ 13  Mpe Yehova akotya yo mpenza mpo ozala motó, kasi mokila te; mpe okozala kaka na likoló,+ mpe okozala na nse te, mpamba te ozali kokoba kotosa mitindo+ ya Yehova Nzambe na yo, oyo nazali kopesa yo lelo mpo otosa yango mpe osalela yango. 14  Mpe osengeli te kopɛngwa na maloba nyonso oyo nazali kopesa yo lelo lokola mitindo, na kokendáká na lobɔkɔ ya mobali to na lobɔkɔ ya mwasi,+ na kolandáká banzambe mosusu mpo osalela+ bango. 15  “Mpe ekosalema mpenza boye: soki okoyoka te mongongo ya Yehova Nzambe na yo na kokebáká ete osalela mitindo na ye nyonso mpe mibeko na ye oyo nazali kopesa yo lelo, bilakeli mabe oyo nyonso esengeli kokitela yo mpe kozwa yo:+ 16  “Okolakelama mabe na engumba+ mpe okolakelama mabe na esobe.+ 17  “Kitunga+ na yo ná esika na yo ya kobɛta pɔtɔpɔtɔ ya farini+ ekolakelama mabe. 18  “Mbuma ya libumu+ na yo mpe mbuma ya mabele+ na yo, bana ya ngɔmbɛ na yo mpe bana ya mpate+ na yo bakolakelama mabe. 19  “Okolakelama mabe ntango okokɔta, mpe okolakelama mabe ntango okobima.+ 20  “Yehova akotindela yo elakeli mabe,+ mobulungano+ mpe mpamela+ na misala na yo nyonso oyo okoluka kosala, kino okosila mpe okobebisama nokinoki, mpo na mabe ya misala na yo na ndenge osundoli ngai.+ 21  Yehova akosala ete maladi mabe ekangama na yo kino akosilisa yo na mabele oyo ozali kokende kozwa.+ 22  Yehova akobɛta yo na tibɛrkiloze+ mpe na fiɛvrɛ makasi mpe na kovimba mpe na mɔtɔ ya fiɛvrɛ mpe na mopanga+ mpe kokauka ya milona+ mpe na koguga,+ mpe yango ekolanda mpenza yo kino okokufa. 23  Likoló na yo oyo ezali likoló ya motó na yo ekokóma mpenza motako, mpe mabele oyo ezali na nse na yo ekokóma mpenza ebende.+ 24  Na esika ya mbula na mokili na yo, Yehova akopesa nde zɛlo ná putulu. Ekokitela yo longwa na likoló kino okosila. 25  Yehova akosala ete banguna na yo bálonga yo.+ Okobimela bango na nzela moko, kasi okokima liboso na bango na nzela nsambo; mpe okokóma mpenza eloko moko ya nsɔmɔ epai ya makonzi nyonso ya mabele.+ 26  Mpe ebembe na yo esengeli kokóma bilei ya ekelamu nyonso oyo epumbwaka na likoló mpe ya nyama ya zamba, moto ata moko te akozala mpo na kolɛngisa banyama yango.+ 27  “Yehova akopesa yo babibɔ ya Ezipito+ mpe maladi ya mosomba mpe mokosa mpe eloko ya kovimba na loposo, oyo okokoka kobika na yango te. 28  Yehova akopesa yo maladi ya ligboma+ mpe ya kokufa miso+ mpe ya kobulungana ya motema.+ 29  Mpe okokóma mpenza moto oyo azali kosimbasimba epai na epai na ntango ya midi, kaka ndenge moto oyo akufá miso asimbasimbaka epai na epai na kati ya molili,+ mpe okolongisa banzela na yo te; mpe osengeli kokóma kaka moto oyo babubaka mpe bayibaka ntango nyonso, moto ata moko te akozala mpo na kobikisa yo.+ 30  Okokóma moto oyo alaki mwasi libala, kasi mobali mosusu akosangisa na ye nzoto na makasi.+ Okotonga ndako, kasi okofanda na yango te.+ Okolona elanga ya vinyo, kasi okobanda kolya mbuma na yango te.+ 31  Ngɔmbɛ na yo ekobomama na miso na yo—kasi okolya ndambo na yango ata moke te. Mpunda na yo ekoyibama na miso na yo—kasi ekozongela yo te. Bampate na yo ekopesama epai ya banguna na yo—kasi okozala na mobikisi te.+ 32  Bana na yo ya mibali mpe bana na yo ya basi bakopesama epai ya bato mosusu+ mpe miso na yo ekotala kaka mpe ekoyoka bango mposa makasi ntango nyonso—kasi mabɔkɔ na yo ekozala na makasi te.+ 33  Bato oyo oyebi te bakolya mbuma ya mabele na yo mpe mbuma na yo nyonso;+ mpe okokóma kaka moto oyo babubaka mpe banyataka ntango nyonso.+ 34  Mpe okobɛla mpenza ligboma na makambo oyo okomona, oyo miso na yo ekomona.+ 35  “Yehova akopesa yo babibɔ ya mabe na mabɔlɔngɔ nyonso mibale mpe na makolo nyonso mibale, oyo okokoka kobika na yango te, banda na litambe tii na motó na yo.+ 36  Yehova akotambwisa yo+ ná mokonzi+ na yo oyo okotya likoló na yo mpo na kokende na ekólo oyo oyebi te, ezala yo mpe bankɔkɔ na yo; mpe kuna okosalela mpenza banzambe mosusu, ya nzete mpe ya mabanga.+ 37  Mpe okokóma mpenza eloko ya kokamwa,+ liloba ya lisese+ mpe liloba ya kosɛka na kati ya bato nyonso ya bikólo epai Yehova akomema yo. 38  “Okomema milona mingi na elanga, kasi okobuka moke,+ mpamba te liyoyo ekolya yango.+ 39  Okolona mpe okobongisa mpenza bilanga ya vinyo, kasi okomɛla vinyo te mpe okobuka eloko te,+ mpamba te nkusu ekolya yango.+ 40  Okozala na banzete ya olive na teritware na yo mobimba, kasi okomipakola mafuta te, mpamba te mbuma na yo ya olive ekokwea.+ 41  Okobota bana mibali mpe bana basi, kasi bakozala bana na yo lisusu te, mpamba te bakokende, bakangami.+ 42  Nyamankɛkɛ, oyo mapapu na yango esalaka makɛlɛlɛ, ekozwa banzete na yo nyonso mpe mbuma ya mabele na yo. 43  Moto oyo afandi mopaya, oyo azali epai na yo, akomata se komata likoló na yo, nzokande yo—okokita se kokita na nse.+ 44  Ye nde moto akodefisa yo, nzokande yo—okodefisa ye te.+ Akokóma motó, nzokande yo—okokóma mokila.+ 45  “Mpe bilakeli mabe+ oyo nyonso ekokitela yo mpe ekolanda yo mpe ekozwa yo kino okosila,+ mpamba te oyokaki te mongongo ya Yehova Nzambe na yo, elingi koloba, kobatela mitindo na ye mpe mibeko na ye oyo apesaki yo.+ 46  Mpe yango ekokoba kozala likoló na yo ná bana na yo lokola elembo mpe likamwisi ya komonisa makambo oyo ekoya, mpo na ntango oyo etyami ndelo te,+ 47  mpamba te osalelaki Yehova Nzambe na yo na nsai te mpe na esengo+ ya motema te mpo na kotonda ya biloko nyonso.+ 48  Mpe banguna na yo oyo Yehova akotindela yo, okosalela bango+ mpenza na nzala+ mpe na mposa ya mai mpe na bolumbu mpe na mposa ya eloko nyonso; mpe akotya mpenza ekanganeli ya ebende na nkingo na yo kino akosilisa yo.+ 49  “Yehova akotɛlɛmisela yo ekólo moko ya mosika,+ longwa na nsuka ya mabele, kaka ndenge mpongo ekitelaka nyama na lombangu,+ ekólo moko oyo okokanga ntina ya monɔkɔ na yango te,+ 50  ekólo moko ya bato ya bilongi nkandankanda,+ oyo bakoyokela mobange mawa te mpe bakomonisela elenge boboto te.+ 51  Mpe bakolya mpenza bana ya banyama na yo ya mboka mpe mbuma ya mabele na yo kino okosila,+ mpe bakotikela yo molona te, vinyo ya sika to mafuta te, bana na yo ya ngɔmbɛ to bana na yo ya mpate te, kino bakobebisa yo.+ 52  Mpe bakozinga yo na kati ya baporte na yo nyonso kino bifelo na yo ya milai mpe oyo ebatelami makasi, oyo ozali kotyela motema ekokwea na mokili na yo mobimba, ɛɛ, bakozinga mpenza yo na kati ya baporte na yo nyonso na mokili na yo mobimba, oyo Yehova Nzambe na yo apesi yo.+ 53  Bongo okolya mpenza mbuma ya libumu na yo, mosuni ya bana na yo ya mibali mpe ya bana na yo ya basi,+ oyo Yehova Nzambe apesi yo, mpo na nkaka mpe motungisi oyo monguna na yo akotya yo na yango. 54  “Nde mobali nyonso oyo, epai na yo, amesaná na makambo ya makasi te mpe amesaná na bomɛngo, akotala na liso+ mabe ndeko na ye ya mobali mpe mwasi na ye ya bolingo mpe bana na ye mosusu oyo batikali na ye, 55  noki apesa na moko na bango ndambo ya mosuni ya bana na ye oyo akolya, mpo akotikala na eloko te, mpo na nkaka mpe motungisi oyo monguna na yo akotya yo na kati ya baporte na yo nyonso.+ 56  Nde mwasi oyo, epai na yo, amesaná na makambo ya makasi te mpe amesaná na bomɛngo, oyo ameká naino ata moke te kotya litambe na ye na mabele, mpo amesaná na bomɛngo mpe mpo amesaná na makambo ya makasi te,+ akotala na liso mabe mobali na ye ya bolingo mpe mwana na ye ya mobali mpe mwana na ye ya mwasi, 57  ata mpe kɔku na ye oyo ezali kobima na kati ya makolo na ye mpe bana na ye ya mibali oyo abotaki,+ mpamba te akolya bango na kobombana mpo biloko nyonso ekozanga mpo na nkaka mpe motungisi oyo monguna na yo akotya yo na kati ya baporte na yo.+ 58  “Soki okokeba te mpo na kokokisa maloba nyonso ya mobeko oyo, oyo ekomami na buku+ oyo, mpo na kobanga nkombo oyo ya nkembo+ mpe ya nsɔmɔ,+ ɛɛ Yehova,+ Nzambe na yo, 59  Yehova akokómisa mpenza malɔzi na yo mpe malɔzi ya bana na yo makasi mpenza, malɔzi ya minene mpe oyo eumelaka,+ mpe bamaladi ya mabe mpe oyo eumelaka.+ 60  Mpe akozongisela yo mpenza bamaladi nyonso ya Ezipito oyo liboso na yango ozalaki kobanga, mpe yango ekokangama mpenza na yo.+ 61  Lisusu, Yehova akoyeisela yo maladi nyonso mpe bolɔzi nyonso oyo ekomami na buku ya mobeko oyo te, kino okosila. 62  Mpe bokotikala mpenza bato moke,+ atako bokómi ebele+ lokola minzoto ya likoló, mpo oyokaki te mongongo ya Yehova Nzambe na yo. 63  “Mpe ekosalema mpenza boye: kaka ndenge Yehova asepelaki kosalela bino malamu mpe kokómisa bino mingi,+ ndenge yango nde Yehova akosepela kobebisa bino mpe kosilisa bino nyɛɛ;+ mpe bokolongolama mpenza na mabele oyo ozali kokende kozwa.+ 64  “Mpe Yehova akopalanganisa mpenza yo na kati ya bato ya bikólo nyonso longwa na nsuka moko ya mabele kino na nsuka mosusu ya mabele,+ mpe kuna okosalela mpenza banzambe mosusu ya nzete mpe ya mabanga+ oyo oyebi te mpe oyo bankɔkɔ na yo bayebaki te. 65  Mpe na kati ya bikólo yango, okozala na kimya te,+ mpe esika ya kopema mpo na lokolo na yo ekozala te; mpe kuna Yehova akopesa yo mpenza motema ya kolɛnga+ mpe miso oyo ebebi+ mpe molimo oyo ezangi elikya. 66  Mpe okozala mpenza na likama monene koleka mpo na bomoi na yo mpe okozala na nsɔmɔ butu moi, mpe okoyeba mpenza te ndenge bomoi na yo ekozala.+ 67  Na ntɔngɔ okoloba: ‘Soki ezalaka ata mpokwa!’ mpe na mpokwa okoloba: ‘Soki ezalaka ata ntɔngɔ!’ mpo na nsɔmɔ ya motema na yo, nsɔmɔ oyo okozala na yango mpe mpo na makambo oyo okomona, oyo miso na yo ekomona.+ 68  Mpe Yehova akozongisa mpenza yo na Ezipito na bamasuwa na nzela oyo nalobi na yo ete: ‘Okomona yango lisusu soki moke te,’+ mpe bino moko bosengeli komitɛka kuna epai ya banguna na yo mpo bózala baombo mibali mpe basaleli basi,+ kasi mosombi akozala te.”

Maloba na nse