Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 43:1-34

43  Mpe nzala ezalaki makasi na mokili yango.+  Mpe esalemaki boye: ntango kaka basilisaki kolya mbuma ya kosala farini oyo bautaki na yango na Ezipito,+ tata na bango alobaki na bango ete: “Bózonga, bósombela biso mwa bilei.”+  Bongo Yuda alobaki na ye ete:+ “Mobali yango akebisaki biso polelepolele ete: ‘Bokomona elongi na ngai lisusu te soki ndeko na bino azali elongo na bino te.’+  Soki otindi ndeko na biso elongo na biso,+ boye tokondima kokita mpo na kosombela yo bilei.  Kasi soki otindi ye te, biso tokokita te, mpamba te mobali yango alobaki mpenza na biso ete: ‘Bokomona elongi na ngai lisusu te soki ndeko na bino azali elongo na bino te.’”+  Bongo Yisraele agangaki ete:+ “Mpo na nini bosali ngai mabe boye, boyebisi mobali yango ete bozali na ndeko mosusu?”  Na yango, balobaki ete: “Mobali yango atunaki biso na mbala moko makambo na biso mpe bandeko na biso boye: ‘Tata na bino azali naino na bomoi?+ Bozali na ndeko mosusu?’ mpe tobandaki koyebisa ye makambo yango.+ Ndenge nini tokokaki mpenza koyeba ete akoloba na biso: ‘Bókita elongo na ndeko na bino’?”+  Nsukansuka Yuda alobaki na Yisraele tata na ye ete: “Tindá mwana elongo na ngai,+ mpo tótɛlɛma mpe tókende, mpo tótikala na bomoi mpe tókufa te,+ biso ná yo mpe bana na biso ya mike.+  Nakozala ndanga mpo na ye.+ Okotuna ye na lobɔkɔ na ngai.+ Soki nazangi kozongisela yo ye mpe kolakisa yo ye, wana nasaleli yo lisumu mpo na libela. 10  Kasi soki tóumelaka te, mbɛlɛ sikoyo tosili kokóma kuna mpe kozonga mbala mibale mobimba.”+ 11  Bongo Yisraele tata na bango alobaki na bango ete: “Soki ezali bongo,+ bósala boye: Bótya biloko oyo eleki kitoko ya mokili oyo na bisika na bino ya kotya biloko mpe bókita na yango epai ya mobali yango, bópesa ye likabo:+ mwa balsame,+ mpe mwa mafuta ya nzoi,+ ladanume mpe mposo ya nzete oyo ebimisaka mpaka,+ mbuma ya pisitashe mpe mbuma ya amande.+ 12  Lisusu, bózwa na lobɔkɔ na bino mbongo mbala mibale; mpe mbongo oyo ezongisamaki na monɔkɔ ya basaki na bino, bokozwa yango na lobɔkɔ na bino mpe bokozongisa yango.+ Mbala mosusu ezalaki libunga.+ 13  Bózwa ndeko na bino mpe bótɛlɛma, bózonga epai ya mobali yango. 14  Mpe tiká ete Nzambe Mozwi-ya-Nguya-Nyonso asala ete mobali yango ayokela bino mawa,+ ete abimisela bino ndeko na bino mosusu mpe Benyamina. Kasi, soki ngai nakozanga bana, nazanga bango kaka!”+ 15  Na yango, mibali yango bazwaki likabo yango, mpe bazwaki na lobɔkɔ na bango mbongo yango mbala mibale mpe Benyamina. Bongo batɛlɛmaki mpe basimbaki nzela bakiti na Ezipito mpe batɛlɛmaki liboso ya Yozefe.+ 16  Ntango Yozefe amonaki Benyamina elongo na bango, na mbala moko alobaki na mobali oyo azalaki kokamba ndako na ye ete: “Memá mibali oyo na ndako mpe bomá banyama mpe bongisá yango,+ mpamba te mibali oyo bakolya elongo na ngai na midi.” 17  Nokinoki mobali yango asalaki kaka ndenge Yozefe alobaki.+ Bongo mobali yango amemaki mibali yango na ndako ya Yozefe. 18  Kasi mibali yango babangaki, mpamba te bamemaki bango na ndako ya Yozefe,+ mpe babandaki koloba ete: “Ezali mpo na mbongo oyo bazongiselaki biso na kati ya basaki na biso na ebandeli nde bamemi biso awa mpo bákwela biso mpe bábunda na biso mpe bázwa biso baombo, bázwa mpe bampunda na biso!”+ 19  Na yango, bapusanaki epai ya mobali oyo azalaki kokamba ndako ya Yozefe mpe basololaki na ye na monɔkɔ ya ndako 20  mpe balobaki ete: “Limbisá biso, nkolo na ngai! Ya solo, tokitaki na ebandeli kosomba bilei.+ 21  Kasi likambo oyo esalemaki yango oyo: ntango tokómi na esika ya kolala+ mpe tobandi kofungola basaki na biso, ɛɛ, talá mbongo ya moto na moto ezalaki na monɔkɔ ya saki na ye, mbongo nyonso oyo tozalaki na yango. Bongo tolingi kozongisa yango na mabɔkɔ na biso moko.+ 22  Mpe tokiti na mbongo mosusu na mabɔkɔ na biso mpo na kosomba bilei. Toyebi mpenza te nani atyaki mbongo na biso na basaki na biso.”+ 23  Bongo alobaki ete: “Bókitisa motema. Bóbanga te,+ Nzambe na bino mpe Nzambe ya tata na bino atyelaki bino bomɛngo kati na basaki na bino.+ Mbongo na bino ekómaki liboso epai na ngai.” Nsima na yango, abimiselaki bango Simeone.+ 24  Bongo mobali yango akɔtisaki mibali yango na ndako ya Yozefe mpe apesaki bango mai ya kosukola makolo,+ mpe apesaki bampunda bilei.+ 25  Mpe babongisaki likabo+ oyo elɛngɛlamaki mpo na Yozefe ntango akoya na midi, mpamba te bayokaki ete ezalaki kuna nde bakolya mampa.+ 26  Ntango Yozefe akɔtaki na ndako, bamemelaki ye na ndako likabo oyo ezalaki na lobɔkɔ na bango, mpe bafukamaki bilongi na nse liboso na ye.+ 27  Mpe nsima na yango, atunaki bango soki bazali malamu mpe alobaki ete:+ “Tata na bino, mobange oyo bolobelaki, azali malamu? Azali naino na bomoi?”+ 28  Na yango, balobaki ete: “Mosaleli na yo tata na biso azali malamu. Azali naino na bomoi.” Bongo bagumbamaki mpe bafukamaki bilongi na nse.+ 29  Ntango atombolaki miso na ye mpe amonaki Benyamina ndeko na ye, mwana ya mama na ye,+ alobaki ete: “Oyo nde ndeko na bino, oyo ya nsuka, oyo bolobelaki ngai?”+ Mpe abakisaki ete: “Tiká Nzambe amonisela yo boboto na ye,+ mwana na ngai.” 30  Yozefe abandaki kosala mbangumbangu, mpamba te akokaki lisusu kokanga motema te mpo na ndeko na ye,+ bongo alukaki esika mpo na kolela mpe akɔtaki na shambrɛ ya kati mpe kuna alelaki, abimisi mpisoli.+ 31  Nsima na yango asukolaki elongi na ye mpe abimaki libándá mpe akangaki motema mpe alobaki ete:+ “Bótya bilei.”+ 32  Mpe batyelaki ye bilei epai mpe bango epai mpe Baezipito oyo bazalaki kolya elongo na ye epai; mpo Baezipito bakokaki te kolya esika moko na Baebre, mpamba te yango ezali likambo oyo Baezipito bayinaka.+ 33  Mpe bafandaki liboso na ye, mwana ya liboso na esika ya mwana ya liboso+ mpe oyo ya nsuka na esika ya mwana ya nsuka; mpe mibali yango bazalaki kotalana na kokamwa. 34  Mpe azalaki kotinda bázwa biloko liboso na ye mpe bápesa bango, kasi biloko oyo azalaki kobakisela Benyamina elekaki ya baoyo mosusu nyonso mbala mitano.+ Na bongo bazalaki kolya lokola na fɛti, komɛla elongo na ye mpe basepelaki.+

Maloba na nse