Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Kobima 12:1-51

12  Sikoyo Yehova alobaki na Moize mpe na Arona na mokili ya Ezipito ete:  “Sanza oyo ekozala ebandeli ya basanza mpo na bino. Na basanza ya mbula, yango ekozala sanza ya liboso mpo na bino.+  Bóloba na liyangani mobimba ya Yisraele ete: ‘Na mokolo ya zomi ya sanza oyo, bakozwa moto na moto mpo na ndako ya bankɔkɔ na ye mpate moko,+ mpate moko mpo na ndako moko.  Kasi soki bato ya ndako yango bazali mingi te mpo na kosilisa mpate yango, boye ye ná moto oyo afandi penepene na ye basengeli komema yango na ndako na ye engebene motángo ya milimo; mpate yango ekokabolama na kotalela motángo ya bato oyo bakolya yango.  Mpate yango oyo bokozwa+ ebongi ezanga mbeba,+ ezala ya mobali, ya mbula moko. Bokoki kozwa mwana-mpate ya mibali to mwana-ntaba.  Mpe bosengeli kobatela yango tii na mokolo ya zomi na minei ya sanza oyo,+ mpe lisangá mobimba ya liyangani ya Yisraele esengeli koboma yango na mpokwa, liboso molili ekɔta.*+  Mpe basengeli kokamata ndambo ya makila mpe kopakola yango na makonzí mibale ya porte mpe na libaya ya likoló oyo esimbaka makonzí ya porte, esika oyo bakolya yango.+  “‘Mpe basengeli kolya mosuni na butu yango.+ Bakolya yango etumbami na mɔtɔ mpe ná bagato ezangá levire+ esika moko na ndunda ya bololo.+  Bólya ata ndambo na yango moko te ya mobesu to ya kotɔkisa, ya kolamba na mai, kasi nde oyo etumbami na mɔtɔ, motó na yango ná makolo na yango mpe biloko na yango ya kati. 10  Mpe bosengeli kotika ata ndambo na yango te tii na ntɔngɔ, kasi ndambo na yango oyo etikali tii na ntɔngɔ, bokozikisa yango na mɔtɔ.+ 11  Mpe bokolya yango boye: nkamba na loketo,+ sandale+ na makolo mpe lingenda na lobɔkɔ; mpe bosengeli kolya yango mbangumbangu. Yango ezali elekeli ya Yehova.+ 12  Mpe nasengeli koleka na mokili ya Ezipito na butu yango+ mpe koboma mwana nyonso ya liboso ya mokili ya Ezipito, banda na moto tii na nyama,+ mpe nakopesa banzambe nyonso ya Ezipito bitumbu.+ Ngai Yehova.+ 13  Mpe makila esengeli kozala elembo na bino likoló ya bandako epai bozali; mpe nasengeli komona makila mpe koleka likoló na bino,+ mpe bolɔzi yango ekoyela bino te mpo na kobebisa bino ntango nakobɛta mokili ya Ezipito. 14  “‘Mpe mokolo oyo esengeli kozala ekaniseli mpo na bino, mpe bosengeli kokanisa yango lokola fɛti moko mpo na Yehova na boumeli ya mabota na bino nyonso. Bosengeli kokanisa yango lokola mobeko mpo na ntango oyo etyami ndelo te. 15  Bokolya bagato ezangá levire mikolo nsambo. Ɛɛ, na mokolo ya liboso bokolongola pɔtɔpɔtɔ ya farini ya ngayi na bandako na bino, mpamba te moto nyonso oyo akolya eloko oyo etyami levire, banda mokolo ya liboso tii mokolo ya nsambo,+ molimo yango esengeli kolongolama na Yisraele.+ 16  Mpe na mokolo ya liboso bokosala liyangani mosantu, mpe na mokolo ya nsambo liyangani mosantu.+ Mosala moko ekosalema te na mikolo yango.+ Kaka eloko oyo molimo nyonso esengeli kolya, yango kaka nde bokosala.+ 17  “‘Mpe bosengeli kosalaka fɛti ya bagato ezangá levire,+ mpamba te na mokolo yango mpenza nakobimisa mampinga na bino na mokili ya Ezipito. Mpe bosengeli kokanisa mokolo yango na boumeli ya mabota na bino nyonso lokola mobeko mpo na ntango oyo etyami ndelo te. 18  Na sanza ya liboso, na mokolo ya zomi na minei ya sanza yango, na mpokwa bokolya bagato ezangá levire tii na mokolo ya ntuku mibale na moko (21) ya sanza yango na mpokwa.+ 19  Na boumeli ya mikolo nsambo, pɔtɔpɔtɔ ya farini ya ngayi ekozala te na bandako na bino, mpamba te moto nyonso oyo akomeka kolya eloko oyo etyami levire, ezala moto oyo afandi mopaya to mwana-mboka ya mokili,+ molimo yango esengeli kolongolama na liyangani ya Yisraele.+ 20  Bokolya eloko moko te oyo etyami levire. Na bisika nyonso oyo bofandi, bokolya bagato oyo ezangá levire.’” 21  Nokinoki Moize abengaki mikóló nyonso ya Yisraele+ mpe alobaki na bango ete: “Bópona mpe bózwa bampate ná bantaba engebene mabota na bino, mpe bóboma nyama ya elekeli.+ 22  Mpe bosengeli kokamata liboke ya nzete ya izope+ mpe kozindisa yango na makila oyo ezali na saani mpe kopakola yango na libaya ya likoló oyo esimbaka makonzí ya porte mpe na makonzí mibale ya porte; mpe moto moko te kati na bino akobima na monɔkɔ ya ndako na ye tii na ntɔngɔ. 23  Bongo ntango Yehova akoleka mpo na kobɛta Baezipito na bolɔzi mpe akomona makila na libaya ya likoló oyo esimbaka porte mpe na makonzí mibale, Yehova akoleka mpenza likoló ya monɔkɔ ya ndako, mpe akopesa nzela te ete libebi ekɔta na bandako na bino mpo na kobɛta bino na bolɔzi.+ 24  “Mpe bosengeli kobatela likambo oyo ezala lilako+ mpo na bino mpe mpo na bana na bino mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ 25  Mpe ekosalema mpenza boye: ntango bokokɔta na mokili oyo Yehova akopesa bino, kaka ndenge alobaki, bosengeli kosala molulu oyo ya losambo.+ 26  Mpe ekosalema mpenza boye: ntango bana na bino bakoloba na bino ete: ‘Molulu oyo ya losambo elimboli nini mpo na bino?’+ 27  bongo bosengeli koloba ete: ‘Ezali mbeka ya elekeli mpo na Yehova,+ oyo alekaki likoló ya bandako ya bana ya Yisraele na Ezipito ntango abɛtaki Baezipito na bolɔzi, kasi abikisaki bandako na biso.’” Bongo bato bagumbamaki mpe bafukamaki bilongi na nse.+ 28  Na nsima bana ya Yisraele bakendaki mpe basalaki kaka ndenge Yehova apesaki Moize ná Arona mitindo.+ Basalaki kaka bongo. 29  Mpe esalemaki boye: na midi ya butu Yehova abomaki mwana nyonso ya liboso na mokili ya Ezipito,+ banda na mwana ya liboso ya Farao oyo azali kofanda na kiti na ye ya bokonzi tii na mwana ya liboso ya mokangami oyo azalaki na libulu ya bolɔkɔ, mpe mwana nyonso ya liboso ya nyama.+ 30  Bongo Farao alamukaki na butu, ye ná basaleli na ye nyonso mpe Baezipito mosusu nyonso; mpe kolela monene ezalaki epai ya Baezipito,+ mpo ezalaki na ndako moko te oyo ezangaki ebembe. 31  Na mbala moko abengaki+ Moize ná Arona na butu mpe alobaki ete: “Bótɛlɛma, bólongwa na kati ya bato na ngai, bino ná bana mosusu ya Yisraele, mpe bókende, bósalela Yehova, kaka ndenge bolobi.+ 32  Bókamata bitonga na bino ya bampate mpe bitonga na bino ya bangɔmbɛ, kaka ndenge bolobi,+ mpe bókende. Lisusu, bosengeli mpe kopambola ngai.” 33  Mpe Baezipito babandaki kotya bato mbamba mpo balingaki bato bákende nokinoki+ bálongwa na mokili, “mpamba te,” bazalaki koloba: “tozali biso nyonso lokola nde tosili kokufa!”+ 34  Na yango, bato bamemaki pɔtɔpɔtɔ ya farini na bango liboso ete etyama levire, ná biloko na bango ya kobɛta pɔtɔpɔtɔ ya farini oyo elíngami na bilamba na bango likoló ya mapeka na bango. 35  Mpe bana ya Yisraele basalaki ndenge Moize alobaki mpe bakendaki kosɛnga Baezipito biloko ya palata ná biloko ya wolo mpe bilamba.+ 36  Mpe Yehova asalaki ete bato bándimama na miso ya Baezipito,+ bongo bapesaki bango oyo basɛngaki;+ mpe bapunzaki Baezipito.+ 37  Mpe bana ya Yisraele balongwaki na Ramesese+ bakei na Sukote,+ na motángo ya mibali makasi nkóto nkama motoba (600 000) oyo bazalaki kotambola na makolo, longola bana mike.+ 38  Mpe lisusu etuluku monene ya bato ndenge na ndenge+ bamataki elongo na bango, ná bitonga ya bampate mpe bitonga ya bangɔmbɛ, bibwɛlɛ mingi mpenza. 39  Mpe babandaki kotumba pɔtɔpɔtɔ ya farini oyo bautaki na yango na Ezipito: basalaki bagato ya libungutulu, bagato ezangá levire, mpo yango etyamaki levire te, mpo babenganaki bango na Ezipito mpe bakokaki te koumela mpe lisusu babongisaki biloko ya kolya te.+ 40  Mpe kofanda ya bana ya Yisraele, oyo bafandaki+ na Ezipito, +ezalaki mbula nkama minei na ntuku misato (430).+ 41  Mpe esalemaki boye: na nsuka ya mbula yango nkama minei na ntuku misato (430), ɛɛ, esalemaki boye na mokolo yango mpenza: mampinga nyonso ya Yehova ebimaki na mokili ya Ezipito.+ 42  Yango ezali butu ya kokanisa likambo oyo Yehova asalaki, na ndenge abimisaki bango na mokili ya Ezipito. Butu yango ezali butu oyo bana nyonso ya Yisraele na boumeli ya mabota na bango nyonso bakokanisa likambo oyo Yehova asalaki.+ 43  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize mpe na Arona ete: “Mobeko ya elekeli+ yango oyo: Mopaya ata moko te akoki kolya yango.+ 44  Kasi epai moombo-mobali oyo asombamá na mbongo azali, osengeli kokata ye ngenga.+ Nsima na yango nde akoki kolya yango. 45  Moto oyo autá na mboka mosusu mpe mosali oyo azwaka lifuti bakoki kolya yango te. 46  Ekolyama na ndako moko. Osengeli te kobimisa ata ndambo ya mosuni na yango na ndako mpo na komema yango na esika moko boye libándá. Mpe bosengeli kobuka mokuwa moko na yango te.+ 47  Liyangani mobimba ya Yisraele ekosala yango.+ 48  Mpe soki mopaya azali kofanda mopaya elongo na yo mpe soki alingi mpenza kosala elekeli mpo na Yehova, mobali nyonso oyo azali epai na ye akatama ngenga.+ Nsima na yango nde akoki kopusana mpo na kosala yango; mpe asengeli kokóma lokola mwana-mboka ya mokili. Kasi mobali nyonso oyo akatami ngenga te akoki kolya yango te. 49  Mobeko ekozala moko mpo na mwana-mboka mpe mpo na mopaya oyo azali kofanda mopaya na kati na bino.”+ 50  Bongo bana nyonso ya Yisraele basalaki kaka ndenge Yehova apesaki Moize ná Arona mitindo. Basalaki kaka bongo.+ 51  Mpe na mokolo yango mpenza esalemaki boye: Yehova abimisaki bana ya Yisraele elongo na mampinga na bango+ na mokili ya Ezipito.

Maloba na nse

Lil., “kati na mpokwa mibale.”