Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kolimbola Mibeko 1:1-46

1  Talá maloba oyo Moize alobaki na Yisraele mobimba na etúká ya Yordani+ na esobe, na mokili patatalu oyo ekauká, oyo etalani na Sufe, kati na Parane+ ná Tofele ná Labane ná Hazerote+ mpe Dizahabe;  ezalaka mikolo zomi na moko banda Horebe kino Kadeshe-barnea,+ na nzela ya Ngomba ya Seire.  Mpe esalemaki boye: na mbula ya ntuku minei (40),+ na sanza ya zomi na moko, na mokolo ya liboso ya sanza yango, Moize alobaki na bana ya Yisraele kaka ndenge Yehova apesaki ye mitindo mpo na bango,  nsima ya kolonga Sihone+ mokonzi ya Baamore, oyo azalaki kofanda na Heshibone, mpe Oge+ mokonzi ya Bashane, oyo azalaki kofanda na Ashetarote,+ na Edrei.+  Na etúká ya Yordani, na mokili ya Moabe, Moize abandaki kolimbola mobeko oyo,+ na maloba oyo:  “Yehova Nzambe na biso alobaki na biso na Horebe+ ete: ‘Bofandi mwa ntango molai na etúká oyo ya ngombangomba.+  Bóbaluka mpe bólanda nzela na bino mpe bókɔta na etúká ya ngombangomba ya Baamore+ mpe epai ya baoyo nyonso bazali penepene na bango na Araba,+ etúká ya ngombangomba+ mpe na Shefela ná Negebe+ mpe na bokula ya mbu,+ na mokili ya Bakanana,+ mpe na Libá,+ tii na ebale monene, ebale Efrate.+  Talá, natye mpenza mokili yango liboso na bino. Bókɔta mpe bózwa mokili yango oyo Yehova alapaki ndai epai ya batata na bino, Abrahama, Yisaka+ mpe Yakobo,+ ete akopesa bango yango mpe momboto na bango nsima na bango.’+  “Mpe nalobaki na bino boye na ntango yango: ‘Nakoki komema bino ngai moko te.+ 10  Yehova Nzambe na bino akómisi bino mingi, mpe talá bozali lelo oyo ebele lokola minzoto ya likoló.+ 11  Tiká Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bino abakisa bino+ mbala nkóto (1 000) koleka ndenge bozali mpe apambola+ bino kaka ndenge apesaki bino elaka.+ 12  Ndenge nini nakokoka komema ngai moko kilo na bino mpe mokumba na bino mpe koswana na bino?+ 13  Bózwa na mabota na bino mibali ya bwanya mpe ya mayele+ mpe oyo bayebi makambo mingi,+ mpo natya bango bankumu na bino.’+ 14  Na yango, bozongiselaki ngai maloba ete: ‘Likambo oyo olobi na biso tósala ezali malamu.’ 15  Bongo nazwaki bankumu ya mabota na bino, mibali ya bwanya mpe oyo bayebi makambo mingi, mpe natyaki bango bankumu na bino, bakonzi ya bato nkóto nkóto mpe bakonzi ya bato nkama nkama mpe bakonzi ya bato ntuku mitano ntuku mitano mpe bakonzi ya bato zomi zomi mpe bakapita ya mabota na bino.+ 16  “Mpe na ntango yango, napesaki basambisi na bino mitindo ete: ‘Ntango bokoyoka makambo kati na bandeko na bino, bosengeli kosambisa na boyengebene+ kati na moto ná ndeko na ye to ná mopaya oyo afandi na ye.+ 17  Bosengeli kopona bilongi te ntango bozali kosambisa.+ Bokoyoka moto moke ná moto monene ndenge moko.+ Bosengeli te kobanga moto,+ mpo kosambisa ezali ya Nzambe;+ mpe likambo oyo eleki bino, bokoya na yango epai na ngai, mpe ngai nasengeli koyoka yango.’+ 18  Mpe na ntango yango, napesaki bino mitindo na makambo nyonso oyo bosengelaki kosala. 19  “Na nsima, tolongwaki na Horebe mpe totambolaki na esobe mobimba wana ya monene mpe ya nsɔmɔ,+ oyo bomoni, na nzela ya etúká ya ngombangomba ya Baamore,+ kaka ndenge Yehova Nzambe na biso apesaki biso mitindo; mpe nsukansuka, tokómaki na Kadeshe-barnea.+ 20  Bongo nalobaki na bino ete: ‘Bokómi na etúká ya ngombangomba ya Baamore, oyo Yehova Nzambe na biso azali kopesa biso.+ 21  Talá Yehova Nzambe na yo apesi yo mokili yango.+ Matá, zwá yango, kaka ndenge Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na yo alobaki na yo.+ Kobanga te, kozala mpe na nsɔmɔ te.’+ 22  “Nzokande, bino nyonso bobɛlɛmaki na ngai mpe bolobaki ete: ‘Tótinda mibali liboso na biso bákende kotalela biso mokili yango malamumalamu mpe báya koyebisa biso nzela oyo tosengeli komata mpe bingumba epai tokokóma.’+ 23  Ɛɛ, likambo yango emonanaki malamu na miso na ngai, bongo nazwaki mibali zomi na mibale kati na bino, mobali moko na libota moko.+ 24  Bongo babalukaki mpe bamataki na etúká ya ngombangomba+ mpe bakómaki tii na lobwaku ya mokɛli ya Eshikole+ mpe babandaki konɔnga yango. 25  Mpe bazwaki ndambo ya mbuma ya mokili+ yango na lobɔkɔ na bango mpe bakitaki na yango epai na biso, mpe bayaki koloba na biso ete: ‘Mokili oyo Yehova Nzambe na biso azali kopesa biso ezali malamu.’+ 26  Kasi bolingaki komata te,+ mpe bobandaki kotomboka, boboyaki etinda ya Yehova Nzambe na bino.+ 27  Mpe bozalaki kaka koimaima na bahema na bino mpe koloba ete: ‘Yehova ayinaki+ biso, yango wana abimisaki biso na mokili ya Ezipito+ mpo na kopesa biso na lobɔkɔ ya Baamore, mpo na kosilisa biso nyɛɛ.+ 28  Tómata wapi? Bandeko na biso balɛmbisi biso motema,+ balobi: “Tomonaki kuna bato ya minene mpe ya milai koleka biso,+ bingumba minene mpe oyo ebatelami makasi tii na likoló+ mpe lisusu bana ya Baanakime.”’+ 29  “Bongo nalobaki na bino ete: ‘Bosengeli te kozala na nsɔmɔ to kobanga bango.+ 30  Yehova Nzambe na bino ye nde azali kotambola liboso na bino. Akobundela bino+ kaka ndenge asalelaki bino na miso na bino na Ezipito,+ 31  mpe na esobe,+ epai omonaki ndenge Yehova Nzambe na yo amemaki yo,+ kaka ndenge moto amemaka mwana na ye, na nzela nyonso oyo bino botambolaki kino bokómaki na esika oyo.’+ 32  Atako nalobaki bongo, bondimelaki Yehova Nzambe na bino te,+ 33  oyo azalaki kotambola liboso na bino na nzela mpo na konɔngela bino esika oyo bokotya kaa,+ azalaki kosalela mɔtɔ na butu mpo bómona nzela nini bosengelaki kotambola mpe azalaki kosalela lipata na moi.+ 34  “Na ntango nyonso wana, Yehova ayokaki makambo oyo bozalaki koloba. Bongo asilikaki mpe alapaki ndai+ ete: 35  ‘Mobali moko te kati na bato mabe ya ntango oyo akomona mokili malamu oyo nalapaki ndai ete nakopesa batata na bino,+ 36  longola kaka Kalebe mwana ya Yefune.+ Ye akomona yango, mpe nakopesa ye ná bana na ye mokili oyo anyataki, mpo alandaki Yehova na makambo nyonso.+ 37  (Kutu likoló na bino, Yehova asilikelaki ngai, alobi: ‘Yo mpe okokɔta kuna te.+ 38  Yosua mwana ya Nunu, oyo atɛlɛmi liboso na yo, ye nde akokɔta kuna.’+ Ye akómisi Yosua makasi,+ mpamba te akopesa Yisraele mokili yango lokola libula.) 39  Kasi mpo na bana na bino ya mike oyo bolobaki ete: “Bakokóma eloko ya kopunza!”+ mpe bana na bino oyo lelo bayebi te malamu to mabe, bango nde bakokɔta kuna, mpe nakopesa bango yango, mpe bakozwa yango. 40  Kasi bino, bóbaluka mpe bósimba nzela bókende na esobe, na nzela ya Mbu Motane.’+ 41  “Na yango, bozongiselaki ngai maloba ete: ‘Tosaleli Yehova lisumu.+ Biso, ɛɛ, biso tokomata mpe tokobunda kaka ndenge Yehova Nzambe na biso apesi biso mitindo!’ Bongo bokangaki, moto na moto, bibundeli na ye ya etumba na loketo mpe bomonaki ete ezali likambo ya pɛtɛɛ komata na ngomba.+ 42  Kasi Yehova alobaki na ngai ete: ‘Lobá na bango boye: “Bosengeli komata te mpe kobunda te, mpo ngai nazali na kati na bino te;+ noki banguna na bino bálonga bino.”’+ 43  Bongo nalobaki na bino, mpe boyokaki te kasi bobandaki kotomboka,+ boboyaki etinda ya Yehova mpe bosilikaki makasi, mpe bolukaki komata na ngomba.+ 44  Bongo Baamore oyo bazalaki kofanda na ngomba yango babimaki kokutana na bino mpe babenganaki bino,+ kaka ndenge nzoi esalaka, mpe bapanzaki bino na Seire tii na Horoma.+ 45  Nsima na yango, bozongaki mpe bobandaki kolela liboso ya Yehova, kasi Yehova ayokaki mongongo na bino te,+ mpe atyelaki bino litoi te.+ 46  Bongo bofandaki na Kadeshe mikolo mingi, ebele ya mikolo oyo bofandaki kuna.+

Maloba na nse