Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 41:1-57

41  Mpe esalemaki boye: na nsuka ya mbula mibale mobimba, Farao alɔtaki ndɔtɔ+ mpe talá atɛlɛmi na pembeni ya ebale Nile.  Mpe talá bangɔmbɛ nsambo oyo ezalaki kitoko mingi mpe nzoto mafutamafuta eutaki na ebale Nile ezali komata mpe ebandaki kolya na matiti ya Nile.+  Mpe talá bangɔmbɛ mosusu nsambo ezalaki komata nsima na yango euti na ebale Nile, ezalaki mabe mpenza mpe ekɔndakɔndá,+ mpe yango etɛlɛmaki esika moko na bangɔmbɛ mosusu pembenipembeni ya ebale Nile.  Bongo bangɔmbɛ oyo ezalaki mabe mpenza mpe ekɔndakɔndá ebandaki kolya bangɔmbɛ nsambo oyo ezalaki kitoko mingi mpe mafutamafuta.+ Na bongo, Farao alamukaki.+  Nzokande, alalaki lisusu mpe alɔtaki mbala ya mibale. Mpe talá mitó nsambo ya mbuma ya kosala farini ebimaki na nzete kaka moko, ezalaki minene mpe malamu.+  Mpe talá mitó nsambo ya mbuma ya kosala farini, oyo ekɔndakɔndá mpe ekauká na mopɛpɛ ya ɛsti,+ ebimi nsima na yango.+  Mpe mitó ya mbuma ya kosala farini oyo ekɔndakɔndá ebandaki komɛla mitó nsambo ya mbuma ya kosala farini oyo ezalaki minene mpe etondá.+ Na bongo, Farao alamukaki mpe talá yango ezalaki ndɔtɔ mpamba.  Mpe esalemaki boye: na ntɔngɔ, elimo na ye ekómaki kotungisama.+ Bongo, atindaki bábenga banganga-nzambe nyonso ya Ezipito oyo basalelaka maji+ mpe bato na yango nyonso ya bwanya,+ mpe Farao abandaki koyebisa bango bandɔtɔ na ye.+ Kasi moto mpo na kolimbolela Farao ndɔtɔ yango azalaki te.  Na Ntango yango, kapita ya bapesi-masanga alobaki na Farao+ ete: “Masumu na ngai, nazali kolobela yango lelo.+ 10  Farao ayokelaki basaleli na ye nkanda.+ Bongo atyaki ngai na bolɔkɔ ya ndako ya kapita ya basoda oyo bakɛngɛlaka mokonzi,+ ngai ná kapita ya basali-mampa. 11  Nsima na yango, biso mibale tolɔtaki ndɔtɔ na butu kaka moko, ngai ná ye. Tolɔtaki moto na moto ndɔtɔ na ye oyo ezalaki na ndimbola na yango.+ 12  Mpe kuna, elenge mobali moko, Moebre,+ mosaleli ya kapita ya basoda oyo bakɛngɛlaka mokonzi+ azalaki elongo na biso. Ntango toyebisaki ye yango,+ alimbolelaki biso bandɔtɔ na biso. Alimbolelaki moto na moto ndɔtɔ na ye. 13  Mpe esalemaki boye: se ndenge alimbolelaki biso, esalemaki mpe kaka bongo. Azongisaki ngai na mosala na ngai,+ kasi akakisaki ye.”+ 14  Bongo Farao atindaki bábenga Yozefe,+ báya na ye nokinoki, bálongola ye na libulu ya bolɔkɔ.+ Na yango, akataki mandefu,+ alataki bilamba mosusu+ mpe akɔtaki epai ya Farao. 15  Bongo Farao alobaki na Yozefe ete: “Nalɔti ndɔtɔ, kasi moto ya kolimbola yango azali te. Kasi ngai, nayoki nsango ete okoki koyoka ndɔtɔ mpe kolimbola yango.”+ 16  Na yango, Yozefe azongisaki Farao maloba ete: “Ezali ngai te! Nzambe nde akoyebisa Farao makambo ya malamu.”+ 17  Bongo Farao alobaki lisusu na Yozefe boye: “Na ndɔtɔ na ngai, talá natɛlɛmaki pembenipembeni ya ebale Nile. 18  Mpe talá bangɔmbɛ nsambo ya mafutamafuta mpe ya kitoko mingi ezalaki kouta na ebale Nile emati, mpe yango ebandaki kolya matiti ya Nile.+ 19  Mpe talá bangɔmbɛ mosusu nsambo ezalaki komata nsima na yango, elɛmbalɛmbá, mabe mingi mpenza mpe ekɔndakɔndá.+ Namoná naino te bangɔmbɛ ya mabe boye na mokili mobimba ya Ezipito. 20  Mpe bangɔmbɛ oyo ekɔndakɔndá mpe ya mabe ebandaki kolya bangɔmbɛ nsambo ya liboso oyo ya mafutamafuta.+ 21  Bongo yango ekɔtaki na mabumu ya bangɔmbɛ oyo ekɔndakɔndá, kasi moto akokaki koyeba te ete ekɔtaki na mabumu na yango, mpo ezalaki komonana kaka mabe ndenge yango ezalaki na ebandeli.+ Bongo nalamukaki. 22  “Nsima na yango, namonaki na ndɔtɔ na ngai mpe talá mitó nsambo ya mbuma ya kosala farini ebimaki na nzete kaka moko, etondá mpe ya malamu.+ 23  Mpe talá mitó nsambo ya mbuma ya kosala farini oyo ekauká, ekɔndakɔndá, ezikaziká na mopɛpɛ ya ɛsti,+ ebimi nsima na yango. 24  Mpe mitó ya mbuma ya kosala farini oyo ekɔndakɔndá ebandaki komɛla mitó nsambo ya mbuma ya kosala farini ya malamu.+ Bongo nayebisaki yango banganga-nzambe ya maji,+ kasi moto moko te alimbolelaki ngai yango.”+ 25  Bongo Yozefe alobaki na Farao ete: “Ndɔtɔ ya Farao ezali kaka moko. Oyo Nzambe ya solo azali kosala, ayebisi yango Farao.+ 26  Bangɔmbɛ nsambo ya malamu ezali mbula nsambo. Ndenge moko mpe, mitó nsambo ya mbuma ya kosala farini ya malamu ezali mbula nsambo. Ndɔtɔ yango ezali kaka moko. 27  Mpe bangɔmbɛ nsambo oyo ekɔndakɔndá mpe ya mabe, oyo emataki nsima na yango, ezali mbula nsambo; mpe mitó nsambo ya mbuma ya kosala farini oyo ezali mpamba, ezikaziká na mopɛpɛ ya ɛsti,+ ekozala mbula nsambo ya nzala.+ 28  Yango nde likambo nayebisi Farao: Oyo Nzambe ya solo azali kosala, amonisi yango Farao.+ 29  “Talá mbula nsambo ezali koya, oyo ekozala na ebele ya biloko, na mokili mobimba ya Ezipito. 30  Kasi mbula nsambo ya nzala ekobima nsima na yango, mpe bato bakobosana ebele ya biloko nyonso oyo ezalaki na mokili ya Ezipito mpe nzala ekobebisa mokili yango.+ 31  Mpe ebele ya biloko oyo kala ezalaki na mokili yango ekoyebana lisusu te mpo na nzala oyo ekoya na nsima, mpamba te yango ekozala mpenza makasi mingi. 32  Mpe lokola ndɔtɔ yango ezongelamaki mbala mibale epai ya Farao, yango emonisi ete Nzambe ya solo akani mpenza likambo yango,+ mpe Nzambe ya solo azali kosala mbangu mpo na kokokisa yango.+ 33  “Bongo sikoyo tiká Farao aluka mobali moko ya mayele mpe ya bwanya mpe atya ye ayangela mokili ya Ezipito.+ 34  Tiká Farao azwa bibongiseli mpe atya bakɛngɛli na mokili,+ mpe asengeli kolongola moko ya bandambo mitano ya biloko ya mokili ya Ezipito na boumeli ya mbula nsambo ya biloko ebele.+ 35  Mpe tiká básangisa bilei nyonso ya bambula wana ya malamu oyo ezali koya, mpe na litambwisi ya Farao, bátondisa mbuma mpo ezala bilei na bingumba,+ mpe basengeli kobatela yango. 36  Mpe bilei yango esengeli kobombama mpo na mokili mpo na mbula nsambo ya nzala, oyo ekozala na mokili ya Ezipito,+ mpo ete mokili yango ekufa na nzala te.”+ 37  Ɛɛ, likambo yango emonanaki malamu na miso ya Farao mpe ya basaleli na ye nyonso.+ 38  Na bongo, Farao alobaki na basaleli na ye ete: “Tokoki nde kozwa moto mosusu lokola ye, oyo elimo ya Nzambe ezali kati na ye?”+ 39  Nsima na yango, Farao alobaki na Yozefe ete: “Lokola Nzambe asali ete yo oyeba makambo nyonso oyo,+ moto ya mayele mpe ya bwanya lokola yo azali te.+ 40  Yo nde moto okoyangela ndako na ngai,+ mpe bato na ngai nyonso bakotosa yo na makambo nyonso.+ Kaka na kiti ya bokonzi nde ngai nakoleka yo.”+ 41  Bongo Farao abakisaki epai ya Yozefe ete: “Talá, natye yo likoló ya mokili mobimba ya Ezipito.”+ 42  Na yango, Farao alongolaki lopɛtɛ na ye ya kotya bilembo+ na lobɔkɔ na ye mpe atyaki yango na lobɔkɔ ya Yozefe mpe alatisaki ye bilamba ya lini ya kitoko mpe alatisaki ye nsinga ya monzɛlɛ ya wolo na nkingo.+ 43  Lisusu, amatisaki ye na likalo ya mibale ya lokumu oyo azalaki na yango,+ mpo bábelela liboso na ye ete: “Avreke!” Boye atyaki ye likoló ya mokili mobimba ya Ezipito. 44  Mpe Farao alobaki lisusu na Yozefe ete: “Ngai nazali Farao, kasi soki na ndingisa na yo te, moto moko te akoki kotombola lobɔkɔ na ye to lokolo na ye na mokili mobimba ya Ezipito.”+ 45  Nsima na yango, Farao apesaki Yozefe nkombo Zafenate-panea mpe apesaki ye Asenate+ mwana ya Potifera, nganga-nzambe ya One,+ mpo azala mwasi na ye. Mpe Yozefe abandaki kobima mpe kotambola na mokili ya Ezipito.+ 46  Mpe Yozefe azalaki na mbula ntuku misato (30)+ Ntango atɛlɛmaki liboso ya Farao mokonzi ya Ezipito. Bongo Yozefe alongwaki liboso ya Farao mpe atambolaki epai na epai na mokili mobimba ya Ezipito. 47  Mpe na boumeli ya mbula nsambo ya biloko ebele, mokili yango ezalaki kaka kobota biloko ebele.+ 48  Mpe azalaki kosangisa bilei nyonso ya mbula nsambo oyo eyaki na mokili ya Ezipito mpe azalaki kotya bilei yango na bingumba.+ Bilei ya bilanga oyo ezalaki zingazinga na engumba moko, azalaki kotya yango na katikati ya engumba yango.+ 49  Mpe Yozefe azalaki kaka kotondisa mbuma mingi mpenza,+ lokola zɛlo ya mbu, kino nsukansuka batikaki kotánga yango, mpo ekokaki kotángama te.+ 50  Mpe liboso ete mbula ya nzala eya, Yozefe abotaki bana mibale ya mibali,+ oyo Asenate mwana ya Potifera, nganga-nzambe ya One, abotelaki ye. 51  Bongo Yozefe apesaki mwana ya liboso nkombo Manase,+ mpamba te, mpo na kozongela maloba na ye: “Nzambe asali ete nabosana mpasi na ngai nyonso mpe ndako mobimba ya tata na ngai.”+ 52  Mpe apesaki oyo ya mibale nkombo Efraime,+ mpamba te, mpo na kozongela maloba na ye: “Nzambe asali ete nabota na mokili ya mawa na ngai.”+ 53  Mpe nsukansuka mbula nsambo ya ebele ya biloko oyo ezalaki na mokili ya Ezipito esilaki,+ 54  na bongo, mbula nsambo ya nzala ebandaki koya, kaka ndenge Yozefe alobaki.+ Mpe nzala ezalaki na mikili nyonso, kasi mampa ezalaki na mokili mobimba ya Ezipito.+ 55  Nsukansuka mokili mobimba ya Ezipito ekómaki na nzala mpe bato bakómaki kolelela Farao apesa bango mampa.+ Bongo Farao alobaki na Baezipito nyonso ete: “Bókende epai ya Yozefe. Nyonso oyo akoloba na bino, bósala yango.”+ 56  Mpe nzala ezalaki na mabele mobimba.+ Na Ntango yango, Yozefe abandaki kofungola bibombelo nyonso ya mbuma oyo ezalaki epai na bango mpe kotɛkɛla yango Baezipito,+ mpo nzala ezalaki makasi na mokili ya Ezipito. 57  Lisusu, bato ya mabele mobimba bazalaki koya na Ezipito mpo na kosomba biloko epai ya Yozefe, mpamba te nzala ezalaki makasi na mabele mobimba.+

Maloba na nse